Skip to main content

Verkställande direktörens översikt

”Drygt en femtedel av Åbos växande befolkning är studenter, av vilka knappt en femtedel erbjuds en bostad av Studentbystiftelsen i Åbo. Denna femtedelsregel är tillräcklig exakt som en minnesregel. Att bo på hyra har blivit allt mer populärt i de största städerna, även i Åbo. I enkäten Turku Tänään 2018 som genomfördes av tidningen Taloustutkimus gällande hyresvärdar i Åbo bedömde nästan 550 personer mellan 15 och 79 år från Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins och Lundo att TYS är den mest kända av tio hyresvärdar i Åboregionen.”

Läs mer

Byggprojekt

190 av bostäderna i Aitiopaikka blev färdiga vid årsskiftet 2018-2019. Arbetet med de resterande bostäderna fortsatte i början av år 2019. Planeringen av det nya bostadsobjektet Tyyssija som inleddes hösten 2017 fortsatte, och planerna som behövdes för konkurrensutsättningen blev färdiga hösten 2018. I december 2018 offentliggjordes anbudsbegäran för hela byggprojektet. Fristen för anbudsansökan löpte ut i februari 2019. Vinnaren av anbudsförfarandet avgörs genom förhandlingar. Ett program för deltagande och bedömning gjordes på basen av planen för Kylänkulma på hösten 2018. Utarbetningen av planen och en detaljerad planering av byggandet fortsätter på våren 2019. Planen och byggnadsplanerna blir färdiga under år 2019. Trivselrenoveringarna i Iltakajo blev färdiga när den sista byggnaden (A-huset) renoverades på sommaren 2018.

Läs mer

Hållbar utveckling

TYS betonar lösningar som gör det möjligt att minska användningen av icke-förnybara resurser i all sin verksamhet. I de nya bostadsobjekten finns ett flertal lösningar som på flera sätt minskar kolutsläppen som orsakas av boende. Hyresgästerna informeras också aktivt om möjligheter att minska miljöpåverkan från sitt eget boende.

Avfallshanteringen sköttes år 2018 av Lassila & Tikanoja Oyj. Vid alla TYS bostadsobjekt finns punkter för avfallssortering, där det förutom insamlingskärl för brännbart avfall vanligtvis också finns insamlingskärl för bioavfall, papper, metall, glas, plast och kartong. Skild insamling av plastavfall utvidgades till att omfatta alla bostadsobjekt under våren 2018. I augusti-september genomfördes en avfallshanteringsenkät bland hyresgästerna i Nummenranta i syfte att få information om avfallspunkterna som hyresgästerna använde och hyresgästernas återvinningsvanor. På basen av enkätsvaren optimerades dimensioneringen av avfallspunkter och tömningsintervallen för att höja återvinningsgraden vid bostadsobjektet. Ändringarna vid avfallspunkterna gjordes i december 2018.

På våren 2018 ordnades Föli-cykelstationer i Studentbyområdet, av vilka Inspektorsgatans station blev den populäraste i staden. På sommaren 2018 genomfördes ett pilotförsök för biluthyrning med tre bilar i Nummenranta och Studentbyområdet. Två bilar används fortfarande av hyresgästerna.

Över 516 solpaneler installerades på Aitiopaikkas tak. Solpanelerna tas i bruk i början av 2019. Panelernas effektivitet är större än fastighetens årliga behov. Överskottselen kan distribueras till andra fastigheter. I Aitiopaikka har man också satsat på lägenhetsvis värmeåtervinning, och under fastigheten finns ett samlingsfält för jordvärme. Energin därifrån används för uppvärmningen av bostadsobjektet Ikituuri. Lägenhetsspecifika mätare finns i bostadsobjekten Haliskylä, Studentbyhusen och Aitiopaikka. Via mätarna kan hyresgästerna följa med sin egen kall- och varmvattenförbrukning.

Energiformen för uppvärmning av det planerade bostadsobjektet Tyyssija kommer att vara jordvärme, och dessutom placeras solpaneler på taket. För bostadsobjektet planeras även ett system för värmeåtervinning från avloppsvatten som ska samla in energi från avloppsvattnet från Tyyssija och från nästan 30 andra av stiftelsens byggnader. Planer görs även för återvinningen av kondensatvärmen från byggnadens kylrum.

Ekonomi

Hyror från studentbostäder och
total omsättning (milj. €)

Genomsnittshyra och underhållskostnader (€)

Kostnader för fastighetsskötsel (%)

Låneamorteringar och räntekostnader

Lån efter lånetyp (%)

Omsättning

26,7

milj. €

Fastighetsreparationer

5,4

milj. €

Genomsnittlig hyra

12,50

€ / m²/ månad

Hyresgäster

6628

Bostadsansökningar

2696

Nya hyresavtal

4726

Bostäder

6812

Bostadsplatser

Bostädernas beläggningsgrad

Av stiftelsens hyresgäster bodde i enpersonsbostäder, dvs. ettor eller cellbostäder

Av stiftelsens hyresgäster bodde i familjebostäder

6426

Hyresgäster

varav

1595

Internationella studenter

Evenemangskommittén för alla hyresgäster samman

År 2017 beslutade delegationen för hyresgästkommittéerna att inrätta en egen evenemangskommitté. Syftet var att genom kommittén kunna arrangera större gemensamma evenemang för alla Studentbystiftelsens hyresgäster. Efter ett framgångsrikt första år återupprättades kommittén år 2018. Frivilliga från olika hyresgästkommittéer gick med. Cirka sex personer har varit med aktivt. Utöver det har även andra frivilliga varit engagerade i specifika evenemang.

”Vi har velat föra samman alla hyresgäster och skapa möjligheter för att göra saker tillsammans, säger Tero Ahlgren som är medlem i evenemangskommittén.

Det har varit viktigt för kommittén att verksamheten har varit öppen för alla hyresgäster. Till exempel familjerna har tagits i beaktande vid arrangemangen av alla evenemang och vem som helst får komma med och planera och genomföra evenemangen. Samtidigt har man fått med nya ansikten i hyresgästkommittéerna vid olika bostadsobjekt.

”Idén har hela tiden varit att kommittéerna vid mindre bostadsobjekt, där det mycket väl skulle kunna finnas hyresgästverksamhet men där det inte finns någon, ska få tips om hur de kan ordna gemensamma aktiviteter och hur evenemangen skulle kunna se ut när de är som bäst”, säger Katri som är medlem i kommittén.

Under året organiserades två större evenemang, en midsommarutflykt till ön Vepsarn och en nyårsfest.  Under midsommarevenemanget åkte deltagarna med båt till Vepsarn där de fick utforska ön och grilla. Nyårsevenemanget ordnades i Q-huset där programmet inleddes på dagen med ett barnevenemang och fortsatte på kvällen med en kvällsfest för vuxna. Däremellan hölls en gemensam fyrverkerishow.

”Deltagarantalet på båda evenemangen var stort. I midsommarevenemanget på Vepsarn deltog cirka 80 och på nyår deltog cirka hundra personer. Alla hyresgäster fanns representerade, från ensamboende till familjer och utbytesstudenter”, säger Katri.

Medlemmarna i evenemangskommittén konsulterade också andelslaget WIMO, som arrangerade evenemanget Yo-kylä Block Party. Medlemmarna i evenemangskommittén ville att det skulle finnas program även för barnen, så i början av dagen inkluderades program som var ägnat åt barnen. Evenemanget hölls för första gången och ordnas igen på hösten 2019.

Bäst service för kunderna
– Studentbystiftelsen i Åbos servicelöfte

Studentbystiftelsen i Åbo offentliggjorde i början av år 2018 som första studentbostadsorganisation egna servicelöften. Med servicelöftet delger TYS sina kunder vilken typ av service de kan förvänta sig från stiftelsen. De olika stegen i kundprocessen har tagits i beaktande i löftet – bostadssökande, hyresgäster och utflyttare. Löftena är också ett budskap om vad stiftelsen har förbundit sig till. Servicelöftena är intimt kopplade till genomförandet av strategin.

TYS införde sitt servicelöfte som den första studentbostadsorganisationen i Finland. Uppfyllandet av servicelöftet följs upp månadsvis och för meddelanden från hyresgästerna infördes en rapportering i februari 2018. Vad gäller meddelanden som kommit in via hyresgästsidorna följdes servicelöftet upp dagligen under det första året. Systemet beaktar inte veckoslut och helgdagar och medeltalet för tiden det tog att svara var 1,21 dagar under det första året.

Svar på e-postmeddelanden granskades i Freshdesk-systemet och av dessa besvarades i enlighet med servicelöftet 94,2 % under det första året. År 2019 rapporteras båda systemen procentuellt och målet är att svara på minst 97 % av alla inkomna meddelanden.

KTI Kiinteistötieto Oy har under våren 2019 genomfört en jämförelse av hyresuppgifterna i Åboregionen. Resultaten av jämförelsen blir färdiga i början av juni. Hyresuppgiftjämförelsen genomförs på beslut av TYS styrelse vartannat år.

Hyresgarantierna har i enlighet med löftet återbetalats till utflyttade hyresgäster inom en månad, såvida det inte funnits något att fakturera.

I sitt servicelöfte lovar TYS:

För dig som söker bostad:

 • vi letar tillsammans efter en lämplig bostad åt dig
  • när du ansöker om en bostad svarar vi på ditt meddelande senast följande arbetsdag
  • vår servicerådgivare hjälper dig välja rätt bostad för din situation
 • höstens nya studenter får ett bostadserbjudande senast inom tre månader, om sökanden inte har begränsat sina önskemål
  • om det finns lediga bostäder får du ett bostadserbjudande direkt
  • du kan sköta nästan alla ärenden som har med hyrandet av en bostad att göra elektroniskt
 • våra kriterier för valet av hyresgäst är öppna och transparenta
 • vi är ett tryggt och säkert val för dig som inleder dina studier

 

För hyresgästen:

 • vi svarar på ditt meddelande senast nästa arbetsdag
  • vi betjänar dig personligen: via kundtjänsten, i chatten, i sociala medier, per telefon, textmeddelande, e-post och via hyresgästsidorna
 • vi garanterar dig möjligheten till en bostad för hela studietiden

 

För personer som flyttar ut:

 • du kan fortsätta leva efter ett åre efter utexaminering
 • vi kommer att återbetala depositionen inom en månad efter kontraktets slut, där är ingenting att reda ut