Skip to main content
Nyheter

Förändringar i avfallshanteringen – vad bör hyresgästen känna till?

By 4.10.2023Ingen kommentar

Avfallslagen reformerades, och som ett resultat har avfallshanteringsföretagen i hela landet igen konkurrensutsatts. För att säkerställa en smidig övergång samarbetar TYS med Sydvästra Finlands Avfallsservice med ansvar för konkurrensutsättningen av Åboregionens avfallshantering.

I och med den nya avfallslagen överfördes transporten av förpacknings- och bioavfall till kommunerna. I Åboregionen kommer kommunägda Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) i framtiden att ansvara för konkurrensutsättningen av avfallshanteringen. Avfallstransporterna överförs under de närmaste åren stegvis till de entreprenörer som konkurrensutsatts av LSJH.

De entreprenörer som konkurrensutsatts av LSJH ansvarar i Åboregionen redan för övriga än avfallskärl på hjul. Från början av oktober kommer de nya entreprenörerna även att ansvara för avfallskärl på hjul, dvs. kartong, metall, plast och glas. Transporten av bioavfall kommer att konkurrensutsättas av LSJH under 2024.

Hur syns förändringen i vardagen för TYS hyresgäster?

Från och med oktober kan nya avfallsfordon även synas vid TYS avfallspunkter, men i övrigt fortsätter avfallssorteringen i huvudsak som tidigare. TYS har i god tid informerat LSJH om avfallskärlen i sina bostadsobjekt, så inga större störningar förväntas.

Hyresgästerna uppmanas ändå att anmäla om ett avfallskärl i något av TYS bostadsobjekt inte under en längre tid töms. Anmälan om ett avfallskärl som en längre tid varit fyllt kan göras via hyresgästens sidor eller via e-post till office@tys.fi. I anmälan ska det framgå vilket avfallskärl anmälan avser.

De flesta av TYS bostadsobjekt har ett flertal avfallspunkter. Hyresgästerna rekommenderas därför att använda sig av bostadsobjektets övriga avfallspunkter, om avfallspunkten närmast bostaden har fyllts.

– Vi önskar att inga sopsäckar lämnas kvar i omgivningen, även om ett avfallskärl tillfälligt råkar vara fyllt. Sopsäckar som lämnas på marken minskar trivseln i bostadsmiljön och lockar till sig skadedjur, påpekar TYS fastighetsassistent Aila Kovanen.

Avfallspunkterna kommer fortsättningsvis att ha egna behållare för glas, metall, plast, kartong och bioavfall. Efter en ettårig övergångsperiod kommer brännbart avfall att kallas blandavfall, men namnbytet påverkar inte själva sorteringen.

– Reformen av avfallslagen medför nya sorteringsskyldigheter för bostadsbolagen, men dessa skyldigheter uppfylls redan i TYS bostadsprojekt. Våra hyresgäster är också vanligtvis samvetsgranna sorterare, lovordar Kovanen.

TYS ser till att avfallshanteringen fungerar smidigt i sina bostadsobjekt och förser vid behov hyresgästerna med ytterligare instruktioner.