Skip to main content

Toimitusjohtajan katsaus

”Kuten kaikkialla muuallakin maailmassa, säätiön toimintaan vuonna 2020 merkittävimmin vaikuttanut ulkoinen tekijä oli koronapandemia, jonka vaikutuksia säätiön henkilöstön, asukkaiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien terveyteen pyrittiin minimoimaan sekä torjumaan mahdollisuuksien mukaan asuntojen käyttöasteen laskua ja mahdollisia muita negatiivisia vaikutuksia säätiön toimintaan. Toistaiseksi negatiivisten vaikutusten arvioidaan kohdistuneen erityisesti käyttöasteen lievään laskuun sekä työyhteisön sisäisen ja sidosryhmien kanssakäymisen muutoksiin, joista osa jäänee pitkäaikaisiksi tai pysyviksi ja osa on myös positiivisia. Viime mainittuja pyritään vahvistamaan.”

Lue lisää

Rakennushankkeet

Uudiskohde Tyyssijan rakennusurakan urakkasopimus allekirjoitettiin Peab Oy:n kanssa maaliskuussa 2020. Hankkeen rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi maaliskuussa ja rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa. Urakka valmistuu loppuvuodesta 2021. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii SIGGE Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana A-insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana Karawatski Oy. Projektin kosteuskoordinaattorina toimii Sitowise Oy. Tyyssijan ensimmäiseen kerrokseen sijoittuviin liiketiloihin sijoittuu TYS:n toimiston lisäksi lähikauppa K-Kylänvalinta, Arkean opiskelijaravintola sekä Campus Sportin kuntosali.

Lue lisää

Kestävä kehitys

Vuoden aikana panostettiin kestävään kehitykseen, energiansäästöön liittyvään viestintään ja osallistuttiin erilaisiin energiatehokkuuteen liittyviin projekteihin. Loka-joulukuussa asukkaille kohdistetun viestinnän teemana oli kestävä kehitys, ja eri kanavissa kerrottiin laajasti mm. kierrätyksestä ja energiansäästöstä. TYS osallistui vuoden aikana Turun yliopiston psykologian laitoksen nytky-menetelmällä toteutettuun tutkimukseen. Kyseessä oli asukkaiden vedenkulutuksen vähentämiseen pyrkivä emotionaalisiin viesteihin perustuva tutkimus, joka aloitettiin vuonna 2019 ja se jatkui toukokuulle 2020. Lisäksi syksyllä asukkailla oli mahdollisuus osallistua LudoCraft-pelistudion kehittämän HeatSeeker-pelin pilotointiin. Pelin tavoitteena oli lisätä asukkaiden keskuudessa ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä siitä, kuinka kaukolämpö toimii ja miten asukas voi itse vaikuttaa asumisestaan aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Peli oli toteutettu yhteistyössä Turku Energian ja muiden kaukolämpöyhtiöiden kanssa.

Säätiön asuntokohteiden jätehuolto on toteutettu hiilineutraalisti lokakuusta 2019 alkaen. Jätehuollosta aiheutuvat päästöt kompensoidaan sitomalla niitä vastaava määrä hiiltä ilmakehästä Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Vuonna 2020 kompensoitava jätehuollon hiilijalanjälki oli 33,86 tonnia. Gold Standard-hankkeet edistävät hiilensidonnan lisäksi myös muita kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeiden avulla tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä hiilijalanjälkeä kompensoidaan Väli-Amerikan sademetsien metsityshankkeella. Palvelun tuottaa jätehuollosta vastaava Lassila & Tikanoja.

Tammikuussa 2020 jätettiin Turun ja Dijonin kaupungin yhteinen hakemus Euroopan Unionin Smart Cities and Communities (SCC) Lighthouse –projektiin, jossa yhtenä tavoitteena on luoda malliesimerkkejä ilmastopositiivisista kaupunginosista. Hakemuksen projektinimeksi valittiin RESPONSE- integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs.  Huhtikuussa saatiin päätös, jossa hakemuskonsortio kutsuttiin rahoitusneuvotteluihin. Neuvottelut saatiin päätökseen syksyllä ja hanke aloitettiin 1.10.2020. Projektin kesto on viisi vuotta (60kk), joista ensimmäiset kaksi vuotta on varattu hankkeen toteutuksille ja loput kolme vuotta toteutusten seurannalle. Pääosa Turun Ylioppilaskyläsäätiön alueella tehtävistä toteutuksista ajoittuu vuodelle 2021. Tyyssijan rakennus on osa RESPONSE:n energiapositiivista aluetta ja sen katolle asennetaan aurinkopaneelit keväällä 2022.

Yo-kylä lännessä syksyllä 2019 käynnistettiin yhteiskeittiöiden kierrätyskokeilu, jonka tarkoituksena oli parantaa asukkaiden kierrätysmahdollisuuksia ja testata, onnistuuko lajittelu yhteiskeittiöissä. Keittiöihin toimitettiin keräysastiat polttokelpoisen jätteen lisäksi muoville, biojätteelle, kartongille, lasille ja metallille. Kokeilu todettiin onnistuneeksi ja kierrätysastiat lisättiin keväällä 2020 kahteen taloon. Kierrätystä laajennetaan keväällä 2021 edelleen neljään taloon

Turun yliopiston psykologian laitoksen ja TYS:n tutkimusprojektissa asukkaat
nytkäytettiin käyttämään vähemmän vettä

Lokakuun 2019 ja huhtikuun 2020 aikana osa TYS:n Aitiopaikan Haliskylän ja YO-talojen asuntokohteissa asuvista asukkaista sai sähköpostitse viestejä omasta vedenkulutuksestaan. Nämä viestit liittyivät Turun yliopiston ja TYS:n tutkimusprojektiin, jossa asuntokohteiden asukkaisiin pyrittiin käyttäytymistieteellisin keinoin vaikuttamaan niin, että he kuluttaisivat vähemmän vettä.

Lue lisää

Vastuullisuus

Säätiössä valmisteltiin vuoden 2020 aikana vastuullisuuskartoitusta ja käynnistettiin työ säätiön vastuullisuusohjelman laatimiseksi. Säätiön vastuullisuusohjelma kattaa taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmat. Vastuullisuuteen liittyvien aiheiden tunnistaminen on tehty säätiön vastuullisuuskartoituksessa, jossa selvitettiin laajasti eri lähteistä säätiön toiminnan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.  Näistä on valittu vastuullisuusohjelman teemat huomioiden erityisesti TYS:n arvot, strategia ja toimintatavat. Lisäksi teemojen valinnassa on huomioitu säätiön yleishyödyllisyys, säätiön sidosryhmien odotukset pohjautuen jatkuvaan vuorovaikutukseen sekä säätiön toimintaympäristö ja rooli Turun kaupunkikonserniin kuuluvana yhteisönä. Vuorovaikutus säätiön sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja sitä tapahtuu mm. asiakaspalvelussa, oppilaitosyhteistyössä sekä viestinnässä.

TYS:n toiminnasta on tunnistettu seuraavat vastuullisuusteemat: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asukkaat sekä kestävä asuminen. Säätiön ensimmäinen vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on tarkoitus julkaista keväällä 2021. Vastuullisuusohjelman työstämistä jatkettiin alkuvuodesta 2021 toteutetulla sidosryhmätutkimuksella.

Lue lisää

Talous

Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit ladata kokonaisuudessaan tästä

Lataa PDF

Lainojen lyhennykset ja korkokulut

Lainat lainatyypeittäin (%)

Liikevaihto

27,3

milj. €

Keskimääräinen vuokra

12,80

€ / m²/ kk

Kiinteistöjen hoitokulut

n. 16,5

milj. €

Kiinteistöjen hoitokulut

7,5

m²/kk

Kiinteistön korjauksiin

4,9

milj. €

Kuntarahoitus valitsi Tyyssijan uudella yhteiskunnallisella joukkovelkakirjalla
rahoitettavien hankkeiden joukkoon

Vuonna 2020 säätiö aloitti Tyyssijan asuntokohteen rakentamisen. Pitkään suunniteltu ja valmisteltu hanke sai kunnian olla ensimmäisten Kuntarahoituksen Yhteiskunnallisen rahoituksen kohteiksi valitusta hankkeista.

Kun Kuntarahoitus voitti Tyyssijan rahoituksesta järjestetyn tarjouskilpailun, tarjoutui TYS:n talousjohtaja Tuula Kanerviston mukaan mahdollisuus osallistua Kuntarahoituksen yhteiskunnalliseen rahoitukseen. Kuntarahoitus on kuntien, Kevan ja valtion omistama
rahoituslaitos, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon.

”Kuntarahoituksesta saimme ehdotuksen, että Tyyssijan laina haettaisiin uuteen yhteiskunnallisen rahoituksen ohjelmaan, sillä Tyyssija täyttäisi kriteerit erinomaisesti. Rahoitus osoittautui säätiön kannalta kiinnostavaksi vaihtoehdoksi, joten päädyimme hakemaan sitä, ja onneksemme myös sen saimme”, kertoo Kanervisto.

Ensimmäisiä valittuja rahoituskohteita oli yhteensä kuusi. Pääoma rahoitettaviin kohteisiin saadaan Kuntarahoituksen liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista, johon sijoittajat voivat sijoittaa. TYS sai yhteiskunnallista rahoitusta yhteensä noin 22,7 miljoonaa euroa, mikä käsittää koko lainarahoituksen. Tämän lisäksi säätiö saa Tyyssijan rakennuttamista varten neljä miljoonaa euroa valtion investointiavustusta.

Kuntarahoitus listasi yhteiskunnallisen rahoituksen ensimmäisen yhteiskunnallisen joukkovelkakirjalainan Nasdaq Helsingin vastuullisten joukkovelkakirjalainojen markkinalle syyskuussa 2020. Nasdaq onnitteli Kuntarahoitusta ja yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeita mainostaulussaan New Yorkin Times Squarella.

Muutakin kuin rahaa

Yhteiskunnallisella rahoituksella rahoitettavien hankkeiden on sisällyttävä jollekin Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen osa-alueista, joita ovat asuminen, hyvinvointi ja koulutus. Hankkeiden on edistettävä yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia tai kuntien tai niiden alueiden elinvoimaa.

Tyyssijan katsottiinkin täyttävän kuvauksen erinomaisesti. Rahoitustiedotteessaan Kuntarahoitus kuvaa Tyyssijan olevan kokonaisuudessaan kunnianhimoinen kestävän kehityksen hanke, jossa on monipuolisia ympäristön ja yhteisöllisyyden kannalta vaikuttavia elementtejä. Kohteessa opiskelijoiden yhteisöllisen ja laadukkaan asumisen avulla tuetaan nuoria heidän elämänsä merkittävässä nivelvaiheessa, millä luodaan edellytyksiä aktiivisen ja hyvinvoivan arjen rakentumiselle ja estetään syrjäytymistä.

”On hienoa olla ensimmäisten yhteisöjen joukossa, joiden hanke katsottiin yhteiskunnallisesti merkittäväksi”.  Kanervisto toteaa rahoituksen olevan ei vain tunnustus Turun Ylioppilaskyläsäätiön strategialle ja Tyyssijan rakennushankkeelle, vaan muillekin säätiön tavoitteille. Sen kautta Tyyssija toimii esimerkkinä ja kannustaa myös muita tekemään yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita.

Asukkaat

5556

Asuntohakemusta

2923

Uutta vuokrasopimusta

4903

Asuntoa

6980

Asuntopaikkaa

96,3 %

Asuntojen käyttöaste

56 %

Säätiön asukkaista asui yhden hengen asunnoissa eli yksiöissä tai soluhuoneissa

44 %

Säätiön asukkaista asui perheasunnoissa

6297

Asukasta

joista

1347

kansainvälistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa

Lue lisää

Suomen kaunein opiskelijakoti 2020

TYS osallistuialkukesästä piskelija-asuntoyhteisöjen ja Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n järjestämään Suomen kaunein opiskelijakoti-kilpailuun, jossa etsittiin kauneinta kotia opiskelija-asuntojen asukkaiden joukosta. Kilpailussa säätiön asukkaat saivat lähettää kilpailuun kuvia omista asunnoistaan. Turusta kilpailuun osallitui yhteensä 39 asuntoa.

Kilpailu koostui paikalliskilpailuista, joiden voittaja valittiin yleisöäänestyksellä, sekä valtakunnallisesta kilpailusta, jonka voittajan valitsi asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Kilpailuun otti osaa 141 opiskelijakotia eri puolilta Suomea.

Valtakunnallisen kilpailun voitti Ylioppilaskylän länsipuolen kaksio. Tuomariston vakuutti varma ja kekseliäs sisustusote, jolla tavanomaisesta opiskelija-asunnosta on loihdittu mielenkiintoinen mutta harmoninen koti.

”Voittajatyön välittämä tunnelma on elämänmakuinen ja kodikas, silti rehevää kokonaisuutta leimaa tarkka ja esteettinen harkinta. Eri aikakausien kalusteet, kekseliäät huoneentaulut ja herkulliset väriyhdistelmät muodostavat kollaasinomaisen ja harmonisen tilakudelman,” tuomariston jäsen ja Aalto-yliopiston tilasuunnittelun professori Pentti Kareoja luonnehtii.

”Lopputulos todistaa, että viihtyisä opiskelija-asuminen ei ole välttämättä kiinni suurista investoinneista tai runsaista neliöistä, vaan mielikuvituksesta sekä halusta tuoda arkeen ripaus jatkuvaa juhlan tuntua.”