Skip to main content
Nyheter

Studenbystiftelsen i Åbo justerar sina hyror för 2020 – inkommande år inleds ett pilotförsök med slopad garantihyra

Hyrorna för lägenheterna i Studentbystiftelsen i Åbo fastigheten kommer att justeras från och med 1.1.2020 uppåt på grund av ökade kostnader, med stöd i hyreslagens 3 kapitel 32§. Hyrorna höjdes förra gången 2017. Lägenhetshyran höjs med 1–2 procent beroende på objekt och bostadstyp. För vissa lägenheter i Kuunsilta och Auringonnousu sänks hyran. Hyresjusteringen berör inte lägenheterna för utbytesstuderande, för vilka hyran nästa gång justeras 1.8.2020.

Lägenhetshyran bestäms på självkostnadsgrund i enlighet med ARA:s anvisningar och direktiv. Självkostnadsprincipen innebär att av hyresgästen i lägenhetshyra får debiteras högst den summa som vid sidan av andra intäkter behövs för att täcka finansieringen av hyresbostäderna och till dem anslutna lokaler samt de utgifter som är förenade med god fastighetsskötsel. I enlighet med lagen om samförvaltning i hyreshus har också hyresgästkommittéerna kunnat avge utlåtande om budgeten.

Hyror för bilplatser och förråd samt inventarieavgifter och andra bruksavgifter förblir oförändrade 2020. Bastuturerna kvarstår 2020 som en tjänst inkluderad i hyran. Avgiften för intern flyttning höjs 1.1.2020 från 50 euro till 60 euro. Avgiften är lika stor som expeditionsavgiften för nya avtal. Expeditionsavgift uppbärs i fortsättningen för alla nya avtal. Styrelsen för Stiftelsen för studentbyn i Åbo har 24.10.2019 fastställt budgeten för 2020 som bygger på höjda hyror.

Samtidigt beslutade styrelsen inleda ett pilotförsök med slopade garantihyror. Slopad garantihyra testas som pilotförsök 1.1.2020 – 31.12.2021, under vilken tid ingen säkerhet krävs för nya hyresavtal. Av dem som har betalningsanmärkningar uppbärs fortsättningsvis en garantihyra som motsvarar tre månaders hyra. En hyresgäst som redan bor i en TYS-lägenhet och har erlagt garantihyra får vid utflyttning avgiften återbetalad om inga oklarheter finns.

Ett meddelande om hyresjusteringen har per e-post skickats till hyresgästerna. Fakturor med de nya hyrorna skickas till hyresgästerna i december.