Skip to main content

Vastuullisuus

Raportoimme yritysvastuusta vuosittain

Vastuullisuus Turun Ylioppilaskyläsäätiössä

Uusimmasta vuosi- ja vastuullisuusraportistamme löydät tietoa vastuullisuusohjelmastamme, tavoitteistamme, työmme edistymisestä sekä edellisen vuoden toiminnastamme. Raportti on laadittu noudattaen kansainvälisiä GRI (Global Reporting Initiative) – standardeja ja ohjeistusta sen peruslaajuudessa (core).

Säätiön toiminnasta on tunnistettu neljä olennaista vastuullisuusteemaa: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asiakkaat sekä kestävä asuminen. Vastuullisuusteemat kattavat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmat. Jokaiselle vastuullisuusteemalle on määritelty mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan vuosittain.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Vastuullisuusteema Läpinäkyvä ja kannattava toiminta kattaa taloudelliseen kannattavuuteen, hyvään hallintoon ja kumppanuuteen liittyvät teemat. Tätä seurataan strategiassa asuntojen käyttöasteella. Asuntojen vuokratuotot muodostavat normaalitilanteessa noin 97 % säätiön tuotoista ja muutokset käyttöasteessa vaikuttavat nopeasti toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa muita strategian tavoitteita ja vastuullisuusohjelman näkökulmia.

Vuonna 2021 asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 96,6 % (96,3 % vuonna 2020), joka jäi vähän alle 97 % tavoitetason, mutta nousi hieman vuodesta 2020. Edelleen asuntojen käyttöasteessa on kuitenkin nähtävissä koronapandemian vaikutuksia.

TYS toimii taloudellisesti tehokkaasti ja kannattavasti

Taloudellisesti tehokas ja kannattava toiminta kulminoituu asuntojen omakustannusvuokriin, vuokrausprosessin tehokkuuteen sekä aktiiviseen kiinteistö- ja lainakannasta huolehtimiseen.  TYS kantaa jo organisaatiomuotonsa ja toiminta-alueensa puitteissa merkittävää vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta tuottamalla kohtuuhintaista asumista opiskelijoille.

Tavoitteena esimerkiksi on, että  TYS:n asuntojen vuokrat ovat 15-20 % markkinavuokria
edullisemmat.  Vuonna 2021 säätiö tilasi vuokravertailun, jonka mukaan säätiön vuokrat ovat tavoitteen mukaisesti alle markkinavuokrien.

Hallinto on läpinäkyvää

Hallinnon läpinäkyvyys tarkoittaa varojen vastuullista käyttöä ja hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.  Uudisrakentamista ja peruskorjausta rahoitetaan ARA:n korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla eli julkisin varoin.  Merkittävä osa asukkaista saa Kelalta asumistukea.

Säätiön verojalanjäljen laskenta toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021. Verojalanjäljen avulla voidaan kartoittaa toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Säätiö toimii Suomessa, joten maksamme kaikki veromme Suomeen. Vuonna 2021 säätiö maksoi veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 4,7 miljoonaa euroa ja sai avustuksia yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, jolloin verojalanjälki vuodelta 2021 oli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

TYS on luotettava kumppani

TYS noudattaa toiminnassaan tilaajavastuulakia ja lakia julkisista hankinnoista.

Ulkopuolisia palveluja hankitaan kiinteistöjen ja ulko-alueiden huoltoon ja kunnossapitoon, siivoukseen, korjauksiin sekä uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin. Lisäksi hankitaan monia erilaisia asiantuntijapalveluita, esimerkiksi IT-palveluja.  Hankintarajan ylittävät hankinnat kilpailutetaan julkisen hankintalain mukaisesti.

TYS:lle on tärkeää, että palvelu- ja urakkasopimukset vastaavat tarpeeseen ja että ne on mitoitettu oikein. Lisätöiden tilaaminen on usein kalliimpaa kuin työn sisällyttäminen osaksi sopimusta ja toisaalta resurssien säästämiseksi on myös olennaista, että tilattu työ on mitoitettu oikein, eikä tehdä tai tilata turhia tai tarpeettomia töitä. Palvelusopimusten
tilannetta arvioidaan sopimuskaudella ja sopimuskauden päättyessä. Vuoden 2021 aikana tehtiin myös suunnitelma toistaiseksi voimassa olevien sopimusten läpikäymisestä

Hyvinvoiva työyhteisö

Vastuullisuusteema ”Hyvinvoiva työyhteisö” käsittää organisaation ja henkilöstön: henkilöstön osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden. Hyvinvoiva työyhteisö osaltaan mahdollistaa toiminnan tehokkuuden, hyvän asiakaspalvelukokemuksen, palvelulupausten ja muiden vastuullisuusteemojen toteuttamisen. Strategiassa tätä seurataan henkilöstön antamalla yleisarvosanalla työpaikasta. Tavoitteena on, että kiitettävän tai hyvän (4-5, asteikko 1-5) arvosanan antaisi yli 85% henkilöstöstä.

Viimeisimmässä, alkuvuodesta 2022 toteutetussa henkilöstökyselyssä, jossa henkilöstö arvioi säätiön toimintaa vuoden 2021 osalta, kiitettävän tai hyvän arvosanan antoi 90 % vastaajista (55 % v.2020), keskiarvo oli 4,4 (3,75 v. 2020).

TYS panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Toiminnassa huomioidaan erilaiset taustat, osaaminen ja kyvyt. Henkilöstön osaamisen kehittäminen konkretisoituu panostuksina koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen osana päivittäistä työtä.

Tavoitteena esimerkiksi on, että vuoden aikana koulutuspäiviä kertyisi keskimäärin 3 koulutuspäivää/hlö. Vuonna 2021 koulutuspäiviä ulkopuolisen tahon järjestämissä koulutuksissa oli yhteensä 59 päivää eli keskimäärin 2,5 päivää/henkilö (61 päivää vuonna 2020, 2,9 päivää/henkilö). Päivien
määrä jäi jonkin verran tavoitteests. Tähän vaikutti erityisesti edelleen koronaviruspandemia. Henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana myös kaikille avointa asiakaspalvelu- ja tietosuojakoulutusta.

TYS panostaa henkilöstön työhyvinvointiin

Henkilöstön hyvinvointia seurataan henkilöstökyselyssä useiden mittareiden perusteella. Henkilöstö vaikuttaa säätiön toimintaan esimerkiksi tiimi- ja koko henkilöstön palavereissa sekä mm. aloitekanavan ja yt-toimikunnan toiminnan kautta.

Vuonna 2021 mm. varhaisen puuttumisen mallia tarkistettiin ja siihen tehtiin pieniä tarkennuksia ja täsmennyksiä ja henkilöstön tekemät aloitteet tuotiin näkyväksi koko työyhteisölle intranettiin.

Kaikki ovat yhdenvertaisia

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on tärkeä osa TYS:n vastuullisuutta. Epäasialliselle käytökselle, työpaikkakiusaamiselle ja kaikenlaiselle syrjinnälle on nollatoleranssi.

Vuoden 2021 aikana henkilöstön jäsenistä koostuva työryhmä päivitti yhteiset
pelisäännöt säätiön uutta toimistoa varten. Pelisäännöt visualisointiin ja viestittiin henkilöstölle
vuoden 2021 lopussa.

Tyytyväiset asiakkaat

Vastuullisuusteema ”Tyytyväiset asiakkaat” käsittää asiakkaisiin liittyvät näkökulmat: asiakaspalvelun ja palvelulupaukset, viestinnän, asuntojen viihtyisyyden ja laadukkuuden sekä yhteisöllisyyden. Strategiassa tätä seurataan palvelulupausten avulla. Säätiön palvelulupaukset julkistettiin vuonna 2018. Tavoitteena on mm., että vähintään 97% asukkaiden yhteydenotoista vastataan seuraavan työpäivän aikana.

Vuonna 2021 seuraavan työpäivän aikana asukkaiden yhteydenotoista saatiin käsiteltyä 96,11%.

TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen palveluun ja annettuihin palvelulupauksiin

Päämääränä on tavoittaa potentiaaliset asukkaat, tuntea asiakkaiden tarpeet, vastata kysyntään sopivilla asunnoilla ja olla opiskelijan ensimmäinen valinta. Asiakastyytyväisyyttä on seurattu sekä vuosittaisella laajalla asiakastyytyväisyystutkimuksella että kuukausittaisella poismuuttokyselyllä.

Asiakkaita palvellaan tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta taustasta riippumatta. Asukasvalinta perustuu ARA:n asukasvalintaohjeisiin.

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa asiakkaiden tyytyväisyys säätiöön oli 4,05 tavoitteen ollessa >4. Mielikuva TYS:n asuntojen kunnosta ja laatutasosta oli 3,98 tavoitteen ollessa 4 ja vastaajien halukkuus suositella TYS:n asuntoa kaverille 97,3 %, tavoitteen ollessa >98 %.

TYS tarjoaa viihtyisiä ja laadukkaita asuntoja

Viihtyisät ja laadukkaat asunnot konkretisoituvat ylläpidon laadun seurantaan sekä panostuksiin asuntojen korjaustoimintaan ja asukkaiden ehdotusten huomioimiseen korjaustoiminnassa. Asumisen ongelmatilanteiden ratkaisua eli vikailmoitusten ratkaisemista seurataan.

Peruskorjausten lisäksi asuntoja korjataan ja kunnostetaan tarpeen mukaan esimerkiksi vuokralaisten vaihtuessa. Asukastoimikunnilta kerätään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä esityksiä korjauksista.

Vuonna 2021 säätiö toteutti asuntokohteissaan huoneistoremontteja budjetin mukaisesti 0,81 €/ as-m²/kk. Vuonna 2022 huoneistoremontteihin on budjetoitu 0,76 €/as-m²/kk.

TYS viestii asukkaille ennakoivasti,oikea-aikaisesti ja viestintä on sisällöltään täsmällistä

TYS:lle on tärkeää viestiä asiakkaille ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää koko henkilöstön sitouttamista asiakasviestintään ja ymmärryksen lisäämistä viestinnän oikea-aikaisuuden tarpeellisuudesta ja koko viestintäprosessista. Tiedon täytyy kulkea sisäisesti, jotta asiakasviestinnän oikea-aikaisuus voi toteutua. Viestintää seurataan jatkossa erillisellä viestintäkyselyllä. Viestinnän sisältöön kiinnitetään riittävää huomiota, jotta sisältö on täsmällistä ja selkeää, ymmärrettävää ja vastaa asiakkaan tarpeeseen.

Vuonna 2021 lanseerattiin säätiön ensimmäinen asukkaille suunnattu viestintäkysely. Kyselyyn kokonaisuudessaan vastasi yhteensä 901 säätiön asukasta eli noin 14 % asukaskunnasta.

TYS tarjoaa asukkaille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen

Yhteisöllisyys on tärkeä osa opiskelija-asumista. Yhteisöllisyys ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet toteutuvat mm. yhteiskäyttötiloissa, asukastoiminnan kautta sekä asukas- ja sidosryhmätapahtumissa.

Asukastoimintaa toteutetaan sekä asukastoimikuntien, asukastoimikuntien neuvottelukunnan, että TYS:n järjestämien tapahtumien muodossa. Asukastoimikunnat järjestivät mm. erilaisia tapahtumia ja huolehtivat asuntokohteen lainatavaroista.

Vuoden 2021 aikana Tyyssijan asukasyhteistoimintatilan käyttöä ja varustusta suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa. Projekti valmistuu alkuvuodesta 2022, kun yhteistila avataan alueen asukkaiden käyttöön.

Kestävä asuminen

Vastuullisuusteema ”Kestävä asuminen” käsittää ympäristönäkökulmiin liittyvät asiat: asumisen energian- ja vedenkulutuksen ja energiankulutuksen päästöt, jätehuollon, kestävän kehityksen investoinnit sekä asumisen viihtyisyys- ja turvallisuusnäkökulmat. Kestävän asumisen strateginen mittari on asumisen hiilijalanjälki, joka perustuu säätiön kiinteistöjen energiankulutukseen sekä päästökompensoituun jätehuoltoon. Säätiöllä on strategiaan kirjattuna tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2029.

Säätiön oman toiminnan hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 4515 t CO2-ekv (vuonna 2020 4150 t CO2-ekv). Hiilijalanjälki on laskettu sekä vuodelta 2021, että vuodelta 2020 yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa ja se laskettiin tunnettua ja laajasti käytettyä TheGreenhouseGasProtocol,
A CorporateAc-counting and Reporting Standard –ohjetta (GHG Protocol) noudattaen.

Säätiön oman toiminnan hiilijalanjälki oli vuonna 2021 noin 9 % suurempi kuin vuonna 2020. Hiilijalanjäljen kasvu johtui energiankulutuksen päästöjen kasvamisesta (scope 2), jotka kasvoivat noin 13 % vuoden 2020 tasosta. Vuosi 2021 oli vuotta 2020 kylmempi, mikä vaikutti kaukolämmönkulutuksen kasvuun. Myös kaukolämmön päästökerroin kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kasvua oli myös säätiön epäsuorissa päästöissä (scope 3), jotka kattavat esimerkiksi vuosittain vaihtelevat hankinnat (esim. tietokoneet).

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, ja on hiilineutraali vuonna 2029

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi TYS:n keskeisimmistä vastuullisuustavoitteista. Kiinteistöjen päästöistä suuri osa johtuu energiankulutuksesta ja jätteistä. TYS pyrkii pienentämään kiinteistöjensä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Asukkaiden opastamisella on tärkeä merkitys asumisen arjen vastuullisissa teoissa. Kannustaminen energian ja vedensäästöön sekä jätteiden lajitteluun on osa TYS:n jatkuvaa viestintää.

Syksyllä 2021 säätiö laatihiilineutraaliustiekartan yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa. Tiekartta tukee säätiön ilmastotyötä ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Hiilineutraaliustiekartassa on tunnistettu toimenpiteitä, joita toteuttamalla Turun Ylioppilaskyläsäätiön on mahdollista vähentää toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tunnistetut toimenpiteet on arvioitu kunnianhimon tason, päästövaikutuspotentiaalin ja niistä aiheutuvien kustannusten perusteella.

TYS panostaa kestävän kehityksen ratkaisuihin

Kestävän kehityksen ratkaisut konkretisoituvat investointeina esimerkiksi aurinkopaneeleihin sekä kestävän kehityksen huomiointiin peruskorjauksissa ja uudisrakentamisessa.

TYS on mukana Euroopan komission Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoittamaa
RESPONSE-hankkeessa, jossa rakennetaan suunnitelmaa kohti ilmastoystävällistä ja
kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon,
talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja. Vuoden 2021 aikana RESPONSE:n liittyviä laiteasennuksia tehtiin Tyyssijassa, Ikituurissa, Aitiopaikassa ja Yo-kylä 5-korttelissa. Kaikkiin kohteisiin asennettiin ilmankosteutta ja lämpötilaa mittaavat Eqain-anturit. Antureiden järjestelmä ottaa huomioon myös vallitsevan säätilan ja optimoi saamiensa mittaustulosten avulla asuntojen lämmitysverkoston menoveden lämpötilan niin, että asuntojen lämpötila pysyy noin 21 asteessa. Lisäksi Tyyssijaan asennettiin kaksisuuntainen lämmönjakelulaitteisto

TYS huolehtii asuinympäristöistä ja asumisen turvallisuudesta

Tärkeä osa asumista on kokemus asuntojen ja asuinalueiden turvallisuudesta. Kohteiden lukitusjärjestelmiä uudistetaan nykyaikaisiksi vaiheittain. Asuinympäristöjen osalta TYS huolehtii osaltaan turvallisuudesta mm. vartioinnilla.

Tällä hetkellä uusittu sähköinen lukitusjärjestelmä on 66 % eli noin 2/3 säätiön
asunnoista (vuonna 2020 54 % asunnoista).

TYS panostaa arkkitehtonisesti mielenkiintoisiin uudisrakennuksiin ja kiinnittää kulttuurihistoriallisesti merkittäviin ja suojeltuihin kohteisiin asianmukaista huomiota.

Vuoden 2021 lopulla valmistui Tyyssijan opiskelija-asuntokohde liiketiloineen