Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsen i Åbo får stadens pris för bra byggande

Arbetsgruppen för stadsbilden i Åbo har beslutat ge 2021 års pris för bra byggande till Studentbystiftelsen i Åbo. Priset utdelas i år för fjärde gången. Syftet är att framhäva högklassigt byggande och lyckade helheter.

I motiveringarna för priset noteras stiftelsens långsiktiga verksamhet för att främja ett högklassigt byggande. TYS har sedan 1960-talet låtit bygga, reparerat och underhållit studentbostäder i Åbo och satsat på att nybyggena ska vara välplanerade och hålla god kvalitet.

Stadsbildsgruppen konstaterar att TYS förtjänstfullt upprätthåller sina gamla fastigheter med respekt för de byggnadshistoriska värdena och arkitekturen. I fastighetsunderhållet strävar man dessutom efter klimatvänlighet och efter att iaktta principerna för hållbar utveckling och beakta boendets föränderliga behov. TYS har en ambitiös klimatstrategi; stiftelsens mål är kolneutralitet senast 2029.

Med priset ville arbetsgruppen uppmärksamma också de TYS-fastigheter som finns på RKY-område, alltså i byggda kulturmiljöer av riksintresse. Sådana är Studentbyn västra och Studenthusen samt Auranhelmi, en gammal fabriksbyggnad som 1998 byggdes om till studentbostadshus.

Nyaste bostadsobjektet Tyyssija hör till det prisade

Stiftelsens nyaste byggnadsobjekt Ikituuri, Aitiopaikka och nyligen färdigställda Tyyssija fick särskilt beröm av stadsbildsgruppen. Förhållningssättet till bostadsbyggandet har varit fördomsfritt och det har funnits mod att tillämpa ett nytt och intressant formspråk på bostadsbyggandet. Byggandet har kopplats till en ansvarsfull utveckling av studenternas boende, nya energilösningar och principerna för hållbart byggande.

Tyyssija är TYS senaste bostadsobjekt som ligger intill campusområdet, i Studentbyns kärna, på adressen Inspektorsgatan 12. Bygget inleddes i april 2020 och projektet färdigställdes planenligt vid årsskiftet 2021–2022. Tyyssija har sammanlagt 186 nya studentbostäder, för hyresgästerna gemensamma uppehållsrum inom- och utomhus, tvättstugor, bastur och förråd samt affärslokaler i byggnadens första våning. Hyresgästerna till objektets bostäder utsågs i november 2021 genom lottning bland dem som hade ansökt. De nya hyresgästerna fick flytta in den 3 januari 2022.

Tyyssija är Studentbyns nya hjärta och kan erbjuda diverse service inte bara för objektets hyresgäster utan för hela Studentbyn med omgivning. TYS kansli har från sina evakueringslokaler flyttat till objektets första våning. I de andra affärslokalerna öppnas i februari-mars K-Market Studentbyn, Arkeas restaurang Elo och CampusSports gym.

Sammanlagt har TYS i sin ägo omkring 5000 bostäder för ungefär 7 000 hyresgäster i 20 bostadsobjekt runt om i Åbo. TYS står för Åbos största och Finlands tredje största utbud av studentbostäder.

Åbo stads pris för bra byggande

Åbo stads pris för bra byggande delas årligen ut till ett objekt som kan vara:

  • ett byggnadsobjekt färdigställt inom de tre senaste åren som har genomförts på ett högklassigt och innovativt sätt eller som har förbättrat trivseln i stadsmiljön.
  • en instans eller en åtgärd som har främjat högklassigt byggande.
  • ett stadsplaneringsobjekt som på ett lyckat sätt har skapat ramar för uppkomsten av en god livsmiljö och en trivsam stadsmiljö.

Priset delades första gången ut 2018 då det gick till allaktivitetshuset i Syvälahti. År 2019 gick priset till Runsala varv och 2020 till Crane 22.

Stadsbildsgruppens ordförande Paula Keskikastari överlämnade 3.2.2022 på Tyyssijas gårdsplan priset till TYS verkställande direktör Risto Siilos.