Skip to main content

Verkställande direktörens översikt

”Enligt Åbo stads bostads- och markpolitik som är under utarbetande bör bostadsproduktionens totala volym vara cirka 2 100 bostäder per år för att målsättningarna för stadens befolkningstillväxt ska kunna förverkligas. I dokumentutkastet strävar man t.ex. att sätta upp mål för att säkra skäligt prissatt bostadsproduktion, och för TYS innebär detta ett årligt produktionsmål på 140 lägenheter, vilket är mycket möjligt under stiftelsens strategiska period 2018–2022. Aitiopaikka rymmer fler än 250 lägenheter och Tyyssija-projektet, som färdigställs till väster om Studentbyn, något under 200. Följande nya bostadsobjekt är Kylänkulma, som byggs på den östra sidan av Studentbyn. Planläggningen framskrider under innevarande år och fastigheten ska rymma drygt 350 bostäder.”

Läs mer

Byggprojekt

Anbudsbegäran för det nya bostadsobjektet Tyyssija offentliggjordes i december 2018 och fristen för anbudsansökan löpte ut i februari 2019. Tre byggföretag lämnade in anbud inom tidsfristen. Anbudsprocessen genomfördes genom ett förhandlat förfarande.

Under förhandlingsrundorna utvecklades planerna och ansträngningar gjordes för att hitta både byggvänliga och mer ekonomiska implementeringslösningar. Efter tre förhandlingsrundor valdes Peab Oy, som lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, till entreprenör, med vilken ett preliminärt avtal undertecknades.

Läs mer

Tyyssija – Studentbyns nya hjärta

Tyyssijas byggprojekt inleddes redan år 2017 med en arkitekttävling och har pågått under flera år. Planeringen av Studentbyns nya hjärta har förverkligats med hyresgästerna och miljön i åtanke. Täckande tjänster för hyresgästerna i hela Studentbyn och välutrustade bostadskvadratmetrar står att vänta.

 En lång process

Mycket har hänt i projektet sedan 2017. TYS fastighetsingenjör Joonas Rantala och utvecklingsingenjör Johanna Salminen berättar att projektet har varit flerfasigt och att förberedande arbeten har utförts långt innan arbetena på projektet inleddes.

”Projektet har utgjort en lång process, som inleddes redan 2017, varefter planeringen påbörjades och en detaljplan uppgjordes. Projektet förutsatte en planändring av Studentbyn, där två tomter sammanslogs. Dessutom revs byggnaderna på tomten, bland annat TYS bostadsbyrå,” berättar Rantala.

”Under år 2019 hölls upphandlingsförfaranden. Vidareplaneringen av objektet fortsatte med den utvalda entreprenören och arkitektfirman SIGGE Arkitekter Ab, som ritade objektet,” beskriver Salminen.

När det står klart kommer Tyyssija att vara en fem våningar hög byggnad med 186 studentlägenheter på de tre översta våningarna och med Arkea Oy:s studentrestaurang, CampusSports gym, livsmedelsaffären K-Kylänvalinta och TYS bostadsbyrå på gatunivå. Det lägsta källarplanet kommer till exempel att omfatta lägenhetsspecifika förvaringsutrymmen och skyddsrum. Moderna hållbara energilösningar står också att vänta.

”Lägenheterna kommer att vara placerade längs med in- och utsidan av huset, med trapphus i mitten av huset. På innergården kommer det att finnas trappor och gröna element där hyresgästerna kan vistas. Hyresgästerna kommer också att ha tillgång till två sällskapsutrymmen, bastuutrymmen och en tvättstuga, som också kan användas av hyresgästerna i Studentbyn väst. Dessutom har en Smartpost-automat planerats för objektet,” berättar Salminen.

”Byggnaden kommer också att ha solpaneler för att generera el för byggnadens och de andra omgivande husens behov. Objektet får därtill fjärrkyla, vars returenergi tillförs värmepumparna,” tillägger Rantala.

Slutanvändarna styr planeringen

Objektets samtliga lägenheter är ettor, av vilka de flesta till storleken är 20–30 kvadratmeter. Lägenheterna kommer att ha lägenhetsspecifik ventilation och vattenmätare. Varje lägenhet har sin egen lägenhetsspecifika förvaring i källaren. Planeringen har styrts av behoven hos framtida student-hyresgäster.

”Målet har varit att göra byggnaden kostnadseffektiv utan att ge avkall på kvaliteten. De nuvarande studenternas bostadsönskemål har beaktats i planeringen. Lägenheterna har plats för både tvätt- och diskmaskin. Hjälp vid planeringen erhölls också från byggprocessen av Aitiopaikka, som färdigställdes vid årsskiftet 2019, och från responsen från hyresgästerna. Samtliga lägenheter kommer till exempel att ha persienner,” förklarar Salminen.

”Alla lägenheter är ettor, så hyresnivån förblir också rimlig för studenter. Slutanvändaren har beaktats också vad gäller bostädernas tekniska lösningar och energilösningar. Studenterna är intresserade av miljöfrågor och kan själva till exempel med hjälp av vattenmätare övervaka vattenförbrukningen i sitt eget hushåll. Stiftelsens värderingar gällande hållbar utveckling och Åbo stads energimål har till sin del styrt planeringen och energilösningar har implementerats,” påpekar Rantala.

Priset är en färdig byggnad

Både Rantala och Salminen tycker att deltagandet i projektet har varit intressant. Det slutliga priset utgörs av Studentbyns nya hjärta, vars färdigställande båda ser fram emot.

”Det här är ett intressant och utmanande objekt vars planering och styrning det har varit trevligt att vara del av. Jag känner inte till någon liknande byggnad i Åbo, som skulle ha ett så varierat utbud av användare eftersom här finns en restaurang, ett gym, en mataffär och dessutom studentbostäder i samma byggnad, samt den här typen av energilösningar. På vägen har vi stött på intressanta utmaningar, som vi också har klarat av,” säger Rantala

”Det känns fint att delta i projektet och i slutändan få se en magnifik byggnad som kommer att finnas under en lång tid. Naturligtvis hoppas jag att vi undgår överraskningar under byggfasen och att byggnaden färdigställs enligt tidtabellen, som det ser ut nu. Jag hoppas också att byggnaden kommer att tas väl emot av områdets framtida och nuvarande hyresgäster,” säger Salminen.

Hållbar utveckling

Lassila & Tikanoja Oy ansvarade som under tidigare år för avfallshanteringen. Under våren 2019 genomfördes bland hyresgästerna i Studentbyn väst en enkät gällande funktionaliteten för områdets avfallshantering. Enkäten följde den enkät som genomfördes i Nummenranta under hösten 2018. Baserat på resultaten av Studentbyns enkät gjordes ändringar i avfallspunkterna för att bättre möta hyresgästernas återvinningsbehov. Återvinningskärl för samtliga typer av avfall levererades till varje avfallspunkt och de minst använda avfallspunkterna avlägsnades.

Under hösten 2019 lanserades i Studentbyn väst ett återvinningsexperiment för gemensamma kök. Två hus valdes ut för experimentet och till de gemensamma köken levererades förutom för brännbart avfall insamlingskärl för plast, bioavfall, kartong, glas och metall. Syftet med experimentet är att följa upp hur återvinningen i de gemensamma köken och rengöringen smidigt kan koordineras.

I samband med Turku City Municipal Energy Turnout-projektet (2016–2019) tillfrågades Studentbystiftelsen i Åbo om möjligheten att delta i Europeiska unionens Smart Cities and Community (SCC) Lighthouse-projekt, där ett av målen är att skapa modellexempel på klimatpositiva stadsdelar. Stiftelsen tillkännagav tentativt sitt intresse att delta i ansökan om projektfinansiering som en del av Åbo stads ansökan genom att tilldela lämpliga fastigheter till ansökan. Beredningen för ansökan påbörjades hösten 2019.

Sedan oktober 2019 har avfallshanteringen i alla stiftelsens objekt genomförts på ett koldioxidneutralt sätt. Utsläppen från avfallshanteringen kompenseras genom att binda motsvarande mängd kol från atmosfären genom Gold Standard-certifierade skogsplanteringsprojekt. Förutom att binda koldioxid främjar projekten även andra målsättningar för en hållbar utveckling. Projekten stöder till exempel sysselsättningen av lokalbefolkningen och ökning av naturens mångfald. För närvarande kompenseras koldioxidavtrycket med hjälp av ett centralamerikanskt regnskogsprojekt. Tjänsten tillhandahålls av Lassila & Tikanoja, som ansvarar för avfallshanteringen.

Dialog för ännu bättre avfallshantering

År 2019 överfördes från Studentbystiftelsen i Åbos fler är 50 avfallspunkter mer än 1590 ton hushållsavfall. Beloppet är inte litet och därför investerar stiftelsen i planeringen av avfallshantering. Med hjälp av fungerande avfallshantering och hyresgästernas aktiva återvinning uppnås inte bara miljöfördelar utan också ekonomiska besparingar. Goda återvinningsmöjligheter är en av hyresgästerna uppskattad tjänst, och TYS strävar ständigt till att utveckla sin avfallshantering till den bästa möjliga för både hyresgäster och miljön.

Flitiga återvinnare

År 2019 var mängden avfall som samlats in från TYS återvinningsplatser 3 procent mindre än år 2018. Även mot bakgrund av statistiken är TYS återvinningsgrad hög. Till exempel var den genomsnittliga återvinningsgraden för allt hushållsavfall i Finland 42 procent under 2018, medan återvinningsgraden för TYS bostadsfastigheter år 2018 var 54 procent. Återvinningsgraden berättar hur mycket av det avfall som genereras kommer att kunna återanvändas som material eller vidarebearbetas till råmaterial för produktionen av nya produkter. Användningsgraden för det avfall som genereras i TYS objekt är 100 %, vilket i sin tur indikerar hur mycket av avfallet som förutom till återvinning till exempel kan användas för energiproduktion. Enligt Aila Kovanen, TYS fastighetsassistent, är hyresgästerna flitiga återvinnare.

”Diskussioner med våra samarbetspartners har visat att återvinningsgraden i TYS bostadsobjekt har varit hög jämfört med genomsnittliga bostadsbolag. Naturligtvis förekommer skillnader mellan olika bostadsobjekt. Det finns objekt där återvinningsgraden är cirka 40 % och objekt där den är 70 %,” berättar Kovanen.

Enligt Kovanen påverkas den varierande återvinningsgraden inte bara av hyresgästernas återvinningsaktivitet utan också av typerna av kärl vid avfallsplatserna och deras tömningsintervaller. Dessutom motsvarar återvinningskärlen i alla lägenheter inte längre avfallssorteringen vid de befintliga återvinningspunkterna, och återvinningen kräver av hyresgästen egen aktivitet och en vilja att själv organisera återvinningen i hemmet.

”Som regel sköter hyresgästerna återvinningen mycket bra. Naturligtvis förekommer det ibland rapporter om att det finns plastpåsar i bioavfallskärlet eller att kartongkärlet snabbt fylls upp när otillplattad kartong placeras i kärlet. Vi strävar trots det ständigt till att hitta lösningar på de problem som hyresgästerna upplever i samband med återvinningen,” säger Kovanen.

Avfallsenkäten hjälper till att utveckla återvinningen i Studentbyn

Våren 2019 beslutade man att börja utveckla Studentbyns avfallshantering och en enkät genomfördes bland hyresgästerna om avfallspunkternas funktionalitet och placering. Enkäten besvarades av cirka en tredjedel av Studentbyns hyresgäster. I enkäten undersöktes hur återvinningen ytterligare kunde förbättras och hur hyresgästerna kunde motiveras att återvinna ännu mer.

”Baserat på svaren beslutade vi att utöka antalet kärl för alla typer av avfall vid samtliga avfallspunkter. Tidigare har objekt med flera avfallspunkter inte haft kärl för alla typer av avfall vid alla punkter. Nu avlägsnades några punkter som på basen av enkäten hade låg nyttjandegrad och insamlingskärl för alla typer av avfall levererades till alla återstående avfallspunkter. På så sätt fick punkterna med högre nyttjandegrad fler avfallskärl,” berättar Kovanen.

Dessutom lanserades i Studentbyn väst under hösten ett experiment med återvinning i gemensamma kök. Två hus valdes ut för experimentet och förutom för brännbart avfall levererades insamlingskärl för plast, bioavfall, kartong, glas och metall till de gemensamma köken.

”Idén om ett återvinningsexperiment hade funnits redan tidigare, men återvinningsenkäten bekräftade att experimentet var värt att utföra. I enkäten beklagade de som hade gemensamma kök sig över kökens begränsade återvinningsmöjligheter,” berättar Kovanen.

Tidigare har det bara funnits ett kärl för brännbart avfall i köket, dvs om en hyresgäst i praktiken har velat återvinna avfallet som genererats i köket, har hen varit tvungen att ta det till sitt egna rums sorteringskärl eller separat föra det till avfallspunkten efter varje matlagningstillfälle.

”Hyresgästerna har varit mycket nöjda med experimentet och sorteringen har fungerat utmärkt. Vi har också fått förfrågningar från andra hus i Studentbyn väst ifall de också kunde få kärl till sina gemensamma kök. Kärl har redan införskaffats för ett hus,” säger Kovanen.

Dialog för ännu bättre avfallshantering

Utvecklingsarbetet skulle dock inte vara möjligt utan respons från hyresgästerna och deltagande i avfallsenkäterna.

”Kundresponsen är verkligen viktig i utvecklingsarbetet. Enkäten gör det möjligt för oss att betjäna på ett kundorienterat sätt och lyssna på hyresgästernas behov. Förutom enkäterna är även annan respons via felrapporter och andra kontakttaganden välkomna och viktiga för utvecklingen av tjänster. Med hjälp av diskussionen kan tjänsterna riktas korrekt,” menar Kovanen

Inga större förändringar i avfallshanteringen planeras för 2020. Dialogen med hyresgästerna kommer att fortsätta.

”Vi följer upp effekterna av föregående års förändringar i avfallshanteringens funktionalitet. På grundval av återvinningsexperimentet i gemensamma kök genomförde vi en uppföljningsenkät för hyresgästerna i Studentbyn väst, där vi utredde hur experimentet hade upplevts. Enligt resultaten fick experimentet beröm och man önskade att det fortsatte. Hyresgästernas respons och tankar är välkomna och förändringar görs enligt behov,” säger Kovanen.

Finansiering

Hyror från studentbostäder och total omsättning (milj. €)

Genomsnittshyra och underhållskostnader (€)

Kostnader för fastighetsskötsel (%)

Låneamorteringar och räntekostnader

Lån efter lånetyp (%)

Omsättning

29,7

milj. €

Fastighetsreparationer

4,9

milj. €

Genomsnittlig hyra

12,60

€ / m²/ mån

Hyresgäster

6428

Bostadssöningar

3123

Nya hyresavtal

4861

Bostäder

6932

Bostadsplatser

96,5%

Bostädernas beläggningsgrad

57%

av hyresgäster bor i enpersonbostäder dvs ettor eller delade bostäder

43%

av hyresgäster bodde i familjebostäder

6339

Hyresgäster

joista

1580

Internationella studenter