Skip to main content

Ordningsregler

I Studentbystiftelsens byggnader och tillhörande gårdar ska ordningslagen och annan lagstiftning tillsammans med dessa ordningsregler, som utformats i samarbete med hyresgästerna, följas.

1 § GEMENSAMMA UTRYMMEN

Ytterdörrarna ska hållas stängda. Det är viktigt att man, när man går in eller ut, ser till att dörren går i lås så att obehöriga inte kan ta sig in i trappuppgångarna. Vid användandet av de gemensamma utrymmena ska man undvika att störa husfriden och se till att hålla allt i ordning. Cyklar, barnvagnar och andra föremål får, på grund av brandrisken, endast förvaras på de platser som är reserverade för förvaring av dessa. Det är förbjudet att röka inne i bostäderna, i loftgångarna, på de franska balkongerna samt i de gemensamma utrymmen som hör till bygg-naden. Utomhusantenner eller reklamskyltar får inte sättas upp på fasaden utan tillstånd från TYS.

2 § UTOMHUSOMRÅDEN

Sopor och avfall ska sorteras i enlighet med sop- och avfallssorteringsreglerna och de ska placeras i rätt sopkärl. Gamla möbler och hushållsmaskiner måste hyresgästen på egen hand föra till soptippen. Fordon får endast parkeras på anvisade platser. Det är därtill förbjudet att förvara skrotbilar och liknande fordon på gården. Gästparkering-arna är endast avsedda för tillfälliga besökare.

3 § BOSTADEN

Det är viktigt att se till att man inte stör sina grannar. Nattro råder mellan 23-06. Undantag från den får endast göras med grannarnas tillåtelse. Bostaden ska hållas hel och ren. Vattenläckor och andra skador på rör- och ledningar samt förekomst av skadedjur ska felanmälas ome-delbart. Boende i cellbostäder har ett gemensamt ansvar att de se till att bostadens gemensamma utrymmen hålls i bra skick.

4 § BALKONGEN / PISKA MATTOR

Balkongerna ska hållas rena. Det är förbjudet att förvara sopor på balkongen samt att kasta ner cigarettstumpar från balkongen. Det är endast tillåtet att piska mattor och sängkläder på de balkongerna som är märkta som vädringsbalkonger eller på de ställningar som är avsedda för mattpiskning.

5 § HUSDJUR

Det är förbjudet att ha husdjur i cellbostäderna. Utanför bostaden ska husdjuren hållas i koppel och de får inte heller störa de andra boende i huset. Det är förbjudet att rasta husdjur på lekplatser eller i områden i anslutning till lekplatsen. Husdjuren får inte heller smutsa ner byggnaderna eller utomhusgården.

6 § BROTT MOT ORDNINGSREGLERNA

Brott mot ordningsreglerna kan resultera i att man blir skadersättningsskyldig eller att hyresavtalet sägs upp. Skador på strukturer eller möbler samt att lämna utrymmen ostädade resulterar i full ersättningsskyldighet. Ingen har rätt att på grund av sitt beteende störa andra hyresgästers trevnad. En hyresgäst ska vid alla tillfällen se till att bete sig på ett sätt som bidrar till att hemfrid råder. Hyresgästen ansvarar också för att eventuella gäster följer ordningsreglerna.

Hyresgästkommittéernas delegation godtog dessa ordningsregler på möte den 10.4.2013.