Skip to main content

Säätiön säännöt

Asuntoyhteisön toimintaa säätelevät huoneenvuokralaki, muut asumista, rakentamista ja vuokrausta koskevat lait ja asetukset, valtioneuvoston ja asuntorahaston ohjeet aravavuokratalojen asukasvalinnoista ja hoidosta, kaupungin järjestyssäännöt sekä yhteisön sisäiset ohjeet ja alta löytyvät säännöt.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön säännöt

1 §
Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö – Studentbystiftelsen i Åbo sr. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki.


Säätiön päätarkoituksena on huolehtia Turun seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saamisesta.

Tämän lisäksi säätiön tarkoituksena on huolehtia valmistuneiden ja muiden nuorten sekä ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen saamisesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja rakentaa varojensa mukaan sopivasti sijoitettuja ja kohtuuhintaisia kiinteistöjä ja asuntoja kaikkine tarpeellisine lisätiloineen.

Säätiön tarkoituksena on myös tukea ja itsenäisesti suorittaa sellaista tutkimustyötä, joka tavalla tai toisella palvelee opiskelijoiden ja muiden nuorten sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten parantamista.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakentaa toimintapiirinsä alueelle opiskelija-asuntoja ja tarvittaessa muitakin rakennuksia, omistaa asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huolehtii maa-alueiden varaamisesta toiminnan kohderyhmän tulevaa tarvetta varten, ylläpitää säätiön toimintapiiriin liittyneiden opiskelijayhdistysten hallinnon tiloja ja opiskelijoiden vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja tiloja ja kehittää asuntoalueiden viihtyvyyden vaatimia palvelumuotoja sekä toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi.

Opiskelun loma-aikoina säätiö voi käyttää asuntojaan majoitus- ja siihen liittyvään palvelutoimintaa n.

Säätiön toimintapiiriin liittyneillä opiskelijayhdistyksillä tarkoitetaan niitä Turun seudun peruskoulunjälkeisten oppilaitosten ylioppilas- ja opiskelijakuntia, joiden kotipaikka on kunta, jossa Turun Ylioppilaskyläsäätiö ylläpitää opiskelija-asuntoja, ja jotka Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitus on hyväksynyt säätiön toimintapiiriin liittyneiksi opiskelijayhdistyksiksi.


Säätiön peruspääoman muodostaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan syyskuun 1. päivänä 1966 allekirjoitetulla säädekirjalla luovuttama 10.000 markkaa. Lisäksi säätiöllä voi olla muita rahastoja, joitten hoidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty.


Säätiö pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan pitämällä perittävät vuokra- ym. maksut niin alhaisina kuin kiinteistöjen hyvästä hoidosta ja uusimisesta aiheutuvat kustannukset sekä säätiön hallinnosta koituvat menot sallivat. Turun yliopiston ylioppilaskunnan omassa käytössä olevista ylioppilaskunnan säätiölle luovuttamissa rakennuksissa sijaitsevista tiloista ei peritä vuokraa.


Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.


Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.


Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa 13-jäseninen hallitus, johon kuuluu seitsemän Turun kaupungin valitsemaa jäsentä, kaksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan valitsemaa jäsentä, yksi Åbo Akademis Studentkårin yhdessä Studerandekåren Noviumin kanssa valitsema jäsen ja yksi Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n valitsema jäsen. Lisäksi hallitus valitsee säätiön asukasyhteistoimintamallin mukaisten asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista kaksi (2) jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Turun kaupunki määrää yhden sen valitsemista hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi. Turun kaupunki nimeää myös hallituksen 1. varapuheenjohtajan ja hallitus 2. varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään kuusi muuta jäsentä on saapuvilla. Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa palkkiota enintään Turun kaupungin konsernihallinnon ohjeiden mukaisesti.

Ensimmäisessä kappaleessa määrätyt tahot voivat erottaa valitsemansa hallituksen jäsenen. Hallitus voi kuitenkin erottaa asukasyhteistoimintamallin mukaisten asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista valitun jäsenen vain asukastoimikuntien neuvottelukunnan ehdotuksesta. Erotetun tai eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitsee hänet valinnut laitos tai yhteisö uuden jäsenen hallituksen kuluvan toimikauden ajaksi.


Hallitus hyväksyy viimeistään huhtikuussa:

1) hallituksen toimintakertomuksen

2) tilinpäätöksen.

Hallitus käsittelee viimeistään kesäkuussa tilintarkastuskertomuksen. Hallitus hyväksyy viimeistään marraskuussa:

1) talousarvion seuraavaa vuotta varten

2) toimintasuunnitelman seuraavaa vuotta varten.

Hallitus valitsee viimeistään marraskuussa:

1) tarvittaessa hallituksen toisen varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan

2) tarvittaessa säätiön asukasyhteistoimintamallin mukaisten asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista kaksi (2) jäsentä hallitukseen kolmeksi vuodeksi kerrallaan

3) yksi tai kaksi tilintarkastusyhteisöä tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä.

10 §
Hallituksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säätiölaista tai näistä säännöistä muuta johdu. Aänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11 §
Säätiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

12 §
Sen lisäksi, mitä säätiölaissa säädetään, säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Säätiön hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön edustamaan säätiötä yksin taikka yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen säätiön edustamiseen oikeutetun kanssa.

13 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään maaliskuun 31. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun 30. päivään mennessä.

14 §
Jäljennös tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta on vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lähetettävä Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä jokaiselle säätiön toimintapiiriin liittyneen opiskelijayhdistyksen hallitukselle.

15 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta hallitus päättää ¾ äänten enemmistöllä kaikkien hallituksen jäsenten määrästä. Säätiön selvitystilaan asettamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

16 §
Jos säätiö purkautuu, on sen varoista puolet luovutettava Turun kaupungille käytettäväksi säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Toinen puoli on luovutettava jaettavaksi jäsenmäärien osoittamassa suhteessa säätiön toimintapiiriin liittyneiden opiskelijayhdistysten kesken käytettäväksi niiden päättävien elinten päätösten mukaisesti säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen, lukuun ottamatta tonttia n:o 20 Turun kaupungin I kaupunginosan 9 korttelissa ja tontilla olevia rakennuksia sekä Asunto-osakeyhtiö Kaskenkatu 3 osakkeiden n:o 252-351 sijaan tullutta omaisuutta, jotka palautuvat Turun yliopiston ylioppilaskunnalle, ja tonttia n:o 3 Turun kaupungin Nummen kaupunginosan 108. korttelissa ja tontilla olevia rakennuksia eli Turun Ylioppilaskylän 1 rakennusvaihetta ja tonttia n:o 1 Turun kaupungin Nummen kaupunginosan 109. korttelissa ja tontilla olevia rakennuksia sekä saman korttelin tontilla n:o 3 olevaa ns. sosiaalikeskusrakennusta ja kahden perheen taloa ja näiden rakennuksien rakennuslupa­asiakirjoihin kuuluvassa asemapiirroksessa osoitettua määräalaa eli Turun Ylioppilaskylän 11 rakennusvaihetta, jotka on luovutettava jaettavaksi jäsenmäärien osoittamassa suhteessa säätiön toimintaan liittyneiden opiskelijayhdistysten kesken käytettäväksi niiden päättävien elinten päätösten mukaisesti säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake