Skip to main content

Villkoren i hyresavtalet

1. Hyrestiden

Hyresgästen har rätt att disponera bostaden från hyrestidens ingång, dock så att inflyttningsdagen alltid är första vardagen i första hyresmånaden. Skyldigheten att betala hyra börjar på samma i hyresavtalet angivna dag som den då hyrestiden börjar. Hyresförhållandet är i kraft tillsvidare, under nedan nämnda förutsättningar, eller för begränsad tid. Anmärkningar om bostadens skick ska göras på av hyresvärden angett sätt inom två veckor från det att hyresgästen har fått bostaden till sin disposition. Anmälan om att föregående hyresgäst har försummat slutstädningen ska göras omedelbart direkt till hyresvärden.

2. Hyran

Hyresvärdens styrelse fastställer enhetshyror för bostadsobjekten (= €/hyresbetalning m2/mån) och totalhyror. Hyresgästen betalar den totalhyra som räknats ut på basis av enhetshyran för en lägenhet eller del av lägenhet. Ifall lägenhetsspecifik bonitering har gjorts för huset accepterar hyresgästen i och med att hyresavtalet undertecknats att boniteringen kan göras eller ändras under den tid hyresavtalet är i kraft.

3. Bruksavgifter

Hyresgästen förbinder sig att utöver hyran betala sådana av hyresvärdens styrelse fastslagna bruksavgifter som uppbärs utanför hyran för objektet, tillexempel möbel-, el-, bastu-, bilplats- och vattenavgifter. Hyresvärden förbehåller sig rätten att definiera hyran så att el- och vattenavgifter kan bestämmas enligt förbrukning.

4. Ändring av hyra och bruksavgifter

I räntestödslagen (604/2001) 13 § och aravabegränsningslagen (1190/1993) 7 §, vilka till sitt innehåll motsvarar varandra, stadgas om hyror som uppbärs för ARA-hyresbostäder. Vid bestämning av bostädernas hyra tillämpas självkostnadsprincipen. Hos hyresgästerna får i hyra för en bostadslägenhet tas ut högst ett belopp som utöver de övriga intäkterna behövs för finansieringen av aravahyresbostäderna och utrymmen i anslutning till dem och för de utgifter som en god fastighetshållning förutsätter. Dessutom får man i hyrorna på förhand förbereda sig på utgifter för ombyggnad och underhåll.

5. Anmälan om ändringar i hyra och bruksavgifter

Hyresgästen informeras om ändringar i totalhyran för en lägenhet eller lägenhetsdel i bostadsobjektet skriftligen per post eller per e-post till en av hyresgästen angiven e-postadress två månader innan hyresjusteringen träder i kraft. Hyrorna justeras årligen i början av kalenderåret. Undantagna från denna regel är utbytesstuderandens bostäder, för vilka hyran justeras årligen i början av augusti.

6. Betalning

Hyres- och andra fakturor och betalningsuppmaningar skickas till hyresgästen per e-post till den av hyresgästen angivna e-postadressen. Hyresfakturan kan också fås som e-faktura. Hyresgästen är skyldig att uppdatera sin e-postadress i hyresvärdens elektroniska system. Hyra och andra avgifter erläggs månadsvis den sjätte i varje månad till av hyresvärden angett konto eller av hyresvärden angiven mottagare. Såvida hyresgästen inte senast på utsatt dag har betalat hyra och andra avgifter, uppbärs förseningsränta enligt räntelagen. Förseningsräntor faktureras halvårsvis och fakturan skickas per e-post. Därutöver är hyresgästen skyldig att betala indrivningskostnader för försenade avgifter.

7. Garantiavgift

Då hyresgästen hyr en bostad betalar hen en garantiavgift som hyresvärden har fastställt för att uppfylla olika plikter och skyldigheter. Hyresvärden betalar inte ränta på garantiavgiften. När hyresförhållandet avslutas återbetalar hyresvärden garantisumman till hyresgästen på villkor att hyresgästen har överlåtit nycklarna till sin bostad och att bostaden är i normalt skick, och att hyresgästen inte har obetalda hyres- eller andra avgifter eller andra ouppfyllda boenderelaterade skyldigheter. Hyresvärden kan utan att särskilt höra hyresgästen använda garantisumman för att kvitta sina tillgodohavanden. Hyresgästen kan inte använda garantisumman som betalning för den sista månadshyran.

8. Justering av boenderätten

Hyresgästen förbinder sig att, vid särskilt angiven tidpunkt, avlåta sådana uppgifter som enligt hyresvärdens bostadsfördelningsgrunder påverkar boenderätten samt tillåter att hyresvärden hos läroinrättningen låter informera sig om hens studier. Hyresvärden kan säga upp bostaden i det fall att hyresgästen har avlagt slutexamen och inte på ansökan har beviljats tilläggstid för sitt boende på grund av fortsatta studier, eller om hen har avbrutit sina studier. Hyresvärdens här nämnda uppsägningsrätt gäller även tidsbundna hyresavtal och hyresförhållandet avslutas då i enlighet med den uppsägningstid som nämns i punkt 9.

9. Uppsägande av hyresavtalet

Om hyresvärden säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden tre (3) månader. Om hyresförhållandet för en bostadslägenhet omedelbart före uppsägningen har pågått utan avbrott i minst ett år, är uppsägningstiden sex (6) månader. Om hyresgästen säger upp avtalet är uppsägningstiden en (1) kalendermånad. Uppsägningstiden räknas framåt från uppsägningsmånadens sista dag. Hyresavtalet måste sägas upp via hyresgästens sidor eller skriftligt och bevisligen. Från hyresvärdens sida görs uppsägningen genom ett separat meddelande. Under uppsägningstiden har hyresvärden rätt att inspektera bostaden. Om inte annat har avtalats i punkt 8 binder ett tidsbundet hyresavtal båda parter och en eventuell hävning av avtalet kräver alltid skilda förhandlingar.

10. Hyresvärdens rätt att komma in i bostaden

Ett hyresförhållande styrs av lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995). Vid behov eller i situationer som kräver omedelbart ingripande har hyresvärdens representant rätt att utan hyresgästens samtycke inspektera bostaden. TYS kontrollerar alla utflyttande hyresgästers bostäder; för kollektivbostädernas del kontrolleras gemensamma utrymmen och den utflyttande hyresgästens rum. Utflyttningsrelaterade inspektioner anmäls inte på förhand.

11. Övriga villkor

Då hyresgästen hyr en bostad betalar hen en expeditionsavgift som styrelsen av hyresvärden har fastställt. Hyresgästen accepterar att hens namn syns i förteckningen över husets invånare. Ett rum i en kollektivbostad är avsett för en person (hyresgästen). Inkvartering av personer som inte är nämnda i hyresavtalet är förbjuden. I bostädernas utrustning ingår inte disk- eller tvättmaskin och mikrovågsugn. Om en sådan apparat påträffas vid inflyttning i bostaden ska saken anmälas till hyresvärden. Försummad anmälan innebär att hyresgästen har påtagit sig ansvaret för apparaten och eventuella anslutningar. Hyresgästen är skyldig att anskaffa och underhålla en brandvarnare, dessutom rekommenderas hyresgästen att teckna hemförsäkring.

12. Särskilda frågor

På hyresförhållandet tillämpas utöver detta avtal bestämmelserna i bostadsproduktions- och hyreslagen samt bestämmelser i bostadsmyndigheternas anvisningar och hyresvärdens bostadsfördelningsgrunder. Vidare tillämpas på hyresförhållandet ordningsreglerna för TYS och de i kraft varande taxor för skilda betalningar och ersättningsansvar och ansvarsfördelning som TYS informerar om på sina webbsidor samt olika anvisningar för fastighetsvård- och underhåll. Rökning är förbjuden i studentbostäder och i gemensamma utrymmen (trappuppgångar, hissar, källar- och klubbrum, bastu- och tvättrum). Hyresgästen är skyldig att omsorgsfullt städa, vårda och underhålla bostaden och den eventuella lägenhetsgården. Vid behov har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad låta städa eller på annat sätt sätta bostaden i skick. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens tillstånd använda andra apparater i fastigheten än sedvanliga
hushållsapparater. I en kollektivbostad är de boende gemensamt ansvariga för städning och för inredningens och apparaternas skick. Studenthusens hyresgäster är medvetna om att källarvåningen i B-huset är uthyrd till studentkåren vid Turun yliopisto. I objektet Aitiopaikka, Haliskylä, Nummenranta, Ikituuri och Tyyssija tillåts inte rökning på balkongen. I objektet Tavast tillåts inte rökning eller keldjur. I kollektivbostäder tillåts inte keldjur.

13. Nyckeln

Nyckel/nycklar överlåts till hyresgästen senast på inflyttningsdagen. Kopior av nycklarna får inte tas. Hyresgästen ansvarar för den till hen överlåtna nyckeln och i det fall att nyckeln försvinner har hyresvärden rätt att debitera ersättning för sina utgifter för en ny nyckel och för eventuell serialisering. Nyckeln ska obönhörligen överlåtas till hyresvärden i enlighet med de anvisningar hyresvärden har gett. Hyresgästen har i och med att nycklarna returnerats till hyresvärden avstått från sin dispositionsrätt till bostaden. Skyldigheten att betala hyra fortgår till avtalsperiodens slut också om hyresgästen har avstått från sin dispositionsrätt innan avtalet utlöper.

14. Tilläggsanteckningar

Hyresavtalet uppgörs i ett exemplar. Det undertecknade exemplaret får hyresgästen, hyresvärden lagrar det undertecknade avtalet i elektronisk form i sitt elektroniska system. Hyresavtalet kan undertecknas också elektroniskt. Härvid får bägge parter avtalet i elektronisk form, med tidsstämplar som intyg på elektronisk underteckning.