Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön vuokria tarkistetaan vuodelle 2023

Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöissä olevien asuntojen vuokria tarkistetaan huoneenvuokralain 3. luvun 32 §:n perusteella kustannusten noususta johtuen 1.1.2023 alkaen. Edellisen kerran vuokria korotettiin vuonna 2020. Asuntojen vuokria korotetaan kohteesta ja asuntotyypistä riippuen 1–3 prosentilla. Lisäksi jokaiselle huoneistolle tulee laskennallinen 0,51 eur/m²/kk lisäys kohonneiden energiakustannusten vuoksi.

Vaihto-opiskelija asuntojen vuokrat nousevat 0,51 eur/m2/kk. Muilta osin vaihto-opiskelija asuntojen vuokria ei tarkisteta, vaan vuokrat tarkistetaan seuraavan kerran 1.8.2023.

Asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Yhteishallinnosta vuokrataloissa säädetyn lain mukaisesti myös asukastoimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausunto talousarviosta.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitus on 12.10.2022 vahvistanut tarkistettuihin vuokriin ja käyttökorvauksiin perustuvan talousarvion vuodeksi 2023. Kaikille asukkaille on lähetetty sähköpostitse tiedote vuokrantarkistuksista. Uudet vuokrat sisältävät vuokralaskut lähetetään asukkaille joulukuussa.

Muutoksia autopaikka- ja varastovuokriin sekä kalustemaksuihin ja muihin käyttökorvauksiin

Autopaikka- ja varastovuokriin sekä kalustemaksuihin ja muihin käyttökorvauksiin tehdään korotuksia 1.1.2023 alkaen.

Lämmitystolpallisten autopaikkojen vuokra on 15 eur/kk ja Tavastin autohallin autopaikkavuokra 30eur/kk.

Varastojen vuokra Yo-kylä idässä ja lännessä on 8 eur/kk. Yo-taloissa varastokopeista peritään tulevaisuudessa vuokrauksen alkaessa 15 eur kertakorvaus.

Pesulamaksujen hinnat ovat seuraavat: 1 krediitti/2,50 eur/kpl, 5 krediittiä/2 eur/kpl ja 10 krediittiä/1,80 eur/kpl.

Kalustemaksu on 1.1.2023 alkaen Iltakajon, Pilvilinnan, Yo-kylä idän ja Yo-kylä lännen asunoissa 20 eur/kk. Kalustemaksun korotus johtuu kalustetason yhtenäistämisestä näissä kohteissa. Ispurissa kalustemaksu pysyy ennallaan ja on 5 eur/kk. Kalustemaksun korotus koskee 1.1.2023 ja sen jälkeen alkavia uusia sopimuksia.

Saunavuorot säilyvät vuokriin sisältyvänä palveluna vuonna 2023.

Aitiopaikassa siirrytään kulutusperusteiseen vesilaskutukseen

Säätiö hallitus päätti myös aloittaa kulutusperusteisen vesilaskutuksen Aitiopaikan asuntokohteessa. Vesi ei kuulu Aitiopaikan asunnoissa 1.1.2023 alkaen vuokraan vaan se laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Aitiopaikan asukkaille lähetetään sähköpostitse kulutusperusteiseen vesilaskutukseen siirtymisestä.


UKK


Miksi TYS korottaa vuokria?

Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöissä olevien asuntojen vuokria tarkistetaan huoneenvuokralain 3. luvun 32 §:n perusteella kustannusten noususta johtuen 1.1.2023 alkaen. Edellisen kerran vuokria korotettiin vuonna 2020.

Asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Miksi joissakin asunnoissa vuokrat nousevat 1 % ja toisissa 3 %?

Asuntojen vuokrabudjetti lasketaan arvioituun tyhjäkäyttöön perustuen. Käyttöastearvio vuodelle 2023 perustuu edellisvuosien toteutuneeseen käyttöasteeseen sekä arvioon käyttöasteessa tapahtuvista muutoksista.

Vuokrat nousevat yksiöissä 3 %, perheasunnoissa 2 % ja solu- ja yhteiskeittiöllisissä sekä yhteiseteisellisissä asunnoissa 1 %. TYS:n vuokria on jo pidempään tarkistettu suhteessa asuntotyypin haluttavuuteen ja käyttöasteeseen. Suosituimmissa asuntotyypeissä, joissa käyttöaste on hyvä, vuokria korotetaan enemmän kuin tyhjäkäytöstä kärsivissä asuntotyypeissä.

Vuokrankorotuksista huolimatta tavoitteena on edelleen, että TYS:n asuntojen vuokrataso on 15–20 % alle markkinavuokrien ottaen huomioon, että vertailussa on mukana myös sähkö, vesi ja internetyhteys.

Miksi TYS perii lisäksi erillisen 0,51 eur/m2/kk maksun?

Vuoden   2023 talousarvio on tehty   olosuhteissa, joille   on   ominaista toimintaympäristön muutostekijöiden lisääntyminen ja mahdollinen voimistuminen. Tällaisia ovat yleiset talouden   epävarmuustekijät (kustannusten   nousu, korkojen nousu, inflaatio, taloussuhdanne), rahoituksen    ja    investointiavustusten    saatavuus (ARA) uudishankkeisiin    ja    peruskorjauksiin, opiskelutapojen    muutokset (etä-/läsnäopiskelu), ilmastonmuutos    sekä    Suomen    ja    Euroopan turvallisuusympäristön muutokset.  Muutostekijöiden ajoittumisen ja vaikutuksen arviointi haastaa toiminnan suunnittelua ja budjetointia.  Vuoden 2023 talousarvio sisältää kohonneiden energiakustannusten vuoksi laskennallisen lisäyksen 0,51 eur/neliö/kk.

Mikä on erillinen 0,51 eur/m2/kk lisäys? Miten se on määritelty?

Kyseessä on laskennallinen arvio liittyen kohonneisiin energiakustannuksiiin.
Kohonneiden energiakustannusten vuoksi vuokriin lisätään laskennallinen 0,51 eur/neliö/kk korotus.

Onko laskennallinen 0,51 eur/m²/kk lisäys huomioitu samassani vuokrankorotusilmoituksessa lukevassa vuokrassani?

Kyllä.

Mikseivät vaihto-opiskelija-asuntojen vuokrat nouse yhtä paljon kuin muiden asuntojen?

Vaihto-opiskelija-asuntojen vuokrat nousevat 0,51 eur/m2/kk. Muilta osin vaihto-opiskelija asuntojen vuokria ei tarkisteta, vaan vuokrat tarkistetaan seuraavan kerran 1.8.2023. Edellisen kerran vaihto-opiskelija-asuntojen vuoria tarkistetiin 1.8.2022 alkaen.

Opiskelijoiden taloudellinen tilanne on tällä hetkellä muutenkin vaikea. Miksi TYS korottaa juuri nyt vuokria?

Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöissä olevien asuntojen vuokria tarkistetaan huoneenvuokralain 3. luvun 32 §:n perusteella kustannusten noususta johtuen.

Asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Miksi lämmitystolpallisten autopaikkojen vuokrat nousevat?

TYS tarkistaa aika ajoin käyttökorvauksiaan. Lämmitystolpallisten autopaikkojen vuokrien kallistuminen liittyy myös kohonneisiin energiakustannuksiin.

Miksi Tavastissa autopaikan hinta on korkeampi kuin muissa kohteissa?

Tavastissa on autohalli, minkä vuoksi kohteessa autopaikan hinta on korkeampi.

Miksi varastojen vuokrat nousevat Yo-kylä idässä ja lännessä?

TYS tarkistaa aika ajoin käyttökorvauksiaan.

Miksei kaikissa asuntokohteissa peritä varastoista vuokraa?

Suurimmassa osassa kohteista asukkailla on käytössään huoneistokohtaiset varastot. Ylioppilaskylässä ja Ylioppilastaloilla varastoa ei riitä kaikille, joten varastotilaa tarvitsevat asukkaat vuokraavat itselleen varaston.

Miksi Yo-taloissa varastoista peritään kertakorvaus ja muissa ei?

Yo-talojen varastot ovat pikemminkin säilytyslokeroita kuin varastoja.

Miksi pesulakrediittien hinnat nousevat?

TYS tarkistaa aika ajoin käyttökorvauksiaan. Lisäksi pesulakrediittien kallistuminen liittyy kohonneisiin energiakustannuksiin.

Miksi kalustemaksut nousevat?

Asuntojen kalustusta yhtenäistetään ja varustelua parannetaan. Parannus ja korotus koskee vain uusia sopimuksia. Varustelultaan parannettuihin asuntoihin tulee peruskalustuksen lisäksi patja ja kattolamppu.

Miksi kaikissa asuntokohteissa kalustemaksu ei ole sama?

Ispurin soluasunnoissa varustelua ei paranneta.

Mistä näen uuden vuokrani?

Näet uuden vuokran vuokrantarkistusilmoituksesta ja joulukuun alussa sähköpostitse saamastasi vuokralaskusta.

Muuttuuko vuokranmaksun viitenumero?

Ei muutu.

Minulla on voimassa e-lasku vuokran maksuun. Tuleeko minun tehdä e-laskuun muutoksia?

Ei tarvitse.

Tuleeko minun hakea asumistukea uudelleen?

Kelalle kannattaa tehdä ilmoitus uudesta vuokrasta. Kela pystyy vahvistamaan uuden vuokran TYS:ltä.