Skip to main content

Byggprojekt

Nya objekt och grundrenoveringar

Anbudsbegäran för det nya bostadsobjektet Tyyssija offentliggjordes i december 2018 och fristen för anbudsansökan löpte ut i februari 2019. Tre byggföretag lämnade in anbud inom tidsfristen. Anbudsprocessen genomfördes genom ett förhandlat förfarande.

Under förhandlingsrundorna utvecklades planerna och ansträngningar gjordes för att hitta både byggvänliga och mer ekonomiska implementeringslösningar. Efter tre förhandlingsrundor valdes Peab Oy, som lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, till entreprenör, med vilken ett preliminärt avtal undertecknades.

Huvudprojektledare för Tyyssija är arkitekttävlingens vinnare SIGGE Arkitekter Ab, byggprojektledare är A-Insinöörit Oy, VVS-projektör är LVI-Soisalo Oy och elprojektör är Karawatski Oy. Som projektets fuktigheskoordinator verkar Sitowise Oy.

Hyresavtal för Tyyssijas affärslokaler på första våningen har ingåtts med tjänsteleverantörer från detaljhandels-, restaurang- och sportbranschen.

Utarbetningen av planen för det nya objektet Kylänkulma inleddes våren 2019. Huvudprojektledare är Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, som vann arkitekttävlingen. Enligt den preliminära tidtabellen kommer planeringen av Kylänkulma att vara klar under 2020.

Stiftelsens bruttoinvesteringar under 2019 var 6,2 M€, av vilka den största andelen (3,4 M€) utgjordes av nybyggnaden av Aitiopaikka, grundrenoveringen av Kuunsilta (1,4 M€) och planeringskostnaderna för Tyyssija (0,7 M€).

Tillbaka till årsberättelse

Underhåll och reparationer

Såsom under tidigare år har ISS Palvelut Oy ansvarat för fastighetsskötseln. I stiftelsens objekt arbetar regelbundet fem fastighetsskötare och två personer som sköter utomhusområden. Optionsperioden för det nuvarande avtalet upphör den 30 september 2020. Under våren 2019 lanserades ett uppdateringsprojekt för TYS Tampuuri-systemets servicebok-modell, där serviceböckerna uppdateras i enlighet med Talo 2000-standarden.

Avtalet om beredningen av underhållsprogram och maskinkort i enlighet med Talo 2000-standarden tecknades med Vahanen Monitoring Services Oy i mars 2019. Projektet fortsätter under våren 2020.

Förnyandet av de gamla låssystemen till iLoq-låssystem fortsatte under 2019. Låsen förnyades i Studentbyn och i Kotivalo. Förnyandet av de gamla låssystemen fortsätter under 2020. Konkurrensutsättningen av ramavtalen för VVS- och elreparationsarbeten utfördes under 2018–2019 och ramavtalen undertecknades på våren 2019. Den främsta samarbetspartnern i ramavtalet för rörarbeten är Arkea Oy och för elarbeten Paraisten Valo Oy. Avtalen är i kraft tills vidare.

Liksom under tidigare år gjordes fortsättningsvis betydande insatser för förbättringen av bostädernas kvalitet och bostädernas reparationer. Planeringen av renoveringen av lägenheterna och fasaderna i A–E-trappan i Kuunsilta inleddes i slutet av 2018. Konkurrensutsättningen av projektet gjordes våren 2019 och ackordet inleddes i juli 2019. Arbetet slutfördes i januari 2020. Under renoveringen omvandlades 26 lägenheter till 42 lägenheter.

Planeringen av renoveringen av fasaderna på Studentbyns 20 B och 25 B daghemsbyggnader påbörjades i december 2018. Ackordet planerades genomföras sommaren 2019 under daghemmens semesterperiod, men på grund av en försening i planeringen beslutades att skjuta upp genomförandet av ackordet till sommaren 2020.

Stiftelsen förvärvade under våren 2019 den gamla affärsfastigheten invid Q-byggnaden på Nummisparkgatan för eventuella framtida markbehov för nybyggnader. Stiftelsens egna servicepersonals verkstadslokaler flyttade från det gamla servicecentret vid Kuratorsstigen till Q-verkstaden på Nummisparkgatan.

Underhållskostnaderna av fastigheterna (inklusive lägenheter och andra utrymmen) uppgick till cirka 16,6 M€ dvs 7,5 €/m²/mån (år 2018 cirka 17,4 M€, 8,0 €/m²/mån). Sammantaget var fastighetskostnaderna cirka 2 M€ lägre än vad som beräknats i budgeten. De största budgetunderskotten utgjordes av reparationskostnader (703 000 €), värme (354 000 €), vatten (158 000 €), el (185 000 €) och förvaltning (208 000 €). Budgeten för avfallshantering överskreds med 55 000 euro. Budgetunderskottet påverkades också av försäljningen av objektet Aamurusko, vars utgifter hade budgeterats för hela året.

De mest betydande enskilda reparationerna var renoveringen av Kuunsiltas A–E-trappor (totalt 2,1 M€, varav kostnader 0,7 M €), samt renoveringen och låssystemreparationerna av ytterdörrarna i Studentbyn (0,55 M€) och VVS-underhållsundersökningar (0,2 M€). Utöver de bokförda reparationskostnaderna uppgick reparationerna i Kuunsilta-projektets balansräkning till cirka 1,4M€. Kuunsilta-projektet har finansierats med hyresintäkter som samlats in som avsättningar. Kostnaderna för bostadsreparationer (utöver Kuunsilta-projektet) uppgick till cirka 1,7 M€.