Betalningar

TYS bostadshyra inkluderar el, vatten, värme, internet och bastuturer (4 turer per avtal/mån.).

Hyresbetalning

Hyrans förfallodag är den 6:e dagen varje månad. Hyresgästerna skickas hela årets hyresfakturor via e-post i början av avtalet. Använd rätt referensnummer vid betalning! Du hittar även alltid din hyresfaktura på hyresgästens sidor.

Hyrans förfallodag kan inte ändras, och man kan heller inte med TYS göra upp en betalningsplan för betalningen av hyran. Om hyresavgiften försenas debiteras av hyresgästen giltig förseningsränta samt indrivningsutgifter. Obetalda hyror överförs till en juristbyrå för indrivning. Obetalda hyror kan leda till uppsägning och anmärkning i kreditregistret. Det går inte längre att förhandla om hyresbetalningar som TYS har överfört till juristbyrån för indrivning, utan förhandlingar om en betalningsplan bör föras med instansen som sköter indrivningen. Båda hyresgästerna i en familjebostad bär gemensamt ansvaret för hyran även i ett sådant fall då den ena flyttat från bostaden utan att ha sagt upp sitt hyresavtal.

Övriga betalningar

Kontraktavgift på 60 euro debiteras för alla nya hyresavtal, på skild faktura.

Förutom hyresfakturor kan du få enstaka separata fakturor för t ex borttappade nycklar. Dessa fakturor skickas till din e-postadress.

En möbelavgift debiteras hyresgäster som har hyrt en möblerad bostad. Möbelavgiften specificeras på varje hyresfaktura.

Dessutom kan de månatliga hyresfakturorna inkludera avgifter för fortlöpande tilläggstjänster du väljer, såsom till exempel avgift för bilplats. Denna specificeras på fakturan.

E-faktura

Om du vill få din hyresfaktura som e-faktura till din nätbank, ska du göra upp ett avtal om e-fakturatjänst via din egna nätbank. När avtalet är klart skickar banken informationen till TYS.

Observera att TYS skapar e-faktureringsdata för banken redan under föregående månad, så det kan hända att hyresfakturan som följer direkt efter avtalet om e-fakturatjänsten inte hinner med i påföljande månads e-fakturering. Uppsägning av tjänsten måste rapporteras till TYS. Banken skickar inte ett separat meddelande om uppsägning av tjänsten. Därför skickas fakturan fortfarande direkt till banken trots att avtalet upphört.

Expeditionsavgifter

Kontraktavgift

(alla nya hyresavtal)

60 €
Avtalets uppsägningsavgift60 €
Uppsägningens annulleringsavgift60 €
Avgift för extra besiktning35 €

Prislista för ersättningsansvar

Hyresgästen är enligt lag skyldig att sköta sin lägenhet väl och med noggrannhet. Hyresgästen är skyldig att kompensera hyresvärden för eventuella skador som hyresgästen medvetet eller genom försumlighet har orsakat lägenheten. Skada som orsakats av underlåtenhet att följa denna skyldighet debiteras av TYS enligt prislistan för ersättningsansvar. Det är också hyresgästens ansvar att bekanta sig med TYS instruktioner, okunnighet eliminerar inte skyldigheten att betala ersättning.

Prislista för ersättningsansvar

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten