Skip to main content

Toimitusjohtajan katsaus

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 54. toimintavuoden eli vuoden 2020 toiminnallinen ja talouden tulos oli koronapandemiasta huolimatta varsin lähellä ennakoitua.

Kuten kaikkialla muuallakin maailmassa, säätiön toimintaan vuonna 2020 merkittävimmin vaikuttanut
ulkoinen tekijä oli koronapandemia, jonka vaikutuksia säätiön henkilöstön, asukkaiden, asiakkaiden,
yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien terveyteen pyrittiin minimoimaan sekä torjumaan mahdollisuuksien mukaan asuntojen käyttöasteen laskua ja mahdollisia muita negatiivisia vaikutuksia
säätiön toimintaan. Toistaiseksi negatiivisten vaikutusten arvioidaan kohdistuneen erityisesti käyttöasteen
lievään laskuun sekä työyhteisön sisäisen ja sidosryhmien kanssakäymisen muutoksiin, joista osa jäänee pitkäaikaisiksi tai pysyviksi ja osa on myös positiivisia. Viime mainittuja pyritään vahvistamaan.
Pandemian vaikutuksia arvioidaan ja muutoksia säätiön toimintaan harkitaan ja tehdään pandemian kuluessa ja sen jälkeen.

Vuoden aikana tehtiin myös strategiatyötä ja päivitettiin säätiön strategia, jonka säätiön hallitus vahvisti vuoden 2020 neljännellä kvartaalilla. Päivitykseen sisältyy tässäkin raportissa selkeästi nouseva uusi säätiön arvo, vastuullisuus ja kestävä kehitys. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ilmenevät mm. niin, että TYS on valmis ottamaan käyttöön uusia asioita, jotka edistävät kestävien materiaalien käyttöä, energian säästöä ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä sekä investoimaan kestävän kehityksen ratkaisuihin. Strategian päivityksessä tunnistettiin myös toimintaympäristön muutostrendejä, joiden joukossa ovat mm. ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja -negatiivisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous sekä talouden pysähtyneisyys ja epävarmuus. Vaikka päivitys ei sisällä suuria linjanmuutoksia, sen kommunikointi on jatkossa helpompaa ja toivottavasti samalla kuulija-, katsoja- ja lukijamyönteisempää.

Myös säätiön missiota päivitettiin niin, että se sisältää myös ympäristöystävällisyyden: Turun Ylioppilaskyläsäätiö on turvallisen, yksilöllisen, ympäristöystävällisen ja helpon opiskelija-asumisen mahdollistava asukaslähtöinen suunnannäyttäjä. TYS:n visioon kuuluu myös, että se on taloudellisesti vahva ja se pystyy vastaamaan sekä lähiajan että pidemmän aikavälin taloudellisiin haasteisiin, että se tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä ja että se on vastuullinen ja hyvämaineinen.

Säätiön strategiseen tavoitetilaan 2030 kuuluu mm., että TYS on edelläkävijä ympäristö- ja ilmastoystävällisessä rakentamisessa ja kunnossapidossa. Keinoja sen saavuttamiseksi ovat askelmerkkien luominen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2029 mennessä sekä asukkaat osallistaen sähkön ja veden kulutusmittauksen asuntokohtainen käyttöön ottaminen kohteissa, joissa se on mahdollista.

Ilahduttava uusi avaus vastuullisuuden ja kestävän kehityksen saralla oli myös EU:n Smart Cities and
Communities (SCC) Lighthouse –projekti, johon TYS osallistuu. Projektin yhtenä tavoitteena on luoda malliesimerkkejä ilmastopositiivisista kaupunginosista. Hankkeen projektinimi on RESPONSE – integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs. Projektin kesto on viisi vuotta, joista ensimmäiset kaksi vuotta on varattu hankkeen toteutuksille ja loput kolme vuotta toteutusten seurannalle. Pääosa Turun Ylioppilaskyläsäätiön alueella tehtävistä toteutuksista ajoittuu vuodelle 2021. Rakenteilla oleva Tyyssija on osa RESPONSE-projektin energiapositiivista aluetta, ja sen katolle asennetaan aurinkopaneelit keväällä 2022.

Takaisin vuosikirjaan