Stiftelsens stadgar

Stiftelsens verksamhet regleras av hyresrättslagen, andra lagar och förordningar rörande bostäder, byggande och uthyrning, statsrådets och bostadsfondens riktlinjer för val av hyresgäster och vård av hyreshus, stadens ordningsregler och stiftelsens interna riktlinjer och nedanstående regler.

Stadgar för Studentbystiftelsen i Åbo

1 §
Stiftelsens namn är Turun Ylioppilaskyläsäätiö – Studentbystiftelsen i Åbo. Stiftelsens hemvist är Åbo stad.

2 §
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att se till att de som studerar i Åboregionens läroverk efter grundskolan och fortsätter sina studier får hyresbostäder. Härtill är stiftelsens syfte att se till att utexaminerade och andra unga samt utländska studerande och forskare får hyresbostäder och bostadsrättsbostäder. För att genomföra sitt syfte skaffar och bygger stiftelsen i enlighet med sina tillgångar fastigheter och bostäder med alla behövliga tilläggsutrymmen på lämplig plats och till ett skäligt pris.

Stiftelsen syfte är också att stödja och självständigt genomföra sådant forskningsarbete som på ett eller annat sätt tjänar förbättrandet av studerandes och andra ungas sociala och ekonomiska förutsättningar.

3 §
För att genomföra sitt syfte bygger stiftelsen Studentbyn i Åbo och vid behov också andra byggnader, äger bostadsaktier och fastigheter, ser till att markområden reserveras för kommande behov för verksamhetens målgrupp, underhåller förvaltningsutrymmen, bostadshus, studentrestauranger, studerandenas fritidsutrymmen, biblioteket och idrottsutrymmen för de studentföreningar som anslutit sig till stiftelsens verksamhet och utvecklar annars också de serviceformer som förutsätts för boendeområdets trivsel samt verkar även på andra sätt för att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för personer som hör till dess verksamhetsområde.

Under studiernas semestertider kan stiftelsen använda sina inrättningar till inkvarterings- och till det hörande serviceverksamhet. Med studentföreningar som anslutit sig till stiftelsens verksamhetsområde menas de elevkårer vid läroanstalter efter grundskolan i Åboregionen vars hemvist är en kommun där Studentbystiftelsen i Åbo upprätthåller studentbostäder, och som delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo godkänt som studentföreningar som anslutit sig till stiftelsens verksamhetsområde.

4 §
Stiftelsens grundkapital består av 10 000 mark som Åbo universitets studentkår överlåtit med en stiftelseurkund undertecknad den 1 september 1966. Därtill kan stiftelsen ha andra fonder, om vilkas skötsel gäller det som delegationen skilt föreskriver inom ramarna för dessa stadgar.

5 §
Stiftelsen försöker uppnå sina sociala mål genom att hålla hyrorna och andra avgifter som ska uppbäras så låga som kostnaderna för god skötsel och förnyelse av fastigheterna samt utgifterna för stiftelsens förvaltning tillåter. För de utrymmen som är i Åbo universitets studentkårs egen användning och som överlåtits av studentkåren till stiftelsen uppbärs ingen hyra.

6 §
Stiftelsen är berättigad till att motta donationer, testamenten och understöd samt också på andra lagliga sätt öka sin egendom. Egendom som fås på detta vis kan läggas till fonderna som nämnts i 4 §.

7 §
Stiftelsens förvaltningsorgan är delegationen och styrelsen. Stiftelsens bestående inrättning kan ha en direktion som delegationen fastställer stadgarna för.

8 §
Delegationens medlemmar utses för tre år åt gången.

9 §
Till delegationen hör 46 medlemmar, av vilka Egentliga Finlands förbund, Åbo handelskammare, Sparbanksförbundet rf, OP-Pohjola anl, Åbo universitet, Turun Suomalainen Yliopistoseura ry, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademis Studentkår, Åbo yrkeshögskolas elevkår TUO, Åbo yrkesinstitut och Studerandekåren Novium var och en utser en medlem, Åbo universitets studentkår utser sex medlemmar och Åbo stad 25 medlemmar. Därutöver utser delegationen två (2) medlemmar till delegationen av de kandidater som nominerats av hyresgäststämman i enlighet med Studentbystiftelsens modell för hyresgästsamarbete. Av medlemmarna som utsetts av Åbo universitets studentkår måste en vara ordföranden för Åbo universitets studentkårs fullmäktige.

Ifall någon av tidigare nämnda inrättningar eller samfund inte utser medlemmar inom skälig tidsfrist efter uppmaning om detta, väljer delegationen den återstående medlemmen.

Ifall en medlem frånträder under mandatperioden väljer den inrättning eller det samfund som utsett denne en ny medlem i stället för denne för den resterande tiden av mandatperioden.

Ifall en medlem tillfälligt är förhindrad att delta i delegationens verksamhet kan den inrättning eller det samfund som utsett medlemmen befullmäktiga en ersättare istället för denne för viss tid för den uppgift som nämnts i fullmakten.

10 §
Delegationen utser bland sina medlemmar en ordförande och första vice ordförande för tre år åt gången. Som andra och självfallen vice ordförande fungerar ordföranden för Åbo universitets studentkårs fullmäktige. Delegationen väljer sekreteraren. Delegationen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst 1/3 av medlemmarna är på plats.

11 §
Delegationen samlas för vårmöte senast i april och för höstmöte i november samt annars på kallelse av ordföranden. Möteskallelsen måste postas till varje delegationsmedlem minst en vecka innan mötesdagen.

Under vårmötet beslutar man om:

1) åtgärder med anledning av styrelsens årsberättelse
2) åtgärder med anledning av revisorernas berättelse
3) fastställandet av bokslutet eller de åtgärder som bokslutet ger anledning till.

Under höstmötet behandlas följande ärenden:
1) inkomst- och utgiftsstat fastställs för följande år
2) verksamhetsplanen som uppgjorts av styrelsen för följande år fastställs
3) styrelsens ordförande utses bland de medlemmar som utsetts till delegationen av Åbo stad. Styrelsens vice ordförande och inrättningens direktionsmedlemmar utses.
4) minst två revisorer och ersättare för dessa utses för att granska stiftelsens förvaltning och räkenskap. En revisor och en vice revisor är kandidater som nominerats av hyresgäststämman i enlighet med Studentbystiftelsens modell för hyresgästsamarbete.
Vidare behandlar man under mötena andra ärenden som nämnts i möteskallelsen och som delegationen enligt dessa stadgar är berättigad att besluta om.
I möteskallelsen måste antecknas ett ärende som minst tre delegationsmedlemmar skriftligen har framfört till ordföranden för detta syfte senast två veckor innan delegationens möte.

12 §
Förutom vad som nämnts i 11 § är delegationens uppgift att:
1) besluta om grundandet och avslutandet av specialfonder
2) besluta om försäljning av fast egendom
3) behandla på framställning av styrelsen ärenden som har att göra med allmän organisering av stiftelsens verksamhet
4) fastställa fondernas och inrättningarnas stadgar samt
5) utse en verkställande direktör

13 §
Arvode kan betalas till delegationsmedlemmarna högst enligt Åbo stads andra arvodesklass.

14 §
Stiftelsens ärenden sköts av och den representeras av en styrelse med 13 medlemmar, till vilken hör sju medlemmar som utsetts av Åbo stad, två som utsetts av Åbo universitets studentkår, en som gemensamt utsetts av Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium och en medlem som utsetts av Åbo yrkeshögskolas elevkår TUO. Därutöver utser delegationen två (2) medlemmar av de kandidater som nominerats av hyresgäststämman i enlighet med Studentbystiftelsens modell för hyresgästsamarbete.
Stiftelsens delegation utser av de medlemmar som valts av Åbo stad en till styrelsens ordförande. Delegationen utser också en av styrelsens medlemmar till första vice ordförande och en till andra vice ordförande. Ordförandens och vice ordförandenas mandatperiod är tre år.
Styrelsens medlemmar utses för tre åt gången. Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller någon av vice ordförandena och minst sex andra medlemmar är närvarande. Arvode kan betalas till styrelsemedlemmarna högst enligt Åbo stads II arvodesklass.

15 §
I delegationen och styrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inget annat framgår av dessa stadgar. Ifall rösterna faller lika avgör ordförandens röst, förutom i val då lotten avgör.

16 §
Som chef för stiftelsens inrättningar fungerar den verkställande direktören. Till stiftelsens tjänstgöring kan tas en sekreterare och andra funktionärer i enlighet med de tillgångar som i stiftelsens budget reserverats för anställning av dessa.

17 §
Stiftelsens firma tecknas av styrelsens ordförande och någon av vice ordförandena tillsammans eller någon av dem tillsammans med en styrelsemedlem eller en funktionär för stiftelsen som styrelsen befullmäktigat till det.

18 §
Stiftelsens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderåret. Bokslutet måste uppgöras senast den 31 mars och revisorerna måste ge sin revisionsberättelse senast den 30 april.

19 §
En kopia av bokslutet, revisorernas utlåtande och årsberättelsen samt annan enligt stiftelselagens 13 § förutsatt utredning måste årligen innan slutet av maj skickas till justitieministeriet samt styrelserna för varje studentförening som anslutit sig till stiftelsens verksamhet.

20 §
För ändring av dessa stadgar krävs att delegationen godkänner styrelsens ändringsförslag med minst ¾ röstmajoritet. Beslutet måste hänskjutas till Patent- och registerstyrelsen för fastställelse. Om upplösning av stiftelsen bestäms i samma ordning.

21 §
Om stiftelsen avslutar sin verksamhet ska hälften av dess tillgångar överlåtas till Åbo stad för att användas för ett syfte som ligger nära stiftelsens verksamhet.

Den andra delen ska överlåtas för att delas i proportion till medlemsantalet till de elevkårer som anslutit sig till stiftelsens verksamhet, för att användas enligt dessa elevkårers beslutande organs beslut för ett syfte som ligger nära stiftelsens verksamhet, förutom tomt nr 20 i Åbo stads I stadsdels 9:e kvarter och byggnaderna på tomten samt egendom som kommit istället för Bostadsaktiebolaget Kaskenkatu 3 aktier nr 252-351, vilka återgår till Åbo universitets studentkår, och tomt nr 3 i Åbo stads Nummis stadsdels 108:e kvarter och byggnaderna på tomten, alltså Studentbyn i Åbos I byggskede, och tomt nr 1 i Åbo stads Nummis stadsdels 109:e kvarter och byggnaderna på tomten samt i samma kvarter på tomt nr 3 belägen s.k. socialcenterbyggnad och två familjers hus och det outbrutna område som utvisats i planritningen för dessa byggnaders byggtillståndsdokument, alltså Studentbyn i Åbos II byggskede, vilka ska överlåtas för att delas i proportion till medlemsantalet till de elevkårer som anslutit sig till stiftelsens verksamhet, för att användas enligt dessa elevkårers beslutande organs beslut för ett syfte som ligger nära stiftelsens verksamhet.

22 §

Mandatperioden för organen som valts enligt dessa stadgar, styrelsen och delegationen börjar då dessa stadgar har fastställts i justitieministeriet och organen har valts. Samtidigt tar mandatperioden slut för de organ som valts enligt tidigare stadgar.

Den första mandatperioden för organen som valts enligt dessa stadgar tar slut den 31 december 1994.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten