Skip to main content
Nyheter

Studenbystiftelsen i Åbo justerar sina hyror för 2023

Med stöd i hyreslagens 3 kapitel 32 § justeras från och med 1.1.2023 bostadshyrorna i Studentbystiftelsen i Åbo fastigheter, på grund av ökade kostnader. Senaste hyresjustering ägde rum år 2020. Bostadshyrorna höjs med i genomsnitt 1–3 % beroende på objekt och typ av bostad. På grund av ökade energikostnader tillkommer för varje bostad dessutom en beräknad höjning på 0,51 eur/m²/mån.

Bostadshyrorna för utbytesstudenter höjs med 0,51 eur/m2/månad. I övrigt justeras bostadshyrorna för utbytesstudenterna inte, utan följande hyresjustering sker 1.8.2023.

TYS bostadshyror bestäms på självkostnadsgrund i enlighet med ARA:s föreskrifter och direktiv. Självkostnadsprincipen innebär att hyra för bostadslägenheten får tas ut av hyresgästerna till högst det belopp som utöver övriga intäkter behövs för finansieringen av bostäderna och lokaler i anslutning till dem samt utgifterna för god fastighetshållning. I enlighet med bestämmelserna om samförvaltning i hyreshus har också hyresgästkommittéerna haft möjlighet att yttra sig angående budgeten.

Styrelsen för Studentbystiftelsen i Åbo har 12.10.2022 fastställt budgeten för 2023 på basis av justerade hyror och bruksavgifter. Ett meddelande om hyresjusteringarna har skickats per e-post till alla hyresgäster. Hyresfakturorna med de justerade hyrorna skickas till hyresgästerna i december.

Justering av bilplats- och förrådshyror samt möbelavgifter och övriga bruksavgifter

Från och med den 1 januari 2023 sker höjningar av parkerings- och förrådshyror samt möbelavgifter och andra nyttjandetillägg.

Hyran för bilplatser med elstolpe är 15 eur/mån och för bilplats i garaget i Tavasti 30 eur/mån.

Förrådshyran i Studentbyn öst och väst är 8 eur/mån. En engångsavgift på 15 eur uppbärs i fortsättningen i samband med uthyrning av förråd i Studenthusen.

Avgifterna för tvättstuga är följande: 1 kredit/2,50 eur/st., 5 krediter/2 eur/st. och 10 krediter/1,80 eur/st.

Möbelavgiften är 20 eur/mån från och med 1.1.2023 i bostäderna i Iltakajo, Pilvilinna, Studentbyn öst och väst. Höjningen av möbelavgiften beror på att nivån på möblerna i dessa objekt blir enhetlig. I Ispuri hålls möbelavgiften oförändrad och är 5 eur/månad. Den justerade möbelavgiften gäller för avtal som börjar den 1.1.2023 och senare.

Bastuturerna ingår fortsättningsvis i hyrorna år 2023.

Aitiopaikka övergår till förbrukningsbaserad vattenfakturering

Stiftelsens styrelse beslutade även att övergå till förbrukningsbaserad vattenfakturering i bostadsobjektet Aitiopaikka. Vattnet ingår inte längre i hyran utan faktureras separat från 1.1.2023, enligt förbrukning. Hyresgästerna i Aitiopaikka skickas e-post om övergången till förbrukningsbaserad vattenfakturering.


Vanliga frågor


Varför höjer TYS hyrorna?

Med stöd i hyreslagens 3 kapitel 32 § justeras från och med 1.1.2023 bostadshyrorna i Studentbystiftelsen i Åbo fastigheter, på grund av ökade kostnader. Senaste hyresjustering ägde rum år 2020.

TYS bostadshyror bestäms på självkostnadsgrund i enlighet med ARA:s föreskrifter och direktiv. Självkostnadsprincipen innebär att hyra för bostadslägenheten får tas ut av hyresgästerna till högst det belopp som utöver övriga intäkter behövs för finansieringen av bostäderna och lokaler i anslutning till dem samt utgifterna för god fastighetshållning.

Varför höjs hyrorna i vissa bostäder med 1 % och i andra med 3 %?

Hyresbudgeten för bostäderna beräknas utifrån uppskattat antal tomma bostäder. Uppskattningen av nyttjandegraden för år 2023 baseras på tidigare års realiserade nyttjandegrad och en uppskattning av förändringar i nyttjandegraden.

Hyrorna höjs med 3 % i enrumsbostäder, 2 % i familjelägenheter och 1 % i bostäder med delat kök och gemensam hall. TYS hyror har redan under en längre tid justerats enligt bostadstypens popularitet och nyttjandegrad. I de populäraste bostadstyperna, där nyttjandegraden är god, höjs hyrorna mer än i bostadstyper med tomma bostäder.

Trots hyreshöjningarna är målet fortfarande att hyresnivån på TYS bostäder ligger 15–20 % under marknadshyrorna, med hänsyn tagen till att även el, vatten och internetuppkoppling ingår i jämförelsen.

Varför debiterar TYS en extra avgift på 0,51 eur/m2/månad?

Budgeten för 2023 har upprättats under omständigheter som kännetecknas av en ökning och eventuell förstärkning av förändringsfaktorerna i omvärlden. Dessa inkluderar allmän ekonomisk osäkerhet (stigande kostnader, stigande räntor, inflation, konjunktur), tillgång till finansiering och investeringsbidrag (ARA) för nya projekt och renoveringar, förändringar i studiemetoder (distans-/närutbildning), klimatförändringar och förändringar i säkerhetsmiljön i Finland och Europa. Uppskattningen av tidpunkten och effekterna av förändringsfaktorerna försvårar den operativa planeringen och budgeteringen. På grund av ökade energikostnader innehåller budgeten för 2023 en beräknad höjning på 0,51 eur/m²/månad.

Vad grundar sig den separata höjningen på 0,51 eur/m2/månad på? Hur har den fastställts?

Den är en beräknad uppskattning av ökade energikostnader.
På grund av ökade energikostnader tillkommer en beräknad hyreshöjning på 0,51 eur/m²/månad.

Har den den beräknade höjningen på 0,51 eur/m²/månad räknats med i min hyra, som står i  meddelande om hyresjustering?

Ja.

Varför höjs inte hyrorna för utbytesstudenternas bostäder lika mycket som för andra bostäder?

Bostadshyrorna för utbytesstudenter höjs med 0,51 eur/m2/månad. I övrigt justeras bostadshyrorna för utbytesstudenterna inte, utan följande hyresjustering sker 1.8.2023. Bostadshyrorna för utbytesstudenter justerades senast 1.8.2022.

Studenternas ekonomiska situation är redan svår. Varför höjer TYS hyrorna just nu?

Bostadshyrorna i Studentbystiftelsen i Åbo fastigheter justeras med stöd i hyreslagens 3 kapitel 32 § på grund av ökade kostnader.

Bostadshyrorna bestäms på självkostnadsgrund i enlighet med ARA:s föreskrifter och direktiv. Självkostnadsprincipen innebär att hyra för bostadslägenheten får tas ut av hyresgästerna till högst det belopp som utöver övriga intäkter behövs för finansieringen av bostäderna och lokaler i anslutning till dem samt utgifterna för god fastighetshållning.

Varför höjs hyrorna för bilplatser med elstolpar?

TYS granskar regelbundet sina bruksavgifter. Höjningen av hyran för bilplatser med elstolpe är också relaterad till ökade energikostnader.

Varför är priset på en bilplats i Tavasti högre än i anda objekt?

Tavasti har ett garage, varför priset på en bilplats är högre.

Varför stiger förrådshyrorna i Studentbyn öst och väst?

TYS granskar regelbundet sina bruksavgifter.

Varför uppbärs inte hyra för förråd i alla bostadsobjekt?

De flesta objekten har bostadsspecifika förråd till hyresgästernas förfogande. Studentbyn och Studenthusen saknar tillräckligt med förråd för alla, så de hyresgäster som behöver förrådsutrymme hyr ett.

Varför debiteras en engångsavgift för Studenthusens förråd men inte för andra?

Studenthusens förråd är snarare förvaringsskåp än förråd.

Varför höjs priserna på tvättkrediter?

TYS granskar regelbundet sina bruksavgifter. Höjningen av priset på tvättkrediter är relaterad till ökade energikostnader.

Varför höjs möbelavgifterna?

Möblerna i bostäderna blir enhetliga och utrustningen förbättras. Förbättringen och höjningen gäller endast nya avtal. Utöver basmöblerna får bostäderna med förbättrad utrustning en madrass och en taklampa.

Varför är möbelavgiften inte densamma i alla bostadsobjekt?

Utrustningen i Ispuris enrumsbostäder förbättras inte.

Var finns information om min nya hyra?

Den nya hyran nämns i meddelandet om hyresjustering och på hyresfakturan du får per e-post i början av december.

Kommer hyresbetalningens referensnummer att ändras?

Det ändras inte.

Jag använder e-fakturering för hyresbetalningen. Måste jag göra ändringar i e-faktureringen?

Det behövs inte.

Måste jag ansöka om nytt bostadsbidrag?

Du bör meddela FPA om den nya hyran. FPA får den nya hyran bekräftad av TYS.