Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa vuosiraportoinnin yhteydessä. Raportti käsittelee TYS:n kulunutta toimintavuotta 2020 sekä säätiön määrittämiä vastuullisuusteemoja sekä -tavoitteita tästä eteenpäin.

Säätiön toimitusjohtaja Risto Siilos toteaa menneen vuoden sujuneen hyvin koronaviruksen asettamista haasteista huolimatta. ”Pandemiasta huolimatta säätiön toiminnallinen ja talouden tulos oli varsin lähellä ennakoitua. Asuntojen käyttöaste laski hieman, mutta pysyi kuitenkin vakaana, ja vuoden aikana aloitettiin myös uuden Tyyssijan asuntokohteen rakentaminen”, Siilos summaa.

Vastuullisuusraportoinnin tavoitteena kertoa säätiön toiminnasta ja tavoitteista läpinäkyvästi ja avoimesti

Säätiö teki vuoden 2020 aikana vastuullisuuskartoituksen, jossa on tunnistettu TYS:n toiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan ja sidosryhmiin sekä kartoitettu vastuullisuuden nykytilaa. Vastuullisuuskartoituksen perusteella toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden on tunnistettu toiminnasta neljä olennaista vastuullisuusteemaa: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asiakkaat sekä kestävä asuminen.

Vastuullisuusteemat kattavat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmat. Jokaiselle vastuullisuusteemalle on määritelty mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan vuosittain. Vastuullisuusraportoinnin tavoitteena on kertoa säätiön toiminnasta ja tavoitteista läpinäkyvästi ja avoimesti.

”On tärkeää, että kaikki tunnistetut vastuullisuusteemat ja näkökulmat on johdettu TYS:n jo olemassa olevasta toiminnasta ja ne löytyvät säätiön strategiasta tai muista toimintaa ohjaavista periaatteista tai toimintatavoista. TYS:n ensimmäisessä vastuullisuusraportissa on kysymys siitä, että jo vallitseva toimintatapa tehdään näkyväksi”,  Siilos toteaa.

Tavoitteena asumisen energiankulutuksen vähentäminen

Kestävän asumisen teeman strateginen mittari on asumisen hiilijalanjälki, joka perustuu säätiön kiinteistöjen energiankulutukseen sekä päästökompensoituun jätehuoltoon.  Tarkoituksena on tehdä hiilijalanjälkilaskenta, tarkennukset ja täsmennykset hiilineutraaliustavoitteeseen sekä tiekartta hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoden 2021 aikana.

Suurin osa kotitalouksien hiilijalanjäljestä muodostuu asumisesta. Säätiön tavoitteena on esimerkiksi lisätä uusiutuvan energian osuutta asuntokohteittensa kokonaiskulutuksesta vuosittain ja tarjota asukkaille mahdollisuus vaikuttaa asumisensa hiilijalanjälkeen. Säätiön strategiaankin kirjattu tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja vastuullisuusohjelma tukee tavoitteen saavuttamista.

”Jo nyt uusitutuvan energian osuus säätiön ostamasta sähköstä ja lämmityksestä on noin 80%. Meillä on myös omaa uusiutuvan energian tuotantoa Aitiopaikan aurinkopaneelien muodossa ja aurinkopaneelien määrää on tarkoitus lisätä. Esimerkiksi kuluvana vuonna valmistuvan Tyyssijan katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja”, kertoo Siilos.

Muihin TYS:n vastuullisuusraportin teemoihin ja tavoitteisiin voi tutustua säätiön vuoden 2020 vuosi- ja vastuullisuusraportissa https://tys.fi/wp-content/uploads/2021/04/TYS_Vuosi-ja-vastuullisuusraportti_2020.pdf sekä säätiön verkkosivuilla osoitteessa www.tys.fi/vastuullisuus

Jatkossa TYS laatii vuosittain vuosi- ja vastuullisuusraportin. Vuoden 2021 vastuullisuusraportti on jo työn alla.

Lisätietoa:
Risto Siilos, toimitusjohtaja, Turun Ylioppilaskyläsäätiö
puh. 0505 606 107, risto.siilos@tys.fi