Skip to main content

Dataskydd

TYS fäster särskild uppmärksamhet vid skydd av kundens integritet och personuppgifter och följer god datahanteringssed.

Användning av personuppgifter

Studentbystiftelsen i Åbos (nedan ”TYS”) verksamhet gällande bostadsuthyrning förutsätter behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter baseras på kundförhållandet, andra relevanta samband eller kundens godkännande. Personuppgifterna används till exempel för upprätthållande av kundförhållandet, kundnöjdhetsenkäter och övriga enkäter samt kundkommunikationen samt bostädernas underhållsarbete samt marknadsföring av bostäderna. TYS fäster särskild uppmärksamhet vid skydd av kundens integritet och personuppgifter och följer god datahanteringssed.

Personuppgifterna insamlas i huvudsak från kunden själv. Dessutom samlas personuppgifter in från bl.a. Suomen Asiakastieto Oy:s kredituppgiftsregister samt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

TYS kan dessutom samla in uppgifter gällande användarterminalen på sin webbplats med hjälp av kakor (”cookies”) och annan motsvarande teknik, såsom www-analytik (se mer under Användarvillkor) insamlade uppgifter utlämnas i huvudsak inte utanför TYS, förutom vid situationer där bostaden byter ägare och samarbetsinstanser enligt dataskyddsplanen.

Enligt personskyddslagen har varje person rätt att granska vilka uppgifter som lagrats i registret. Begäran om granskning kan inte göras per telefon utan den ska göras skriftligen och förses med egenhändig underskrift. Den skriftliga begäran om granskning skickas till adressen Studentbystiftelsen i Åbo, Ekonomidirektören, Gransknings- och förbudsanmodan, Inspehtorinkatu 12A, 20540 Åbo. Vid begäran om uppgifter ska man uppge namn, adress och personbeteckning, om man vill granska uppgifter gällande ett specifikt ärende, alla uppgifter eller uppgifter från en viss tidpunkt.

Kunden har rätt att kräva att felaktiga, föråldrade, bristfälliga eller onödiga uppgifter om kunden med tanke på uppgifternas behandlingsyfte ska korrigeras, raderas eller kompletteras.

Med förbudsrätt avses personens rätt att förbjuda den registeransvarige att använda uppgifter gällande personen för direkt marknadsföring. Tidigare beviljande av direkt marknadsföringslov kan även när som helst hävas genom att meddela om förbudet per e-post till adressen tietosuoja@tys.fi.

Aktuell information om dataskyddet finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten