Skip to main content

Dataskydd

TYS fäster särskild uppmärksamhet vid skydd av kundens integritet och personuppgifter och följer god datahanteringssed.

Behandling av personuppgifter

Den hyresverksamhet som Studentbystiftelsen i Åbo bedriver förutsätter behandling av personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter i syfte att etablera och upprätthålla en kundrelation, ett anställningsförhållande eller ett samarbetsförhållande. Personuppgifter används till exempel för att upprätthålla kundrelationer, genomföra kundnöjdhetsenkäter, kommunikation, bostädernas underhåll och marknadsföringen av bostäder. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid skyddet av den registrerades integritet och personuppgifter och följer god databehandlingssed samt tillämpliga dataskyddsbestämmelser och riktlinjer.

Personuppgifter insamlas i huvudsak av den registrerade själv. Dessutom kan personuppgifter samlas in från t.ex. Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Vi kan dessutom samla in uppgifter om användarens terminalenhet på våra webbplatser med hjälp av ”cookies” och annan liknande teknik, såsom webbanalys. Läs mer om användningen av cookies här.

Som regel lämnar vi inte ut insamlade uppgifter utanför TYS. Uppgifter kan lämnas ut eller överföras inom i lagen tillåtna gränser, till exempel till myndigheter, avtalsparter som utför inkasso för TYS räkning och samarbetspartner för genomförande av bostadsrelaterade tjänster (såsom underhålls- och reparationsarbeten).

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att få bekräftelse från den eller de registeransvariga om huruvida personuppgifter om dig behandlas i våra register. Den registrerade har också rätt att kontrollera vilka personuppgifter som finns sparade om hen i registret och begära radering eller rättelse av de personuppgifter som finns sparade. Begäran om radering verkställs om det inom de lagliga förvaringstiderna och andra skyldigheter är möjligt.

I samband med en begäran om granskning eller radering bör den registrerade styrka sin identitet. Skriftlig begäran skickas till kontaktpersonen i registerärenden (kontaktuppgifter nedan). Begäran kan även göras personligen på TYS bostadsbyrå.

Studentbystiftelsen i Åbo
Dataskyddsombud
Begäran om granskning och förbud
Inspektorsgatan 12 A
20540 Åbo

eller via e-post: tietosuoja@tys.fi

Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter i bifogade dataskyddspolicy.

Aktuell information om dataskydd finns på adressen https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten