Nyheter

Strömlinjeformad förvaltning för Studentbystiftelsen i Åbo

En epok är slut i och med att delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) vid sitt höstmöte 17.11.2020 godkände en stadgeändring som innebär att dess verksamhet upphör. Under den mer än 50 år långa tidsperioden som TYS har bakom sig hann delegationen sammankomma över 100 gånger och mer än 800 representanter har verkat inom delegationen.

Nedläggningen av delegationen ingår i en process för att ändra stadgarna som stiftelsens styrelse har igångsatt. Stadgarna för TYS ändrades senast i samband med att Stiftelselagen ändrades 2016 då lagändringen kraftigt minskade delegationens uppgifter.  Efter stadgeändringen har det blivit uppenbart att delegationens ändrade roll inte är ändamålsenlig och att stiftelsens stadgar därför måste ändras.

Stadgeändringen syftar till att förenkla den administrativa strukturen för stiftelsen så att delegationen stryks ur stadgarna. Följande steg är att stadgeändringen registreras i Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister. Nuvarande delegation fortsätter under 2021 till utgången av sin mandatperiod som stiftelsens referensgruppsforum.

”Min uppfattning är att omvandlingen av delegationen till ett referensgruppsforum innebär att stiftelsens förvaltning strömlinjeformas och erbjuder mångsidig kompetens och kontakter som stöd för utvecklingen av studentboendet i Åbo,” sammanfattar delegationens ordförande Niko Aaltonen.

”Jag vill till alla nuvarande och tidigare ordförande och medlemmar i delegationen för TYS framföra ett tack för deras insatser för att utveckla studentboendet och TYS.  De instanser ni representerar utgör också efter stadgeändringen viktiga referensgrupper för stiftelsen och samarbetet kommer att ytterligare fördjupas,” säger ordföranden för stiftelsens styrelse Pasi Ahola.