Skip to main content

Hållbarhet

Studentbystiftelsen i Åbo publicerat sin första hållbarhetsrapport i 2020

Hållbarhet i Studentbystiftelsen i Åbo

Sedan 2021 har rapporten publicerats endast på finska och engelska. På den här sidan hittar du information på svenska om stiftelsens första års- och hållbarhetsrapport.

Stiftelsen lät under 2020 utföra en hållbarhetskartering för att identifiera verkningarna av TYS verksamhet på samhälle och interessentgrupper och kartlägga nuläget i fråga om hållbarhet. På basis av hållbarhetskarteringen och med beaktande av verksamhetsmiljöns särdrag har fyra väsentliga hållbarhetsteman för verksamheten identifierats: genomskinlig och lönsam verksamhet, en arbetsgemenskap som mår bra, nöjda kunder och ett hållbart boende.

Dessa hållbarhetsteman täcker aspekterna ekonomiskt ansvar och god förvaltning, socialt ansvar och ansvar för miljön. För varje hållbarhetstema har mätare och mål definierats. Hur dessa uppfylls ska årligen rapporteras.

Hållbarhetsrapport

Sedan 2021 har rapporten publicerats endast på finska och engelska.

Studentbystiftelsen i Åbos första hållberhetsrapport behandlas det gångna verksamhetsåret 2020. Du kan läsa rapporten här:

Studentbystiftelsen i Åbo Års- och hållberhetsrapport 2020

Genomskinlig och lönsam verksamhet

Hållbarhetstemat ”Genomskinlig och lönsam verksamhet” täcker teman förknippade med ekonomisk lönsamhet, god förvaltning och partnerskap. Detta följs i strategin upp med hur bostadskapaciteten utnyttjas. Normalt står lägenhetshyra för c. 97 % av stiftelsens intäkter. Varje förändring i kapacitetsutnyttjandet inverkar därför snabbt på verksamhetens förutsättningar och på möjligheterna att realisera andra strategiska mål och hållbarhetsaspekter.

TYS verkar ekonomiskt lönsamt och effektivt

Den ekonomiskt effektiva och lönsamma verksamheten kulminerar i självkostnadshyra för stiftelsens lägenheter, en effektiv uthyrningsprocess och aktiv skötsel av fastighetsbestånd och lånestock. Organisationsformen och verksamhetsområdet innebär i sig att TYS bär betydande ansvar för det omgivande samhället genom att producera studentboende till skäligt pris.

Förvaltningen är genomskinlig

Genomskinlig förvaltning betyder att resurserna används på ett ansvarsfullt sätt och att verksamheten motsvarar kraven på god förvaltning. Nybyggnad och ombyggnad finansieras med räntestödslån och investeringsbidrag från ARA, alltså med offentliga medel. En stor del av hyresgästerna får bostadsbidrag av Fpa.

TYS är en pålitlig partner

TYS iakttar i sin verksamhet lagen om beställaransvar och lagen om offentlig upphandling.

Externa tjänster upphandlas för service, underhåll, städning och reparation av fastigheter och uteområden samt för nybyggnad och ombyggnad. Dessutom upphandlas många andra sakkunnigtjänster, till exempel IT-tjänster. Inköp som överskrider anskaffningstaket konkurrensutsätts i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

En arbetsgemenskap som mår bra

Hållbarhetstemat ”En arbetsgemenskap som mår bra” omfattar organisationen och personalen: kompetensutveckling, välbefinnande och lika möjligheter för medarbetarna. En arbetsgemenskap som mår bra gör sitt till för att möjliggöra effektiv verksamhet, god kundupplevelse, förverkligade servicelöften och andra realiserade hållbarhetsteman. Enligt strategin följs detta upp genom att medarbetarna får betygsätta sin arbetsplats. Målet är att mer än 85 % av medarbetarna ska ge vitsordet berömlig eller god (4–5, skalan 1–5).

TYS satsar på kompetensutveckling

I verksamheten tas hänsyn till olika bakgrund, kompetens och färdigheter. Medarbetarnas kompetensutveckling konkretiseras i satsningar på kurser och på kompetensutveckling som en del av det dagliga arbetet.

TYS satsar på medarbetarnas arbetshälsa

Via personalenkäten följer vi på basis av flera mätare med hur personalen mår.  Medarbetarna har inflytande över stiftelsens verksamhet till exempel vid team- eller personalmöten och inte minst genom kanalen för initiativ och via samarbetskommittén.

Lika möjligheter för alla

En viktig del av TYS hållbarhetsansvar är att vårda sig om jämlikhet och jämställdhet. Nolltolerans råder i fråga om osakligt bemötande, arbetsplatsmobbning och alla former av diskriminering.

Nöjda kunder

I det tredje identifierade hållbarhetstemat ”Nöjda kunder” ingår kundrelaterade aspekter: kundservice och servicelöften, kommunikation, bostadskvalitet och trivsel samt kollektivitet eller gemenskap. I strategin följs detta upp genom servicelöften. Stiftelsens servicelöften publicerades år 2018.

TYS har förbundit sig till kundorienterad service och till sina servicelöften

Målet är att nå potentiella kunder, att känna till kundernas behov, att svara mot efterfrågan med lämpliga bostäder och att vara studentens förstahandsval. Kundnöjdheten har vi följt upp med hjälp av en årlig bred kundnöjdhetsundersökning och månatliga enkäter om utflyttning.

Kunderna får likvärdig service oberoende av kön, ålder, nationalitet eller annan bakgrund. Valet av hyresgäster är baserat på ARA:s anvisningar.

TYS kan erbjuda trivsamma bostäder av god kvalitet

Trivsamma bostäder av god kvalitet konkretiseras i uppföljningen av underhållets kvalitet samt i satsningar på reparationer och på att i reparationsverksamheten beakta hyresgästernas förslag. Vi följer med hur problemen, alltså felanmälningarna, åtgärdas.

Vid sidan av ombyggnadsprojekten repareras och upprustas lägenheter enligt behov, till exempel mellan två hyresgäster. Förslag om reparationer samlas årligen in från hyresgästkommittéerna i samband med att budgeten uppgörs.

TYS kommunicerar till hyresgästerna i god tid, i rätt tid, och med exakt innehåll

För TYS är det viktigt att kommunicera till kunderna i god tid. Detta förutsätter dels att hela personalen är engagerad i kundkommunikationen, dels ökad insikt om att kommunikationen ska ske i rätt tid och om hela kommunikationsprocessen. Informationen måste löpa internt om det ska lyckas att informera kunderna i rätt tid. Kommunikationen följs i fortsättningen upp genom en särskild enkät om informationen. Tillräcklig uppmärksamhet ska fästas vid kommunikationens innehåll för att innehållet ska bli exakt och begripligt samt motsvara kundens behov.

TYS erbjuder sina hyresgäster möjlighet till kollektivitet

Gemenskap är en viktig del av studentboendet. Kollektiviteten och hyresgästernas möjligheter till inflytande kommer till uttryck bland annat i gemensamma utrymmen, genom hyresgästdemokratin och i samband med evenemang för hyresgäster och intressentgrupper.

Hyresgästdemokratin förverkligas dels via hyresgästkommittéer och hyresgästkommittéernas delegation, dels i form av olika evenemang i TYS-regi. Hyresgästkommittéerna ordnade bland annat diverse evenemang och hade hand om utlåningen av bostadsobjektets gemensamma låneutrustning.

Hållbart boende

Hållbarhetstemat ”Hållbart boende” handlar om boendets miljöaspekter: energi- och vattenförbrukning, energiförbrukningens utsläpp, avfallshantering, investeringar i hållbar utveckling samt boendets trivsel- och säkerhetsaspekter. Den strategiska mätaren för hållbart boende är boendets kolavtryck som grundar sig på energiförbrukning och utsläppskompenserad avfallshantering för stiftelsens fastigheter. Stiftelsen har i sin strategi skrivit in kolneutralitet 2029 som mål. Avsikten är att under 2021 utföra en efterhandskalkyl av kolavtrycket, justera och precisera kolneutralitetsmålet samt utarbeta en vägkarta för hur kolneutralitet ska uppnås.

TYS gör sitt bästa för att minska energiförbrukningen och boendets kolavtryck, och uppnår kolneutralitet 2029

Ett av de viktigaste hållbarhetsmålen för TYS är att motverka klimatförändringen. En stor del av fastigheternas utsläpp kommer av energiförbrukning och avfallshantering. TYS strävar efter att minska fastigheternas energiförbrukning och kolavtryck och öka användningen av förnybar energi. Av stor betydelse är att hyresgästerna handleds till att handla ansvarsfullt i sitt vardagliga boende. TYS informerar ständigt om vikten av att spara energi och vatten samt sortera avfall.

Stiftelsen köper fjärrvärme och el av Åbo Energi. Enligt Åbo Energi kom 2020 c. 80 % av fjärrvärmen och elen från förnybara energikällor. Från och med oktober 2019 är avfallshanteringen för stiftelsens alla bostadsobjekt (med undantag för Auringonnousu och Iltakajo) kolneutral, det vill säga avfallshanteringens utsläpp har kompenserats.

TYS satsar på hållbar utveckling

Tekniska lösningar för en hållbar utveckling får uttryck bland annat i solpanelsinvesteringar och i att hållbarheten beaktas vid ombyggnad och nybyggnad. Vid årsskiftet 2018–019 färdigställdes Aitiopaikka som på taket har mer än 500 solpaneler. Ikituuri och Haliskylä har i stället bergvärme. Under byggnad är Tyyssija som får solpaneler och bland annat en laddningsstation för elbilar.

TYS uppmuntrar sina kunder till hållbara trafikval, så som att cykla eller utnyttja kollektivtrafik och bildelning. Inom Studentbyområdet står två externa leverantörer till tjänst med bilpool. I närheten av de fastigheter som ligger i Studentbyn och i centrum finns cykelstationer i regi av Åbo regiontrafik Föli.

TYS har omsorg om boendemiljö och säkerhet

En viktig del av boendet är att bostäder och bostadsområden upplevs som trygga. Vi förnyar stegvis låssystemen i fastigheterna. Säkerheten i bostadsmiljön sköter TYS om bland annat genom bevakning.

TYS satsar på arkitektoniskt intressanta nybyggen och fäster tillbörlig uppmärksamhet vid betydande och skyddade objekt.