Skip to main content
BloggNyheter

Studentbystiftelsen i Åbo har publicerat sin första hållbarhetsrapport

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) har i samband med årsrapporteringen publicerat sin första hållbarhetsrapport. I rapporten behandlas det gångna verksamhetsåret 2020 för TYS och av stiftelsen definierade hållbarhetsteman och hållbarhetsmål från och med nu.

Stiftelsens verkställande direktör Risto Siilos konstaterar att det gångna året förlöpte väl trots de utmaningar som coronapandemin förde med sig. ”Trots pandemin låg stiftelsens verksamhets- och ekonomiska resultat mycket nära det som prognosticerats. Utnyttjandegraden för bostäderna sjönk en aning men höll sig ändå stabil. Under året började vi också bygga det nya bostadsobjektet Tyyssija”, säger Siilos sammanfattande.

Hållbarhetsrapportering syftar till att genomskinligt och öppet berätta om stiftelsens verksamhet och mål

Stiftelsen lät under 2020 utföra en hållbarhetskartering för att identifiera verkningarna av TYS verksamhet på samhälle och interessentgrupper och kartlägga nuläget i fråga om hållbarhet. På basis av hållbarhetskarteringen och med beaktande av verksamhetsmiljöns särdrag har fyra väsentliga hållbarhetsteman för verksamheten identifierats: genomskinlig och lönsam verksamhet, en arbetsgemenskap som mår bra, nöjda kunder och ett hållbart boende.

Dessa hållbarhetsteman täcker aspekterna ekonomiskt ansvar och god förvaltning, socialt ansvar och ansvar för miljön. För varje hållbarhetstema har mätare och mål definierats. Hur dessa uppfylls ska årligen rapporteras. Hållbarhetsrapporteringen syftar till att genomskinligt och öppet berätta om stiftelsens verksamhet och mål.

”Det är viktigt att alla identifierade hållbarhetsteman och aspekter har härletts ur TYS existerande verksamhet och att de ingår i stiftelsens strategi eller i andra styrande principer eller rutiner. I TYS första hållbarhetsrapport handlar det om att synliggöra de tillvägagångssätt som redan tillämpas”, säger Siilos.

Målet minskad energiförbrukning för boendet

Den strategiska mätaren för ett hållbart boende är boendets kolavtryck, baserat på energiförbrukning och utsläppskompenserad avfallshantering i stiftelsens fastigheter.  Avsikten är att under 2021 kalkylera kolavtrycket, justera och precisera kolneutralitetsmålet samt utarbeta vägkartan för hur kolneutralitet ska uppnås.

Boendet står för största delen av privathushållens kolavtryck. Stiftelsens mål är bland annat att år för år öka andelen förnybar energi i bostadsobjektens totalförbrukning och att ge hyresgästerna möjlighet att påverka kolavtrycket av sitt boende. Kolneutralitet 2029 finns inskrivet som mål i stiftelsens strategi och hållbarhetsprogrammet stöder detta mål.

”Andelen förnybar energi i den el och värme som stiftelsen köper är redan 80 procent. Vi har också egen produktion av förnybar energi i form av solpaneler på Aitiopaikka och avsikten är att utöka antalet solpaneler. Innevarande år kommer till exempel solpaneler att installeras på Tyyssijas tak”, säger Siilos.

Övriga teman och mål i TYS hållbarhetsrapport kan studeras i stiftelsens års- och hållbarhetsrapport för 2020: och på stiftelsens webbsajt på adressen www.tys.fi/vastuullisuus

I fortsättningen utarbetar TYS varje år en års- och hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten för 2021 är redan under arbete.