Skip to main content
Blogg

Positiv energi för Studentbyn – RESPONSE inbjuder hyresgästerna till att skapa en klimathållbar stad

By 28.1.2021januari 29th, 2021Ingen kommentar

Där Aura å rinner under Hallisbron, och i långsamma krökar flyter vidare mot stadens centrum, reser sig på vänstra åstranden, på den vidsträckta slätten, en labyrint av låga bostadshus i betong och några nyare flervåningshus. På denna strand, i Åbo studentby med dess omkring 4 000 invånare, kommer man under de närmaste åren att rida på toppen av den klimathållbara stadsutvecklingens vågkam – och den kommer också du, som hyresgäst, att kunna surfa på.

Det femåriga projektet RESPONSE syftar till att Studentbyn ska bli ett så kallat energipositivt bostadsområde och på det sättet främja klimathållbar stadsutveckling. Som resultat av detta internationella projekt föds samtidigt en modell för hur motsvarande stadsdelar kan skapas på annat håll i Europa och världen. Vi står alltså inför något som i många avseenden är nytt och spännande!

Begreppet energipositiv stadsdel (eng. positive energy district, PED) är fortfarande ganska nytt och definitionerna varierar. I grunden betyder det i alla fall att en energipositiv stadsdel producerar mer energi än den förbrukar. Energin som produceras inom området kommer från förnybara energikällor, vilket också ger minimala miljöverkningar. Studentbyn ska bli energipositiv med hjälp av en imponerande arsenal av metoder, däribland moderna solpaneler. Därtill är fokus satt på ackumulering av el och värme samt optimering av energiströmmar och förbättring av energieffektiviteten i en del av bostadshusen. Att vara energipositiv handlar emellertid inte bara om siffror, kilowattimmar eller koldioxidton. Tanken är att samtidigt skapa bättre livskvalitet och minska klimatförändringens verkningar.

EU har som mål att det senast 2025 ska finnas minst 100 energipositiva stadsdelar i Europa. De har nämligen en viktig roll för att målen i det klimatpolitiska Parisavtalet ska uppnås. Projektet RESPONSE har kopplingar till många av FN-målen för en hållbar utveckling. Det är faktiskt häftigt att arbetet för en klimathållbar framtid inte görs bara någonstans långt borta, i de europeiska miljonstäderna, utan också i vårt eget Åbo, på stranden av Aura å.

Var och en av oss kan göra sitt till för att den energipositiva stadsdelen ska uppstå genom att till exempel tänka på sin egen energiförbrukning. RESPONSE-projektet ser emellertid inte invånarna som bara passiva konsumenter av energi utan som aktiva aktörer och opinionsbildare. Därför vill vi inbjuda Studentbyns hyresgäster till att vara med om att skapa en energipositiv stadsdel. I projektet ingår högskolor och forskningsinstitut som bidrar med sitt substanskunnande, och företag som levererar tekniska lösningar. Invånarna kan bidra till projektet med överlägsen expertis i fråga om sin egen vardag och om hur och i vilka situationer de stöter på energi- och miljörelaterade problem.

Projektet erbjuder Studentbyns hyresgäster en chans att påverka i miljöfrågor. Kamratmentorer kommer att spela en viktig roll i projektet. De frivilliga mentorerna får bland annat vara med om att planera och skapa nya former av miljöaktivism i området och öka medvetenheten om miljö- och energifrågorna. Mentorerna ska också kartlägga och sammanställa hyresgästernas åsikter och idéer. Det är till exempel viktigt att i praktiken identifiera vilka faktorer som gör det svårt för Studentbyns hyresgäster att fatta miljövänliga beslut, eller vilken handledning som krävs för att nya, energipositiva tekniska lösningar ska kunna tas i bruk.

Ansökningstiden för att bli mentor pågår som bäst, till 14.2. Det är alltså inte för sent att ansöka! Du kan ansöka om att få bli mentor om du bor i något av Studentbystiftelsen TYS´s bostadshus. Inga egentliga förhandskunskaper behövs, det räcker med ett genuint intresse för miljöfrågor och för att påverka. Mer information om mentorsuppdraget finns på adressen www.tys.fi/response.

Vid sidan av mentorsverksamheten är det meningen att projektet bland annat ska arrangera diverse evenemang och hackathons. Vi hoppas kunna planera och driva projektet i samarbete med hyresgästkommittéerna och hyresgästerna – helst ansikte mot ansikte och i form av fysiska möten, förutsatt att coronaläget snart lättar.

Anna Satovuori
Projektkoordinator
yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

 

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 957751. Dokumentet representerar endast författarens syn och är hans / hennes ensamma ansvar: det kan inte anses återspegla Europeiska kommissionens åsikter och / eller Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Europeiska kommissionen och byrån tar inte ansvar för användningen av informationen som den innehåller.