Skip to main content

Stiftelsens stadgar

Stiftelsens verksamhet regleras av hyresrättslagen, andra lagar och förordningar rörande bostäder, byggande och uthyrning, statsrådets och bostadsfondens riktlinjer för val av hyresgäster och vård av hyreshus, stadens ordningsregler och stiftelsens interna riktlinjer och nedanstående regler.

Stadgar för Studentbystiftelsen i Åbo

1 §

Stiftelsens namn är Turun Ylioppilaskyläsäätiö – Studentbystiftelsen i Åbo sr. Stiftelsens hemort är Åbo stad.

Stiftelsens primära ändamål är att sköta om att personer som efter grundskolan studerar och fortsätter sina studier vid läroinrättningar i Åboregionen får hyresbostad.

Därtill har stiftelsen som ändamål att ombesörja hyresbostäder och bostadsrättsbostäder för utexaminerade och andra unga samt utländska studerande och forskare. För att uppfylla sitt syfte anskaffar och bygger stiftelsen, inom ramen för sina tillgångar och till skäligt pris, lämpligt belägna fastigheter och bostäder med alla nödvändiga tilläggsutrymmen.

Stiftelsen har också som ändamål att stödja och självständigt utföra sådant forskningsarbete som på ett eller annat sätt tjänar en förbättring av de sociala och ekonomiska förutsättningarna för studenter och andra ungdomar.

För att uppfylla sitt syfte låter stiftelsen inom sitt verksamhetsområde bygga studentbostäder och vid behov andra byggnader, den äger bostadsaktier och fastigheter, ser till att mark reserveras för målgruppens framtida behov, upprätthåller administrativa lokaler avsedda för studentföreningar inom stiftelsens verksamhetssfär och lokaler för studenternas fritidsaktiviteter samt utvecklar sådan service som behövs för trivseln i bostadsområdena. Stiftelsen verkar också på andra sätt för att stärka de sociala och ekonomiska förutsättningarna för personerna inom dess sfär.

Under studenternas ferier kan stiftelsen utnyttja sina bostäder för inkvartering och därmed förknippad service.

Med studentföreningar inom stiftelsens verksamhetssfär avses sådana student- och elevkårer vid läroinrättningar på andra och tredje stadiet i Åboregionen som har hemort i en kommun där Studentbystiftelsen i Åbo upprätthåller studentbostäder och som av styrelsen för Studentbystiftelsen i Åbo har godkänts som studentföreningar inom stiftelsens verksamhetssfär.

Stiftelsens grundkapital utgörs av 10.000 mark som studentkåren vid Åbo universitet överlät med stiftelseurkunden som undertecknades den 1 september 1966. Stiftelsen kan också ha andra fonder om vilka stadgas skilt.

Stiftelsen strävar efter att uppfylla sitt ändamål genom att hålla debiterade hyror och avgifter på så låg nivå som medges av kostnaderna för god fastighetsskötsel och förnyelse av fastighetsbeståndet samt stiftelsens administrativa utgifter. Ingen hyra uppbärs för lokaler som studentkåren vid Åbo universitet för eget bruk disponerar i de byggnader som studentkåren har överlåtit till stiftelsen.

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer, testamenten och understöd och att på andra sätt öka sin egendom.

 

Stiftelsens administrativa organ är styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens angelägenheter sköts och den representeras av en styrelse med 13 medlemmar. Sju av dessa medlemmar utses av Åbo stad, två av studentkåren vid Åbo universitet, en av Åbo Akademis Studentkår tillsammans med Studerandekåren Novium och en av studerandekåren vid Åbo yrkeshögskola TUO. Dessutom utser styrelsen två (2) medlemmar bland kandidater som nominerats av hyresgästernas möten, i enlighet med stiftelsens modell för samverkan med hyresgästerna.

Styrelsemedlemmar väljs på tre år. Till ordförande utnämner Åbo stad en av de styrelsemedlemmar som staden har valt. Åbo stad utnämner också styrelsens första vice ordförande. Till andra vice ordförande utnämner styrelsen en av styrelsemedlemmarna.

Mandatperioden för ordförande och vice ordförandena är tre år.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller någondera vice ordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande. Till styrelsens medlemmar kan arvode betalas högst enligt direktiven för Åbo stads koncernförvaltning.

En i första stycket nämnd instans kan avsätta sin valda styrelsemedlem. Styrelsen kan emellertid endast på förslag av hyresgästkommittéernas delegation avsätta den medlem som valts bland kandidaterna som enligt modellen för hyresgästsamverkan nominerats av hyresgästmöten. I stället för en styrelsemedlem som har avsatts eller avgått utser respektive inrättning eller samfund en ny medlem för återstoden av styrelsens pågående mandatperiod.

Styrelsen godkänner senast i april:

1)                         styrelsens verksamhetsberättelse

2)                         bokslutet.

Styrelsen behandlar revisionsberättelsen senast i juni. Senast i november godkänner styrelsen:

1)                         budgeten för följande år

2)                         verksamhetsplanen för följande år.

Styrelsen väljer senast i november:

1)                         vid behov styrelsens andra vice ordförande för en treårsperiod

2)                         vid behov två (2) styrelsemedlemmar som väljs bland de kandidater som enligt modellen för hyresgästsamverkan nominerats av hyresgästmöten, för en treårsperiod

3)                         ett eller två revisionssamfund för granskning av stiftelsens förvaltning och bokföring.

10 §

Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet såvida annat inte följer av stiftelselagen eller dessa stadgar. Vid oavgjord votering har ordföranden utslagsröst, med undantag för personval då lotten avgör.

11 §

Stiftelsen har en verkställande direktör. Verkställande direktör väljs av styrelsen.

12 §

Utöver vad stiftelselagen stadgar representeras stiftelsen av styrelsens ordförande och verkställande direktören, var och en för sig, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Stiftelsens styrelse kan berättiga stiftelsefunktionär eller annan person till att representera stiftelsen, allena eller tillsammans med en styrelsemedlem eller annan person som har rätt att representera stiftelsen.

13 §

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret. Bokslut och verksamhetsberättelse ska färdigställas senast den 31 mars och revisorerna ska avge sin revisionsberättelse senast den 30 april.

14 §

Avskrifter av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse ska varje år inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut skickas till Patent- och registerstyrelsen och till styrelsen för var och en av studentföreningarna inom stiftelsens verksamhetssfär.

15 §

Styrelsen kan besluta om ändring av dessa stadgar med ¾ majoritet av samtliga styrelsemedlemmar. Samma ordning tillämpas för att försätta stiftelsen i likvidation.

16 §

Om stiftelsen upplöses ska hälften av dess tillgångar överlåtas till Åbo stad att användas för ändamål som står nära stiftelsens verksamhet.

Den andra hälften ska överlåtas för att i förhållande till antalet medlemmar delas mellan studentföreningarna inom stiftelsens verksamhetssfär och enligt beslut av föreningarnas beslutande organ användas för ändamål som står nära stiftelsens verksamhet, med undantag för tomt nr 20 i kvarter 9 av stadsdel I av Åbo stad och byggnaderna på tomten samt den egendom som kommit i stället för aktierna nr 252–351 i bostadsaktiebolaget Kaskisgatan 3, vilka återgår till studentkåren vid Åbo universitet, och tomt nr 3 i kvarter 108 av stadsdelen Nummis av Åbo stad och byggnaderna på tomten, det vill säga Åbo studentby byggskede I, och tomten nr 1 i kvarter 109 av stadsdelen Nummis av Åbo stad och byggnaderna på tomten samt den så kallade socialcentralsbyggnaden och tvåfamiljshuset på tomten nr 3 i samma kvarter och ett i situationsplanen för bygglovet för dessa byggnader angivet outbrutet område, det vill säga Åbo studentby byggskede II, vilka ska  överlåtas för att i förhållande till antalet medlemmar delas mellan studentföreningarna inom stiftelsens verksamhetssfär och enligt beslut av föreningarnas beslutande organ användas för ändamål som står nära stiftelsens verksamhet.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten