Skip to main content

Vastuullisuus

Raportoimme yritysvastuusta vuosittain

Vastuullisuus Turun Ylioppilaskyläsäätiössä

Uusimmasta vuosi- ja vastuullisuusraportistamme löydät tietoa vastuullisuusohjelmastamme, tavoitteistamme, työmme edistymisestä sekä edellisen vuoden toiminnastamme. Raportti on laadittu noudattaen kansainvälisiä GRI (Global Reporting Initiative) – standardeja ja ohjeistusta sen peruslaajuudessa (core).

Säätiön toiminnasta on tunnistettu neljä olennaista vastuullisuusteemaa: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asiakkaat sekä kestävä asuminen. Vastuullisuusteemat kattavat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmat. Jokaiselle vastuullisuusteemalle on määritelty mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan vuosittain.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Vastuullisuusteema Läpinäkyvä ja kannattava toiminta kattaa taloudelliseen kannattavuuteen, hyvään hallintoon ja kumppanuuteen liittyvät teemat. Tätä seurataan strategiassa asuntojen käyttöasteella. Asuntojen vuokratuotot muodostavat normaalitilanteessa noin 97 % säätiön tuotoista ja muutokset käyttöasteessa vaikuttavat nopeasti toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa muita strategian tavoitteita ja vastuullisuusohjelman näkökulmia.

Vuonna 2022 asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 97,2 % (96,6 % vuonna 2021). Taloudellinen käyttöaste nousi vuodesta 2021, mikä osaltaan johtuu koronapandemian lieventymisestä.

TYS toimii taloudellisesti tehokkaasti ja kannattavasti

Taloudellisesti tehokas ja kannattava toiminta kulminoituu asuntojen omakustannusvuokriin, vuokrausprosessin tehokkuuteen sekä aktiiviseen kiinteistö- ja lainakannasta huolehtimiseen.  TYS kantaa jo organisaatiomuotonsa ja toiminta-alueensa puitteissa merkittävää vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta tuottamalla kohtuuhintaista asumista opiskelijoille.

Tavoitteena esimerkiksi on, että  TYS:n asuntojen vuokrat ovat 15-20 % markkinavuokria
edullisemmat. Vuokravertailu teetetään ulkopuolisella toimijalla, viimeksi vuonna 2021. Sen mukaan säätiön vuokrat ovat tavoitteen mukaisesti alle markkinavuokrien. Vuokravertailu tehdään seuraavan kerran keväällä 2023.

Hallinto on läpinäkyvää

Hallinnon läpinäkyvyys tarkoittaa varojen vastuullista käyttöä ja hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.  Uudisrakentamista ja peruskorjausta rahoitetaan ARA:n korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla eli julkisin varoin.  Merkittävä osa asukkaista saa Kelalta asumistukea.

Säätiö laskee vuosittain toimintansa verojalanjäljen. Verojalanjälkeä on laskettu säätiössä vuodesta 2021
alkaen. Verojalanjäljen avulla voidaan kartoittaa toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Säätiö toimii Suomessa, joten se maksaa kaikki veronsa Suomeen. Vuonna 2022 säätiö maksoi veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 5 M€ ja sai avustuksia yhteensä 2,3 M€, jolloin
verojalanjälki vuodelta 2022 oli yhteensä 2,7 M€ (vuonna 2021 noin 2,3 M€).

TYS on luotettava kumppani

TYS noudattaa toiminnassaan tilaajavastuulakia ja lakia julkisista hankinnoista.

Ulkopuolisia palveluja hankitaan kiinteistöjen ja ulko-alueiden huoltoon ja kunnossapitoon, siivoukseen, korjauksiin sekä uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin. Lisäksi hankitaan monia erilaisia asiantuntijapalveluita, esimerkiksi IT-palveluja.  

Vuonna 2022 säätiö hankki tuotteita ja palveluita sadoilta eri toimittajilta. Hankintarajan ylittävät hankinnat kilpailutetaan julkisen hankintalain mukaisesti. Hankintalain hankintarajat alittavien pienempien tuote- ja palveluhankintojen osalta pyritään pyytämään tarjouksia useammalta kuin yhdeltä toimittajalta.

Vuoden aikana säätiön kiinteistöissä ja niihin liittyvissä tehtävissä työskenteli satoja henkilöitä mm. kunnossapidossa, huollossa, siivouksessa sekä työmailla palveluntuottajien, tavarantoimittajien ja asiantuntijapalveluita tarjoavien toimittajien palveluksessa. TYS:lle on tärkeää, että palvelu- ja urakkasopimukset vastaavat tarpeeseen ja että ne on mitoitettu oikein. Lisätöiden tilaaminen on usein kalliimpaa kuin työn sisällyttäminen osaksi sopimusta ja toisaalta resurssien säästämiseksi on myös olennaista, että tilattu työ on mitoitettu oikein, eikä tehdä tai tilata turhia tai tarpeettomia töitä. Palvelusopimusten tilannetta arvioidaan sopimuskaudella ja sopimuskauden päättyessä.

Hyvinvoiva työyhteisö

Vastuullisuusteema ”Hyvinvoiva työyhteisö” käsittää organisaation ja henkilöstön: henkilöstön osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden. Hyvinvoiva työyhteisö osaltaan mahdollistaa toiminnan tehokkuuden, hyvän asiakaspalvelukokemuksen, palvelulupausten ja muiden vastuullisuusteemojen toteuttamisen. Strategiassa tätä seurataan henkilöstön antamalla yleisarvosanalla työpaikasta. Tavoitteena on, että kiitettävän tai hyvän (4-5, asteikko 1-5) arvosanan antaisi yli 85% henkilöstöstä.

Viimeisimmässä, alkuvuodesta 2023 toteutetussa henkilöstökyselyssä, jossa henkilöstö arvioi säätiön toimintaa vuoden 2022 osalta, kiitettävän tai hyvän arvosanan antoi 89 % vastaajista (90 % vuonna 2021), keskiarvo oli 4,4 (4,4 vuonna 2021).

TYS panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Toiminnassa huomioidaan erilaiset taustat, osaaminen ja kyvyt. Henkilöstön osaamisen kehittäminen konkretisoituu panostuksina koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen osana päivittäistä työtä.

Tavoitteena esimerkiksi on, että vuoden aikana koulutuspäiviä kertyisi keskimäärin 3 koulutuspäivää/hlö. Koulutuspäiviä ulkopuolisen tahon järjestämissä koulutuksissa oli yhteensä 78 päivää vuonna
2022 eli keskimäärin 3,5 päivää/henkilö (59 päivää vuonna 2021, 2,5 päivää/henkilö).

TYS panostaa henkilöstön työhyvinvointiin

Henkilöstön hyvinvointia seurataan henkilöstökyselyssä useiden mittareiden perusteella. Henkilöstö vaikuttaa säätiön toimintaan esimerkiksi tiimi- ja koko henkilöstön palavereissa sekä mm. aloitekanavan ja yt-toimikunnan toiminnan kautta.

Intranetissä on aloitelomake, jonka kautta henkilöstö voi jättää säätiön toimintaan liittyviä kehitysehdotuksia
ja aloitteita. Aloitteen voi halutessaan jättää anonyymisti ja se julkaistaan koko henkilöstön nähtäväksi.
Vuoden 2022 aikana aloitteet tehtiin näkyviksi henkilöstön Teamsiin ja niiden etenemistä pystyi
seuraamaan alustalta.

Kaikki ovat yhdenvertaisia

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on tärkeä osa TYS:n vastuullisuutta. Epäasialliselle käytökselle, työpaikkakiusaamiselle ja kaikenlaiselle syrjinnälle on nollatoleranssi.

Vuoden 2021 aikana henkilöstön jäsenistä koostuva työryhmä päivitti yhteiset pelisäännöt säätiön uutta
toimistoa varten. Pelisäännöt visualisoitiin ja viestittiin henkilöstölle vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2022
aikana pelisääntöjen toimivuutta on arvioitu uusissa toimistotiloissa ja niihin on tehtiin yhteisesti tarkennuksia saatujen ehdotusten ja palautteiden mukaan.

Tyytyväiset asiakkaat

Vastuullisuusteema ”Tyytyväiset asiakkaat” käsittää asiakkaisiin liittyvät näkökulmat: asiakaspalvelun ja palvelulupaukset, viestinnän, asuntojen viihtyisyyden ja laadukkuuden sekä yhteisöllisyyden.

Vuoden 2022 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa mielikuva TYS:n asuntojen kunnosta ja laatutasosta oli 4,09 tavoitteen ollessa 4.

TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen palveluun ja annettuihin palvelulupauksiin

Päämääränä on, että säätiöllä on vahva asema johtavana opiskelija-asumiseen ja siihen liittyvien palveluiden tarjoajana Turussa sekä tavoittaa potentiaaliset asukkaat, tuntea asiakkaiden tarpeet, vastata kysyntään sopivilla asunnoilla ja olla opiskelijan ensimmäinen valinta.

Asiakkaita palvellaan tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta taustasta riippumatta. Asukasvalinta perustuu ARA:n asukasvalintaohjeisiin.

Asiakastyytyväisyyttä on seurattu sekä vuosittaisella laajalla asiakastyytyväisyystutkimuksella että kuukausittaisella poismuuttokyselyllä. Vuoden 2022 aikana asukastyytyväisyyden mittausta kehitettiin siten, että kysely lähti kuukausittain muutaman kohteen asukkaille. Vuoden aikana kysely tavoitti kaikkien kohteiden asukkaat.

TYS tarjoaa viihtyisiä ja laadukkaita asuntoja

Viihtyisät ja laadukkaat asunnot konkretisoituvat ylläpidon laadun seurantaan sekä panostuksiin asuntojen korjaustoimintaan ja asukkaiden ehdotusten huomioimiseen korjaustoiminnassa. Asumisen ongelmatilanteiden ratkaisua eli vikailmoitusten ratkaisemista seurataan.

Peruskorjausten lisäksi asuntoja korjataan ja kunnostetaan tarpeen mukaan esimerkiksi vuokralaisten vaihtuessa. Asukastoimikunnilta kerätään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä esityksiä korjauksista.

Vuonna 2022 säätiö toteutti asuntokohteissaan huoneistoremontteja 0,72 €/as-m2/kk.
Vuonna 2023 huoneistoremontteihin on budjetoitu 0,62 €/as-m2/kk.

TYS viestii asukkaille ennakoivasti,oikea-aikaisesti ja viestintä on sisällöltään täsmällistä

TYS:lle on tärkeää viestiä asiakkaille ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää koko henkilöstön sitouttamista asiakasviestintään ja ymmärryksen lisäämistä viestinnän oikea-aikaisuuden tarpeellisuudesta ja koko viestintäprosessista. Tiedon täytyy kulkea sisäisesti, jotta asiakasviestinnän oikea-aikaisuus voi toteutua. Viestintää seurataan jatkossa erillisellä viestintäkyselyllä. Viestinnän sisältöön kiinnitetään riittävää huomiota, jotta sisältö on täsmällistä ja selkeää, ymmärrettävää ja vastaa asiakkaan tarpeeseen.

Asukkaiden mielipidettä säätiön viestinnästä tiedustellaan kuukausittain eri kohteisiin lähtevässä
asukastyytyväisyyskyselyssä sekä kerran vuodessa lähetettävässä viestintäkyselyssä. Vuonna 2022 asukkaat antoivat asukastyytyväisuuskyselyssä TYS:n viestinnälle arvosanan 4.

TYS tarjoaa asukkaille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen

Yhteisöllisyys on tärkeä osa opiskelija-asumista. Yhteisöllisyys ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet toteutuvat mm. yhteiskäyttötiloissa, asukastoiminnan kautta sekä asukas- ja sidosryhmätapahtumissa.

Asukastoimintaa toteutetaan sekä asukastoimikuntien, asukastoimikuntien neuvottelukunnan, että TYS:n järjestämien tapahtumien muodossa. Asukastoimikunnat järjestivät mm. erilaisia tapahtumia ja huolehtivat asuntokohteen lainatavaroista.

Toukokuussa 2022 avattiin Tyyssijan yhteistila TYS n´ Chill. Tila on Aitiopaikan, Ikituurin,
Nummenrannan, Tyyssijan, Yo-kylä lännen ja Yo-kylä idän asukkaiden vapaassa käytössä.
Tila ei ole varattava, vaan se toimii asukkaiden yhteisenä opiskelupaikkana ja olohuoneena.

Vuonna 2022 asukastoimikunnat perustettiin uudelle Tyyssijan asuntokohteelle ja asukastoimikunta aktivoitiin uudelleen viidessä asuntokohteessa.

Kestävä asuminen

Vastuullisuusteema ”Kestävä asuminen” käsittää ympäristönäkökulmiin liittyvät asiat: asumisen energian- ja vedenkulutuksen ja energiankulutuksen päästöt, jätehuollon, kestävän kehityksen investoinnit sekä asumisen viihtyisyys- ja turvallisuusnäkökulmat. Kestävän asumisen strateginen mittari on asumisen hiilijalanjälki, joka perustuu säätiön kiinteistöjen energiankulutukseen sekä päästökompensoituun jätehuoltoon. Säätiöllä on strategiaan kirjattuna tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2029.

Säätiön oman toiminnan hiilijalanjälki oli vuonna 2022 noin 15 % pienempi kuin säätiön hiilineutraalisuustavoitteen vertailuvuonna 2020 (4 250 t CO2-ekv) ja noin 22 % pienempi kuin vuonna 2021
(4 612 t CO2-ekv).

Hiilijalanjäljen lasku johtui energiankulutuksen päästöjen selkeästä laskemisesta. Vuosi
2022 oli vuotta 2021 lämpimämpi, mikä vaikutti kaukolämmönkulutuksen vähenemiseen. Myös kaukolämmön päästökerroin laski vuodesta 2021 vuoteen 2022. Lisäksi RESPONSE-hankkeessa Nummenrantaan asennetut aurinkopaneelit ja Tyyssijassa käyttöön otettu lämpöpumppu ovat lisänneet kohteiden energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian määrää. Vuonna 2022 säätiöllä ei ollut uudis- tai peruskorjausrakennusprojekteja, mikä laski säätiön epäsuoria päästöjä.

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, ja on hiilineutraali vuonna 2029

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi TYS:n keskeisimmistä vastuullisuustavoitteista. Kiinteistöjen päästöistä suuri osa johtuu energiankulutuksesta ja jätteistä. TYS pyrkii pienentämään kiinteistöjensä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Asukkaiden opastamisella on tärkeä merkitys asumisen arjen vastuullisissa teoissa. Kannustaminen energian ja vedensäästöön sekä jätteiden lajitteluun on osa TYS:n jatkuvaa viestintää.

Säätiö hankkii kaukolämmön ja sähkön Turku Energialta. Turku Energian mukaan vuonna 2022 100 %
sähköstä on tuotettu uusiutuvin energianlähtein (vuonna 2021 100 %). Kaukolämmöstä 78 % (vuonna 2021 75 %) oli tuotettu uusiutuvin energianlähtein.

TYS panostaa kestävän kehityksen ratkaisuihin

Kestävän kehityksen ratkaisut konkretisoituvat investointeina esimerkiksi aurinkopaneeleihin sekä kestävän kehityksen huomiointiin peruskorjauksissa ja uudisrakentamisessa.

Vuoden 2022 aikana Yo-kylä lännen 5 A-D-taloihin (252kpl) ja Nummenrannan 17 C ja D, 18
A, 19 A ja B sekä 20 A -taloihin (454 kpl) asennettiin osana RESPONSE-hanketta myös
aurinkopaneeleja.

TYS huolehtii asuinympäristöistä ja asumisen turvallisuudesta

Tärkeä osa asumista on kokemus asuntojen ja asuinalueiden turvallisuudesta. Kohteiden lukitusjärjestelmiä uudistetaan nykyaikaisiksi vaiheittain. Asuinympäristöjen osalta TYS huolehtii osaltaan turvallisuudesta mm. vartioinnilla.

Tällä hetkellä uusittu sähköinen lukitusjärjestelmä on 72 % eli lähes ¾ säätiön asunnoista (vuonna 2021 66 % asunnoista).

TYS panostaa arkkitehtonisesti mielenkiintoisiin uudisrakennuksiin ja kiinnittää kulttuurihistoriallisesti merkittäviin ja suojeltuihin kohteisiin asianmukaista huomiota.