Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsen i Åbo riktar enkät till referensgrupperna i samband med hållbarhetsprogram

Studentbystiftelsen i Åbo, TYS, har under 2020 berett en hållbarhetskartläggning och inlett arbetet på ett hållbarhetsprogram för stiftelsen och på att få igång hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhetsprogrammets infallsvinklar är ekonomisk hållbarhet och god förvaltning, social hållbarhet och hållbar miljö. Den första hållbarhetsrapporten för TYS färdigställs i början av 2021.

Enkäten är en referensgruppsundersökning som syftar till att validera och precisera hållbarhetsprogrammet samt utreda vilka förväntningar som finns bland stiftelsens referensgrupper.

Identifieringen av teman för TYS´ hållbarhetsansvar gjordes i stiftelsens hållbarhetskartläggning, en mångsidig utredning av de ekonomiska, sociala och miljömässiga verkningarna av stiftelsens verksamhet. Bland dessa har hållbarhetsprogrammets teman valts ut, med särskilt beaktande av TYS´ värden, strategi och arbetssätt. Vid val av av teman beaktades dessutom stiftelsens allmännyttighet, stiftelsens referensgruppers förväntningar som bottnar i kontinuerlig interaktion samt stiftelsens verksamhetsmiljö och roll som en organisation inom Åbo stadskoncern. Interaktionen med stiftelsens referensgrupper är kontinuerlig och äger rum inom bland annat kundtjänsten, samarbetet med läroinrättningar, styrelsearbetet och kommunikationen.

Följande hållbarhetsteman har identifierats i TYS´ verksamhet: transparent och lönsam verksamhet, välmående arbetsgemenskap, nöjda hyresgäster och hållbart boende. I enkäten uppmanas respondenterna berätta hur viktig de tycker att var och en av dessa hållbarhetsaspekter är på skalan 1–-5; 1 (minst viktig) – 5 (allra viktigast).

Enkäten skickas fredagen 15.1.2021 ut till var tredje hyresgäst, samtliga bostadssökande, TYS´ personal, styrelsen och referensgruppernas representanter samt till samarbetspartner. Enkäten genomförs på finska och engelska och  är öppen till och med 31.1.2021.

Vi hoppas att de utvalda respondenterna kan ta sig tid att svara på enkäten och ta ställning till de teman och aspekter av hållbarhet som vi har valt. Vi uppskattar den respons vi får. I fortsättningen kommer vi också att fråga våra referensgrupper om hur Studentbystiftelsen har lyckats i fråga om hållbarhet och hur vi i det avseendet skulle kunna bli bättre.