Skip to main content

Vastuullisuus

Raportoimme yritysvastuusta vuosittain

Vastuullisuus Turun Ylioppilaskyläsäätiössä

Uusimmasta vuosi- ja vastuullisuusraportistamme löydät tietoa vastuullisuusohjelmastamme, tavoitteistamme, työmme edistymisestä sekä edellisen vuoden toiminnastamme.

Tuorein raportti sisältää myös säätiön vuoden 2023 tilinpäätöstiedot.

Raportti on laadittu noudattaen kansainvälisiä GRI (Global Reporting Initiative) – standardeja ja ohjeistusta sen peruslaajuudessa (core).

Säätiön toiminnasta on tunnistettu neljä olennaista vastuullisuusteemaa:

  • Läpinäkyvä ja kannattava toiminta
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Tyytyväiset asiakkaat
  • Kestävä asuminen.

Vastuullisuusteemat kattavat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmat. Jokaiselle vastuullisuusteemalle on määritelty mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan vuosittain.

Lue teemoista lisää alta!

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Vastuullisuusteema kattaa taloudelliseen kannattavuuteen, hyvään hallintoon ja kumppanuuteen liittyvät teemat. Tätä seurataan strategiassa asuntojen käyttöasteella. Asuntojen vuokratuotot muodostavat normaalitilanteessa noin 97 % säätiön tuotoista. Muutokset käyttöasteessa vaikuttavat nopeasti säätiön toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa muita strategisia tavoitteita ja vastuullisuusohjelman näkökulmia.

Vuonna 2023 asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 97,8 % (97,2 % vuonna 2022).

TYS toimii taloudellisesti tehokkaasti ja kannattavasti

Taloudellisesti tehokas ja kannattava toiminta kulminoituu asuntojen omakustannusvuokriin, vuokrausprosessin tehokkuuteen sekä aktiiviseen kiinteistö- ja lainakannasta huolehtimiseen.  TYS kantaa jo organisaatiomuotonsa ja toiminta-alueensa puitteissa merkittävää vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta tuottamalla kohtuuhintaista asumista opiskelijoille.

Tavoitteena esimerkiksi on, että TYSin asuntojen vuokrat ovat 15-20 % markkinavuokria edullisemmat.

Vuokravertailu teetetään ulkopuolisella toimijalla, viimeksi vuonna 2023. Vertailun mukaan säätiön vuokrat ovat tavoitteen mukaisesti alle markkinavuokrien. Vuokravertailu tehdään seuraavan kerran keväällä 2025.

Hallinto on läpinäkyvää

Hallinnon läpinäkyvyys tarkoittaa varojen vastuullista käyttöä ja hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.  Uudisrakentamista ja peruskorjausta rahoitetaan ARA:n korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla eli julkisin varoin.  Merkittävä osa asukkaista saa Kelalta asumistukea.

Säätiö laskee vuosittain toimintansa verojalanjäljen. Verojalanjälkeä on laskettu säätiössä vuodesta 2021
alkaen. Verojalanjäljen avulla voidaan kartoittaa toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Säätiö toimii Suomessa, joten se maksaa kaikki veronsa Suomeen.

Vuonna 2023 säätiö maksoi veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 5,2 M€ ja sai avustuksia yhteensä 0,1 M€, jolloin verojalanjälki vuodelta 2023 oli yhteensä 5,1 M€ (vuonna 2022 noin 2,7 M€).

TYS on luotettava kumppani

TYS noudattaa toiminnassaan tilaajavastuulakia ja lakia julkisista hankinnoista.

Ulkopuolisia palveluja hankitaan kiinteistöjen ja ulko-alueiden huoltoon ja kunnossapitoon, siivoukseen, korjauksiin sekä uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin. Lisäksi hankitaan erilaisia asiantuntijapalveluita kuten IT-palveluja.

Vuonna 2023 säätiö hankki tuotteita ja palveluita sadoilta eri toimittajilta. Hankintarajan ylittävät hankinnat kilpailutettiin julkisen hankintalain mukaisesti. Hankintalain hankintarajat alittavien pienempien tuote- ja palveluhankintojen osalta pyritään pyytämään tarjouksia useammalta kuin yhdeltä toimittajalta.

Vuoden aikana säätiön kiinteistöissä ja niihin liittyvissä tehtävissä työskenteli satoja henkilöitä mm. kunnossapidossa, huollossa, siivouksessa sekä työmailla palveluntuottajien, tavarantoimittajien ja asiantuntijapalveluita tarjoavien toimittajien palveluksessa.

Hyvinvoiva työyhteisö

Vastuullisuusteema käsittää organisaation ja henkilöstön: henkilöstön osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden. Hyvinvoiva työyhteisö mahdollistaa osaltaan toiminnan tehokkuuden, hyvän asiakaspalvelukokemuksen sekä palvelulupausten ja muiden vastuullisuusteemojen toteuttamisen. Strategiassa tätä seurataan henkilöstön antamalla yleisarvosanalla työpaikasta. Tavoitteena on, että kiitettävän tai hyvän (4-5, asteikko 1-5) arvosanan antaisi yli 85% henkilöstöstä.

Viimeisimmässä, alkuvuodesta 2024 toteutetussa henkilöstökyselyssä, jossa henkilöstö arvioi säätiön toimintaa vuoden 2023 osalta, kiitettävän tai hyvän arvosanan antoi 88 % vastaajista (89 % vuonna 2022). Arvosanojen keskiarvo oli 4,4 (4,4 vuonna 2022).

TYS panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Toiminnassa huomioidaan henkilöstön erilaiset taustat, osaaminen ja kyvyt. Henkilöstön osaamisen kehittäminen konkretisoituu panostuksina koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen osana päivittäistä työtä.

Tavoitteena esimerkiksi on, että vuoden aikana koulutuspäiviä kertyisi keskimäärin 3 koulutuspäivää/hlö. Koulutuspäiviä ulkopuolisen tahon järjestämissä koulutuksissa oli yhteensä 97 päivää vuonna 2023 eli keskimäärin 4,4 päivää/henkilö (78 päivää vuonna 2022, eli 3,5 päivää/henkilö).

TYS panostaa henkilöstön työhyvinvointiin

Henkilöstön hyvinvointia seurataan henkilöstökyselyssä useiden mittareiden perusteella. Henkilöstö vaikuttaa säätiön toimintaan esimerkiksi tiimi- ja koko henkilöstön palavereissa sekä mm. aloitekanavan ja yt-toimikunnan toiminnan kautta.

TYSin Teams-työtilassa on aloitelomake, jonka kautta henkilöstö voi jättää säätiön toimintaan liittyviä kehitysehdotuksia ja aloitteita. Aloitteen voi halutessaan jättää anonyymisti ja se julkaistaan koko henkilöstön nähtäväksi. Aloitteiden etenemistä pystyy seuraamaan Teams-alustalla.

Kaikki ovat yhdenvertaisia

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on tärkeä osa TYS:n vastuullisuutta. Epäasialliselle käytökselle, työpaikkakiusaamiselle ja kaikenlaiselle syrjinnälle on nollatoleranssi.

TYSin henkilöstöstä koostuva työryhmä on laatinut säätiön toimistolle pelisäännöt viihtyisän ja toimivan työskentely-ympäristön takaamiseksi. Sääntöjen toimivuutta arvioidaan tarpeen mukaan. Sääntöihin on tehty muutoksia henkilöstön ehdotusten ja palautteiden mukana.

Tyytyväiset asiakkaat

Vastuullisuusteema käsittää asiakkaisiin liittyvät näkökulmat: asiakaspalvelun ja palvelulupaukset, viestinnän, asuntojen viihtyisyyden ja laadukkuuden sekä yhteisöllisyyden.

Vuonna 2023 asukkaat antoivat asiakastyytyväisyyskyselyssä kiitettäviä arvosanoja mm. TYSin asukaspalvelulle (4,12), asuntojen laadulle ja kunnolle (4,03) sekä viestinnälle (4,03.) Kaikkien edellä mainittujen arvosanojen tavoitetasoksi on määritelty 4 (asteikolla 1-5).

TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen palveluun ja annettuihin palvelulupauksiin

Päämääränä on, että säätiöllä on vahva asema johtavana opiskelija-asumiseen ja siihen liittyvien palveluiden tarjoajana Turussa sekä tavoittaa potentiaaliset asukkaat, tuntea asiakkaiden tarpeet, vastata kysyntään sopivilla asunnoilla ja olla opiskelijan ensimmäinen valinta.

Asiakkaita palvellaan tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta taustasta riippumatta. Asukasvalinta perustuu ARA:n asukasvalintaohjeisiin.

TYSin asiakastyytyväisyyttä seurattiin vuonna 2023 kuukausittain eri asuntokohteisiin lähetettävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä sisään- ja poismuuttokyselyillä. Asiakastyytyväisyyskysely tavoitti vuoden mittaan kaikkien asuntokohteiden asukkaat.

TYS tarjoaa viihtyisiä ja laadukkaita asuntoja

Asuntojen viihtyisyys ja laadukkuus edellyttävän panostuksia asuntojen korjaustoimintaan, ylläpidon laadun seurantaa sekä asukkaiden ehdotusten huomioimista korjaustoiminnassa. Asumisen ongelmatilanteiden ratkaisua eli vikailmoitusten ratkaisemisen kestoa seurataan.

Peruskorjausten lisäksi asuntoja korjataan ja kunnostetaan tarpeen mukaan esimerkiksi vuokralaisten vaihtuessa. Asukastoimikunnilta kerätään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä esityksiä korjauksista.

Vuonna 2023 säätiö toteutti asuntokohteissaan huoneistoremontteja 0,95 €/as-m2/kk. Vuonna 2024 asuinhuoneistojen korjauksiin on budjetoitu 0,45 €/as-m2/kk.

TYS viestii asukkaille ennakoivasti,oikea-aikaisesti ja viestintä on sisällöltään täsmällistä

TYS viestii asiakkailleen ennakoivasti ja oikeaaikaisesti. Viestinnässä onnistuminen edellyttää koko henkilöstön sitoutumista asiakasviestintään, sekä jaettua ymmärrystä viestinnän oikea-aikaisuuden tärkeydestä. Jotta asiakasviestinnässä onnistutaan, on myös sisäisen tiedonkulun oltava nopeaa ja täsmällistä.

Viestintää tehdään monikanavaisesti, monikielisesti ja saavutettavuusvaatimukset huomioiden, jotta tieto tavoittaisi asiakkaat mahdollisimman hyvin. Vuonna 2023 TYSin verkkosivuille tehtiin saavutettavuusuudistus, ja sivuilla julkaistiin saavutettavuusseloste.

Asukkailta pyydetään palautetta säätiön viestinnästä kuukausittain eri asuntokohteisiin lähetettävissä asiakastyytyväisyyskyselyissä sekä kerran vuodessa lähetettävässä viestintäkyselyssä. Vuonna 2023 TYSin viestintä asukkailta yleisarvosanaksi 4,03 (4 vuonna 2022).

TYS tarjoaa asukkaille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen

Yhteisöllisyys on keskeinen osa opiskelija-asumista. TYS tukee yhteisöllisyyttä muun muassa tarjoamalla asukkaille erilaisia yhteiskäyttötiloja sekä asukas- ja sidosryhmätapahtumia.

Valtaosalla säätiön asuntokohteista on toimiva asukastoimikunta. Asukastoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asukastoimikuntien sekä asukastoimikuntien neuvottelukunnan kanssa. Vuonna 2023 asukastoimikunnat muun muassa järjestivät erilaisia tapahtumia ja huolehtivat asuntokohteiden lainatavaroista.

Vuonna 2023 asukkaille lähetettiin asukastoimintakysely, jossa asukkailla on mahdollisuus arvioida asukastoimikuntien toimintaa ja antaa omia kehitysehdotuksiaan. Kysely lähetetään jatkossa vuosittain.

Vuonna 2022 avatun yhteiskäyttötila TYS n’ Chillin käyttäjäkunta kasvoi entisestään vuonna 2023. Vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä 900 asukasta oli hankkinut itselleen kulkuluvan tähän Aitiopaikan, Ikituurin, Nummenrannan, Tyyssijan ja Yo-kylän asukkaiden vapaassa käytössä olevaan oleskelu- ja opiskelutilaan.

Kestävä asuminen

Vastuullisuusteema käsittää ympäristönäkökulmiin liittyvät asiat: asumisen energian- ja vedenkulutuksen ja energiankulutuksen päästöt, jätehuollon, kestävän kehityksen investoinnit sekä asumisen viihtyisyys- ja turvallisuusnäkökulmat. Kestävän asumisen strateginen mittari on asumisen hiilijalanjälki, joka perustuu säätiön kiinteistöjen energiankulutukseen sekä päästökompensoituun jätehuoltoon. Säätiöllä on strategiaan kirjattuna tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2029.

Säätiön oman toiminnan hiilijalanjälki oli vuonna 2023 noin 29 % pienempi kuin säätiön hiilineutraalisuustavoitteen vertailuvuonna 2020 (4 168 t CO2-ekv) ja noin 23 % pienempi kuin vuonna 2022 (3 853 t CO2-ekv).

Hiilijalanjäljen pienentyminen johtui erityisesti kaukolämmön päästökertoimen laskusta sekä siitä, että säätiöllä ei ollut vuonna 2023 uudis- tai peruskorjausprojekteja. Lisäksi esimerkiksi RESPONSE-hankkeessa Nummenrantaan ja Ylioppilaskylän 5-kortteliin asennetut aurinkopaneelit ovat lisänneet kohteiden energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian määrää.

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, ja on hiilineutraali vuonna 2029

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi TYS:n keskeisimmistä vastuullisuustavoitteista. Kiinteistöjen päästöistä suuri osa johtuu energiankulutuksesta ja jätteistä. TYS pyrkii pienentämään kiinteistöjensä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Asukkaiden opastamisella on tärkeä merkitys asumisen arjen vastuullisissa teoissa. Kannustaminen energian ja vedensäästöön sekä jätteiden lajitteluun on osa TYS:n jatkuvaa viestintää.

Säätiö hankkii kaukolämmön ja sähkön Turku Energialta. Turku Energian mukaan vuonna 2023 100 % sähköstä on tuotettu uusiutuvin energianlähtein (vuonna 2022 100 %). Kaukolämmöstä 83 % (vuonna 2022 78 %) oli tuotettu uusiutuvin energianlähtein.

TYS panostaa kestävän kehityksen ratkaisuihin

Kestävän kehityksen ratkaisut konkretisoituvat investointeina esimerkiksi aurinkopaneeleihin sekä kestävän kehityksen huomiointiin peruskorjauksissa ja uudisrakentamisessa.

Vuonna 2023 Aitiopaikan katolla olevat noin 500 aurinkopaneelia, Nummenrannan 454 paneelia ja Yo-kylän 5-korttelin 252 aurinkopaneelia tuottivat sähköä 321 MWh (vuonna 2022 48 MWh), josta 306 MWH ohjattiin säätiön kiinteistöjen käyttöön. Paneelien tuottoa ei ole tällä hetkellä mahdollista varastoida, joten ylijäänyt 15 MWh myytiin sähköverkkoon.

TYS huolehtii asuinympäristöistä ja asumisen turvallisuudesta

Tärkeä osa asumista on kokemus asuntojen ja asuinalueiden turvallisuudesta. Kohteiden lukitusjärjestelmiä uudistetaan nykyaikaisiksi vaiheittain. Asuinympäristöjen osalta TYS huolehtii osaltaan turvallisuudesta mm. vartioinnilla.

Ylioppilaskylän kortteleissa 10, 12 ja 14 avaimia ja lukituksia vaihdettiin iLoq S5-järjestelmään vuonna 2023. Tällä hetkellä uusittu sähköinen lukitusjärjestelmä on käytössä 74 % säätiön asunnoista (vuonna 2022 72 % asunnoista).

TYS panostaa arkkitehtonisesti mielenkiintoisiin uudisrakennuksiin ja kiinnittää kulttuurihistoriallisesti merkittäviin ja suojeltuihin kohteisiin asianmukaista huomiota.