Skip to main content

Hyresgäster

Bostadssökande och ingångna hyresavtal

Under verksamhetsåret ansökte totalt 6428 studenter/studentfamiljer om bostad hos stiftelsen (6628 år 2018) och 3123 nya hyresavtal ingicks (2696 år 2018) inklusive interna flytt. I slutet av verksamhetsåret hade stiftelsen totalt 4861 lägenheter att hyra ut (4726 år 2018) med plats för sammanlagt 6932 hyresgäster (6812 år 2018). Det totala antalet inkluderar 138 ungdomsbostadsplatser. I början av verksamhetsåret färdigställdes bostadsobjektet Aitiopaikka, bostadsobjektet Aamurusko såldes i juni och under året renoverades en del av lägenheterna i Kuunsilta. Av de tillgängliga bostadsplatserna för uthyrning utgjordes 57 % av enpersonsbostäder dvs ettor eller delade bostäder, och 43 % av familjebostäder. Vid årets slut bodde 6339 personer i stiftelsens bostäder (6426 år 2018).

Den fysiska beläggningsgraden för stiftelsens bostäder under 2019 var 96,5 % (97,2 % år 2018). Underutnyttjande av bostäderna förekom främst under vårterminen och sommaren. År 2018 bodde i stiftelsens bostäder varje månad cirka 1580 (1595 år 2018) internationella examens- och utbytesstuderande från cirka hundra olika länder. TYS reserverade 350 bostadsplatser för internationella utbytesstudenter.

I stiftelsens fastigheter verkade vid årets slut sex daghem, en butik, en restaurang samt Turun yliopistos studentkår (TYY) med underorganisationer. TYY har dessutom hyrt det av stiftelsen ägda Q-huset som fest- och klubbutrymme.

Hyrorna i Studentbystiftelsens student- och ungdomsbostäder kunde fortsättningsvis hållas på en skälig nivå. Den genomsnittliga hyran under 2019 var 12,60 €/m²/mån, inklusive el- och vattenavgifter samt datanät (12,50 €/m²/mån år 2018). Bostädernas ekonomiska uthyrningsgrad var 97,1 %, vilket var 0,5 procentenheter lägre än föregående år. Underutnyttjandet berodde främst på den ökade vakansen i delade bostäder och ettor med gemensamma kök. För 2020 höjdes bostädernas hyror med 1–2 %, beroende på objekt och typ av bostad. Hyrorna för vissa bostäder sänktes.

De totala intäkterna för år 2019 var 29,7 M€ (26,7 M€ år 2018), varav vinsten vid försäljningen av bostadsobjektet Aamurusko stod för 2,2 M€. Hyresintäkterna 2019 var nästan i linje med budgeten och uppgick till 27,0 M€ (26,3 M€ år 2018). Av hyresintäkterna utgjordes 26,4 M€ (25,7 M€ år 2018) av hyresintäkter från bostäder, 0,1 M€ av av hyresgästerna debiterade parkeringsplatser och förrådshyror och 0,4 M€ från hyresintäkter från affärslokaler och andra uthyrda utrymmen. Hyresintäkterna från bostäder för hela året var 12,17 €/m²/mån (12,17 €/m²/mån år 2018). Kreditförlusterna redovisades till 24 624 € (22 582 € år 2018) och intäkterna efter inkasso var 24 600 € (23 279 € år 2018). Den 31 december 2019 var det totala beloppet hyresfordringar 237 526 € (204 967 € den 31 december 2018).

Tillbaka till årsberättelse