Vastuullisuus

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa

Vastuullisuus Turun Ylioppilaskyläsäätiössä

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on laatinut vuoden 2020 aikana vastuullisuuskartoituksen, jossa on tunnistettu TYS:n toiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan ja sidosryhmiin sekä kartoitettu vastuullisuuden nykytilaa. Vastuullisuuskartoituksen perusteella toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden on tunnistettu toiminnasta neljä olennaista vastuullisuusteemaa: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asiakkaat sekä kestävä asuminen. Vastuullisuusteemat kattavat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmat. Jokaiselle vastuullisuusteemalle on määritelty mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan vuosittain.

Vastuullisuusraportti

Turun Ylioppilaskyläsäätiön ensimmäinen vastuullisuusraportti käsittelee TYS:n kulunutta toimintavuotta 2020. Raporttiin voit tutustua täällä:

Turun Ylioppilaskyläsäätiön Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2020

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Vastuullisuusteema Läpinäkyvä ja kannattava toiminta kattaa taloudelliseen kannattavuuteen, hyvään hallintoon ja kumppanuuteen liittyvät teemat. Tätä seurataan strategiassa asuntojen käyttöasteella. Asuntojen vuokratuotot muodostavat normaalitilanteessa noin 97 % säätiön tuotoista ja muutokset käyttöasteessa vaikuttavat nopeasti toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa muita strategian tavoitteita ja vastuullisuusohjelman näkökulmia.

TYS toimii taloudellisesti tehokkaasti ja kannattavasti

Taloudellisesti tehokas ja kannattava toiminta kulminoituu asuntojen omakustannusvuokriin, vuokrausprosessin tehokkuuteen sekä aktiiviseen kiinteistö- ja lainakannasta huolehtimiseen.  TYS kantaa jo organisaatiomuotonsa ja toiminta-alueensa puitteissa merkittävää vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta tuottamalla kohtuuhintaista asumista opiskelijoille.

Hallinto on läpinäkyvää

Hallinnon läpinäkyvyys tarkoittaa varojen vastuullista käyttöä ja hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.  Uudisrakentamista ja peruskorjausta rahoitetaan ARA:n korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla eli julkisin varoin.  Merkittävä osa asukkaista saa Kelalta asumistukea.

TYS on luotettava kumppani

TYS noudattaa toiminnassaan tilaajavastuulakia ja lakia julkisista hankinnoista.

Ulkopuolisia palveluja hankitaan kiinteistöjen ja ulko-alueiden huoltoon ja kunnossapitoon, siivoukseen, korjauksiin sekä uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin. Lisäksi hankitaan monia erilaisia asiantuntijapalveluita, esimerkiksi IT-palveluja.  Hankintarajan ylittävät hankinnat kilpailutetaan julkisen hankintalain mukaisesti.

Hyvinvoiva työyhteisö

Vastuullisuusteema ”Hyvinvoiva työyhteisö” käsittää organisaation ja henkilöstön: henkilöstön osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden. Hyvinvoiva työyhteisö osaltaan mahdollistaa toiminnan tehokkuuden, hyvän asiakaspalvelukokemuksen, palvelulupausten ja muiden vastuullisuusteemojen toteuttamisen. Strategiassa tätä seurataan henkilöstön antamalla yleisarvosanalla työpaikasta. Tavoitteena on, että kiitettävän tai hyvän (4-5, asteikko 1-5) arvosanan antaisi yli 85% henkilöstöstä.

TYS panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Toiminnassa huomioidaan erilaiset taustat, osaaminen ja kyvyt. Henkilöstön osaamisen kehittäminen konkretisoituu panostuksina koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen osana päivittäistä työtä.

TYS panostaa henkilöstön työhyvinvointiin

Henkilöstön hyvinvointia seurataan henkilöstökyselyssä useiden mittareiden perusteella. Henkilöstö vaikuttaa säätiön toimintaan esimerkiksi tiimi- ja koko henkilöstön palavereissa sekä mm. aloitekanavan ja yt-toimikunnan toiminnan kautta.

Kaikki ovat yhdenvertaisia

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on tärkeä osa TYS:n vastuullisuutta. Epäasialliselle
käytökselle, työpaikkakiusaamisellenja kaikenlaiselle syrjinnälle on nollatoleranssi.

Tyytyväiset asiakkaat

Vastuullisuusteema ”Tyytyväiset asiakkaat” käsittää asiakkaisiin liittyvät näkökulmat: asiakaspalvelun ja palvelulupaukset, viestinnän, asuntojen viihtyisyyden ja laadukkuuden sekä yhteisöllisyyden. Strategiassa tätä seurataan palvelulupausten avulla. Säätiön palvelulupaukset julkistettiin vuonna 2018.

TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen palveluun ja annettuihin palvelulupauksiin

Päämääränä on tavoittaa potentiaaliset asukkaat, tuntea asiakkaiden tarpeet, vastata kysyntään sopivilla asunnoilla ja olla opiskelijan ensimmäinen valinta. Asiakastyytyväisyyttä on seurattu sekä vuosittaisella laajalla asiakastyytyväisyystutkimuksella että kuukausittaisella poismuuttokyselyllä.

Asiakkaita palvellaan tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta taustasta riippumatta. Asukasvalinta perustuu ARA:n asukasvalintaohjeisiin.

TYS tarjoaa viihtyisiä ja laadukkaita asuntoja

Viihtyisät ja laadukkaat asunnot konkretisoituvat ylläpidon laadun seurantaan sekä panostuksiin asuntojen korjaustoimintaan ja asukkaiden ehdotusten huomioimiseen korjaustoiminnassa. Asumisen ongelmatilanteiden ratkaisua eli vikailmoitusten ratkaisemista seurataan.

Peruskorjausten lisäksi asuntoja korjataan ja kunnostetaan tarpeen mukaan esimerkiksi vuokralaisten vaihtuessa. Asukastoimikunnilta kerätään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä esityksiä korjauksista.

TYS viestii asukkaille ennakoivasti,oikea-aikaisesti ja viestintä on sisällöltään täsmällistä

TYS:lle on tärkeää viestiä asiakkaille ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää koko henkilöstön sitouttamista asiakasviestintään ja ymmärryksen lisäämistä viestinnän oikea-aikaisuuden tarpeellisuudesta ja koko viestintäprosessista. Tiedon täytyy kulkea sisäisesti, jotta asiakasviestinnän oikea-aikaisuus voi toteutua. Viestintää seurataan jatkossa erillisellä viestintäkyselyllä. Viestinnän sisältöön kiinnitetään riittävää huomiota, jotta sisältö on täsmällistä ja selkeää, ymmärrettävää ja vastaa asiakkaan tarpeeseen.

TYS tarjoaa asukkaille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen

Yhteisöllisyys on tärkeä osa opiskelija-asumista. Yhteisöllisyys ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet toteutuvat mm. yhteiskäyttötiloissa, asukastoiminnan kautta sekä asukas- ja sidosryhmätapahtumissa.

Asukastoimintaa toteutetaan sekä asukastoimikuntien, asukastoimikuntien neuvottelukunnan, että TYS:n järjestämien tapahtumien muodossa. Asukastoimikunnat järjestivät mm. erilaisia tapahtumia ja huolehtivat asuntokohteen lainatavaroista.

Kestävä asuminen

Vastuullisuusteema ”Kestävä asuminen” käsittää ympäristönäkökulmiin liittyvät asiat: asumisen energian- ja vedenkulutuksen ja energiankulutuksen päästöt, jätehuollon, kestävän kehityksen investoinnit sekä asumisen viihtyisyys- ja turvallisuusnäkökulmat. Kestävän asumisen strateginen mittari on asumisen hiilijalanjälki, joka perustuu säätiön kiinteistöjen energiankulutukseen sekä päästökompensoituun jätehuoltoon. Säätiöllä on strategiaan kirjattuna tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2029. Tarkoituksena on tehdä hiilijalanjälkilaskenta, tarkennukset ja täsmennykset hiilineutraaliustavoitteeseen sekä tiekartta hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoden 2021 aikana.

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, ja on hiilineutraali vuonna 2029

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi TYS:n keskeisimmistä vastuullisuustavoitteista. Kiinteistöjen päästöistä suuri osa johtuu energiankulutuksesta ja jätteistä. TYS pyrkii pienentämään kiinteistöjensä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Asukkaiden opastamisella on tärkeä merkitys asumisen arjen vastuullisissa teoissa. Kannustaminen energian ja vedensäästöön sekä jätteiden lajitteluun on osa TYS:n jatkuvaa viestintää.

Säätiö hankkii kaukolämmön ja sähkön Turku Energialta ja Turku Energian mukaan vuonna 2020 noin 80 % kaukolämmöstä ja sähköstä on tuotettu uusiutuvin energianlähtein. Lokakuusta 2019 alkaen säätiön kaikkien kohteiden jätehuolto (Auringonnousua ja Iltakajoa lukuun ottamatta) on toteutettu hiilineutraalisti eli jätehuollon päästöt on kompensoitu.

TYS panostaa kestävän kehityksen ratkaisuihin

Kestävän kehityksen ratkaisut konkretisoituvat investointeina esimerkiksi aurinkopaneeleihin sekä kestävän kehityksen huomiointiin peruskorjauksissa ja uudisrakentamisessa. Vuodenvaihteessa 2018-2019 valmistuneen Aitiopaikan katolla on yli 500 aurinkopaneelia ja Ikituurin sekä Haliskylän kohteissa on maalämpö. Rakenteille olevaan Tyyssijan kohteeseen tulee aurinkopaneeleja sekä mm. sähköautojen latauspiste.

TYS kannustaa asiakkaitaan kestävien liikkumisratkaisujen, kuten polkupyörien, julkisen liikenteen ja yhteiskäyttöautojen käyttöön. Ylioppilaskylän alueella on vuokrattavissa kaksi ulkopuolisen palveluntarjoajan yhteiskäyttöistä autoa. Ylioppilaskylän ja keskustan alueella sijaitsevien kiinteistöjen läheisyydessä on Turun seudun joukkoliikenteen föli-fillariasemat.

TYS huolehtii asuinympäristöistä ja asumisen turvallisuudesta

Tärkeä osa asumista on kokemus asuntojen ja asuinalueiden turvallisuudesta. Kohteiden lukitusjärjestelmiä uudistetaan nykyaikaisiksi vaiheittain. Asuinympäristöjen osalta TYS huolehtii osaltaan turvallisuudesta mm. vartioinnilla.

TYS panostaa arkkitehtonisesti mielenkiintoisiin uudisrakennuksiin ja kiinnittää kulttuurihistoriallisesti merkittäviin ja suojeltuihin kohteisiin asianmukaista huomiota.