Skip to main content

Verkställande direktörens översikt

Åbo den 9.3.2020

Åbo förväntas vid sidan av Helsingfors och Tammerfors vara ett tillväxtcentrum även i framtiden, i scenarier som sträcker sig fram till år 2040. Om tillväxten fortsätter någorlunda stadigt, med cirka 2 000 fler invånare per år, kommer Åboborna till antalet vara fler än 210 000 i slutet av detta decennium.

Högskolorna i Åbo främjar innovationer och ökar utbildningsutbudet, och ett färskt exempel på det senare är utvidgningen av diplomingenjörsutbildningen inom maskinteknik och materialteknik vid Turun yliopisto samt den nya utbildningen i det kinesiska språket. Även om de demografiska trenderna och prognoserna i Finland visar på minskande åldersgrupper, verkar utvecklingen av Åbo som en studiestad befinna sig på en tillväxtbana vad gäller studieutbud och antal studenter.

Andelen personer som bor på hyra har ökat i alla större stadsregioner. Åbo ligger i topp när det gäller det procentuella antalet personer som bor på hyra av alla hushåll, den procentuella andelen ensamboende och den senaste tidens hyresökningar i fritt finansierade bostäder.

TYS använder ARAs (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) stödformer för att kunna producera förmånliga bostäder för studenter. Det nyaste bostadsobjektet Aitiopaikka som stod färdigt år 2019 är ett bra exempel på att boende och studentboende på hyra kan vara förmånligt och av hög standard. Stiftelsen renoverar och underhåller också det äldre fastighetsbeståndet, där det senaste exemplet utgörs av den år 2019 påbörjade och i början av 2020 slutförda grundrenoveringen av Kuunsiltas A–E-trappor. Vid behov kan vi även avstå från några fastigheter, för att bl.a. främja den allmänna utvecklingen av utbudet på hyresbostäder. År 2019 sålde stiftelsen bostadsobjektet Aamurusko.

Enligt Åbo stads bostads- och markpolitik som är under utarbetande bör bostadsproduktionens totala volym vara cirka 2 100 bostäder per år för att målsättningarna för stadens befolkningstillväxt ska kunna förverkligas. I dokumentutkastet strävar man t.ex. att sätta upp mål för att säkra skäligt prissatt bostadsproduktion, och för TYS innebär detta ett årligt produktionsmål på 140 lägenheter, vilket är mycket möjligt under stiftelsens strategiska period 2018–2022. Aitiopaikka rymmer fler än 250 lägenheter och Tyyssija-projektet, som färdigställs till väster om Studentbyn, något under 200. Följande nya bostadsobjekt är Kylänkulma, som byggs på den östra sidan av Studentbyn. Planläggningen framskrider under innevarande år och fastigheten ska rymma drygt 350 bostäder.

Stiftelsen söker projektfinansiering av Europeiska unionens Smart Cities and Community (SCC) Lighthouse, där ett av målen är att skapa modellexempel på klimatpositiva stadsdelar. TYS har för ändamålet lämpade fastigheter, som kunde vidareutvecklas inom Lighthouse-projektet. Beredningen av ansökan inleddes hösten 2019 och Åbo stad lämnade in ansökan i januari 2020.

TYS tog under våren 2019 i bruk en chatbot som betjänar kunder vid situationer och tider när den är till störst nytta, till exempel tack vare sin snabbhet och ofelbarhet. TYS webbplatser, kundwebbplatser samt intranät förnyades under 2019. Genom att följa upp hur servicelöftena som offentliggjordes i början av år 2018 har uppfyllts får vi värdefull information om hur väl stiftelsens tjänster fungerar.

Det operativa och ekonomiska resultatet för Studentbystiftelsen i Åbos 53:e verksamhetsår motsvarade det förväntade. Stiftelsens totalavkastning var under redovisningsperioden cirka 29,7 M€. Balansomslutningen var 163,7 M€. Långfristiga lån uppgick till 119,7 M€. Åbo stad och stiftelsen avtalade om att ersätta det i februari 2019 förfallna skuldsaneringsavtalet på cirka 7,6 M€ med ett nytt, räntebärande lån av samma storlek från Åbo stad. Stiftelsen fortsätter genomförandet av den uppdaterade strategin.

Tillbaka till årsberättelse