Skip to main content
Nyheter

Strömlinjeformad förvaltning för Studentbystiftelsen i Åbo

By 20.11.2020december 18th, 2020Ingen kommentar

En epok är slut i och med att delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) vid sitt höstmöte 17.11.2020 godkände en stadgeändring som innebär att dess verksamhet upphör. Under den mer än 50 år långa tidsperioden som TYS har bakom sig hann delegationen sammankomma över 100 gånger och mer än 800 representanter har verkat inom delegationen.

Nedläggningen av delegationen ingår i en process för att ändra stadgarna som stiftelsens styrelse har igångsatt. Stadgarna för TYS ändrades senast i samband med att Stiftelselagen ändrades 2016 då lagändringen kraftigt minskade delegationens uppgifter.  Efter stadgeändringen har det blivit uppenbart att delegationens ändrade roll inte är ändamålsenlig och att stiftelsens stadgar därför måste ändras.

Delegationens ordförande Niko Aaltonen konstaterar att delegationen har haft stor betydelse för att sammanföra stiftelsens olika referensgrupper. Det känns vemodigt att delegationen försvinner men beslutet är riktigt.

”Det är alltid vemodigt när ett organ som man själv är med i upphör men jag är stolt över att på olika nivåer ha fått vara med i studentbystiftelsens verksamhet. TYS är en fin organisation som tillhandahåller viktiga boendetjänster för studenterna. TYS har också en utomordentlig, yrkeskunnig personal och styrelse. Jag vill tacka dem alla för gott samarbete under årens lopp. I och med stadgeändringen minskade delegationens betydelse som beslutsinstans redan innan denna avslutade mandatperiod, men den viktiga rollen som bred referensgruppsgemenskap kvarstår”, säger Aaltonen

Stadgeändringen syftar till att förenkla den administrativa strukturen för stiftelsen så att delegationen stryks ur stadgarna. Följande steg är att stadgeändringen registreras i Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister. Nuvarande delegation fortsätter under 2021 till utgången av sin mandatperiod som stiftelsens referensgruppsforum.

”Min uppfattning är att omvandlingen av delegationen till ett referensgruppsforum innebär att stiftelsens förvaltning strömlinjeformas och erbjuder mångsidig kompetens och kontakter som stöd för utvecklingen av studentboendet i Åbo,” sammanfattar Aaltonen.

Aaltonen tycker det var en utmärkt idé att inrätta ett referensgruppsforum. Visionen är en sammanslutning av referensgrupper som effektiverar stiftelsens arbete och ger det mervärde.

”Ändringen av delegationen till ett forum för referensgrupper anser jag att innebär en strömlinjeformning av stiftelsens förvaltning som innebär mångsidigt stöd och kontakter till stöd för utvecklingen av studentboendet i Åbo. Referensgruppsforumet är mera flexibelt och kan enkelt uppdateras för att motsvara aktuella behov. I bästa fall utgör referensgruppsforumet ett sparrningsnätverk som bistår stiftelsens ledning och styrelse. Jag väntar mig aktivitet och intressanta formationer!”, sammanfattar Aaltonen.

Också stiftelsens styrelseordförande Pasi Ahola tror att referensgruppsforumet kommer att att medföra fördjupat samarbete med referensgrupperna.

”Jag vill till alla nuvarande och tidigare ordförande och medlemmar i delegationen för TYS framföra ett tack för deras insatser för att utveckla studentboendet och TYS.  De instanser ni representerar utgör också efter stadgeändringen viktiga referensgrupper för stiftelsen och samarbetet kommer att ytterligare fördjupas,” säger Ahola.