Skip to main content
Nyheter

Studentens utkomst under det undantagstillstånd som orsakats av coronaviruset

På grund av coronaviruset har många studenters utkomst försvagats, bland annat som en följd av permitteringar. Här nedan hittar du information om socialskydd, FPA:s policy samt exceptionell lagstiftning och praxis som rör utkomsten för studerande under den tid de av coronaviruset orsakade undantagsförhållandena varar.

Studiestöd och studielån

Studiestödet och studielånet är primära stöd för den studerande. FPA:s policy är att du inte behöver säga upp eller betala tillbaka ditt studiestöd också om dina studieprestationer, på grund av coronavirusläget, inte räcker till. Om det inte har varit möjligt att studera kan studiestödet fortsättningsvis betalas ut trots att studieprestationerna inte har varit tillräckliga. Maximitiden för studiestöd kan också förlängas.

Inom ramen för gällande lagstiftning kan förlängning av tidsfristen för att få studielånsavdrag emellertid inte beviljas på basis av coronavirusläget. Undervisnings- och kulturministeriet  bereder en ändring av studiestödslagen för att undantagsförhållanden ska kunna beaktas i villkoren för studielånsavdrag.

FPA:s information om det av coronaviruset orsakade undantagstillståndet och studiestödet finns här.

Rätten till andra FPA-bidrag

Om din utkomst har försvagats, och du inte längre kan finansiera dina studier med studiestöd eller andra tilläggsinkomster, kan det vara mödan värt för dig att utreda möjligheterna att få följande FPA-bidrag:

Allmänt bostadsbidrag – De flesta studerande får allmänt bostadsbidrag utöver studiestödet. Det allmänna bostadsbidragets nivå är beroende av hushållets inkomster (bl.a. din partners inkomster räknas med när bidragsnivån bestäms). Om du redan får bostadsbidrag men din inkomstnivå efter det senaste bidragsbeslutet har sjunkit kan du anmäla om saken till FPA för justering av bostadsbidragets nivå. Med hjälp av FPA:s räknare kan du själv göra en uppskattning av hur mycket du skulle kunna få i bostadsbidrag.

Utkomststöd – På grund av coronavirusläget har social- och hälsovårdsministeriet instruerat FPA och kommunerna att någon utredning om studieframgången eller om sommarjobbsansökningar inte behöver krävas in. Ministeriet har också instruerat FPA och kommunerna att uttag av studielån inte denna sommar behöver vara en förutsättning för att få utkomststöd. Om du redan har lyft studielån för sommaren kommer det i alla fall att beaktas som inkomst. Dessa ändringar innebär att det under undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset är lättare än vanligt för studerande att få utkomststöd.

Enligt ministeriets instruktioner ska realisering av egendom inte förutsättas vid undantagstillstånd. Ett villkor för utkomststöd är vanligtvis att den sökande inte får ha till exempel fast egendom eller placeringar. Om behovet av utkomststöd förlängs över tre månader kan realisering ändå förutsättas, enligt normal tillämpningspraxis. Policyn syftar till att hjälpa upp situationen för klienter och familjer som på grund av undantagsförhållandena tillfälligt måste förlita sig på utkomststöd. Hela Social-och hälsovårdsministeriets informationsbrev kan du läsa här.

Utkomststödet beaktar alla dina inkomster och tillgodohavandena på dina bankkonton. Utkomststöd beviljas för ett hushåll, det vill säga också din partners inkomster beaktas i prövningen. Med hjälp av FPA:s räknare kan du göra en uppskattning av om du skulle ha rätt till utkomststöd

Om du blir permitterad eller uppsagd

Normalt innebär heltidsstudier ett hinder för arbetslöshetsförmåner. En lagändring som gjorts på grund av coronavirusläget ger en permitterad person arbetslöshetsförmåner oberoende av studier. Ändringen berör personer som har permitterats tidigast 16.3.2020. Undantagsvis kan också en företagare få arbetslöshetsförmåner. Läs mer i TE-tjänsternas informationsbrev.

En uppsagd studerande har inte rätt till arbetslöshetsförmåner eftersom ändringen gäller endast permitteringar. Om du sägs upp från ditt arbete och din utkomst inte räcker till för att täcka dina levnadskostnader kan du ansöka om utkomststöd enligt ovanstående anvisningar.