Skip to main content

Vuokrasopimuksen ehdot

1. Vuokra-aika

Vuokralainen on oikeutettu saamaan asunnon hallintaansa vuokra-ajan alkaessa, kuitenkin niin, että sisäänmuuttopäivä on aina ensimmäisen sopimuskuukauden ensimmäinen arkipäivä. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa samana päivänä kuin sopimuksessa ilmoitettu vuokra-aika alkaa. Vuokrasuhde on voimassa toistaiseksi, jäljempänä mainituin edellytyksin, tai määräaikaisena. Vuokralaisen saatua asunnon hallintaansa on asunnon kuntoon kohdistuvat huomautukset ilmoitettava vuokranantajan ilmoittamalla tavalla kahden viikon kuluessa. Edellisen asukkaan laiminlyömän loppusiivouksen osalta ilmoitus on tehtävä välittömästi suoraan vuokranantajalle.

2. Vuokra

Vuokranantajan hallitus vahvistaa asuntokohteissa perittävät yksikkövuokrat (= €/vuokranmaksu m2/kk) ja kokonaisvuokrat. Vuokralainen suorittaa yksikkövuokran perusteella lasketun huoneiston tai huoneiston osan kokonaisvuokran. Mikäli asuntokohteessa on toteutettu huoneistokohtainen jyvitys, niin vuokralainen suostuu tämän sopimuksen allekirjoittaessaan siihen, että jyvitys voidaan kohteessa toteuttaa tai muuttaa vuokrasuhteen voimassaoloaikana.

3. Käyttömaksut

Vuokralainen sitoutuu suorittamaan vuokran lisäksi vuokranantajan hallituksen kulloinkin perittäväksi vahvistamat asuntokohteen vuokraan kuulumattomat käyttömaksut, esimerkiksi kalusto-, sähkö-, sauna-, autopaikka- ja vesimaksut. Vuokranantaja pidättää oikeuden määritellä vuokra siten, että sähkö-ja vesimaksut voivat määräytyä kulutuksen mukaan.

4. Vuokran ja käyttömaksujen muutokset

ARA-vuokra-asunnoista perittävistä vuokrista säädetään korkotukilain (604/2001) 13 §:ssä ja aravarajoituslain (1190/1993) 7 §:ssä, jotka vastaavat sisällöllisesti toisiaan. Asuntojen vuokranmäärityksessä noudatetaan omakustannusperiaatetta. Vuokralaisilta peritään asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Lisäksi vuokrissa voi varautua etukäteen perusparannuksiin- ja ylläpito- ja hoitokustannuksiin.

5. Vuokran ja käyttömaksujen muutoksista ilmoittaminen

Vuokralaiselle ilmoitetaan asuntokohteen huoneiston tai huoneiston osan kokonaisvuokran ja käyttömaksujen muutoksista kirjallisesti postitse tai sähköpostitse vuokralaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kahta kuukautta ennen vuokrantarkistuksen astumista voimaan. Vuokrat tarkistetaan vuosittain kalenterivuoden alussa. Poikkeuksena vaihto-opiskelija-asunnot, joiden vuokra tarkistetaan vuosittain elokuun alussa.

6. Maksujen suorittaminen

Vuokra- ja muut laskut sekä maksukehotukset lähetetään vuokralaiselle sähköpostitse vuokralaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vuokralasku on mahdollista saada myös e-laskuna. Vuokralaisella on velvollisuus ylläpitää sähköpostiosoitettaan vuokranantajan sähköisessä järjestelmässä. Vuokra ja muut maksut suoritetaan kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 6. päivään mennessä vuokranantajan ilmoittamalle tilille tai vastaanottajalle. Mikäli vuokralainen ei suorita maksuja määrättyyn eräpäivään mennessä, peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorot laskutetaan puolivuosittain ja lasku toimitetaan sähköpostitse. Tämän lisäksi vuokralainen on velvollinen maksamaan viivästyneiden maksujen perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

7. Vakuusmaksu

Vuokratessaan asunnon vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokralaisen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi vuokranantajan ilmoittaman vakuusmaksun, jolle ei makseta korkoa. Vuokranantaja maksaa vakuusmaksun vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä ainoastaan siinä tapauksessa, että vuokralainen on luovuttanut asuntonsa avaimet ja asuntonsa normaalissa kunnossa, eikä vuokralaisella ole vuokra- ym. maksuja tai muitakaan asumiseen liittyviä velvoitteita suorittamatta. Vuokranantaja voi vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusmaksun saataviensa kuittaamiseen. Vuokralainen ei voi käyttää vakuusmaksua viimeisen vuokran maksuun.

8. Asumisoikeuden tarkistus

Vuokralainen sitoutuu erikseen ilmoitettavana ajankohtana antamaan vuokranantajan asunnonjakoperusteiden määräämät asumisoikeuteen vaikuttavat tiedot sekä sallii vuokranantajan hankkia oppilaitokselta hänen opiskelutietonsa. Vuokranantaja voi sanoa vuokrasopimuksen irti, mikäli vuokralainen on suorittanut loppututkinnon eikä ole saanut jatko-opintojen suorittamista varten hakemuksesta asumiseen lisäaikaa tai keskeyttää opintonsa. Vuokranantajan tässä kerrottu irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaista vuokrasopimusta, vuokrasuhteen päättyessä kohdassa 9 mainitun irtisanomisajan kuluttua.

9. Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika kolme (3) kuukautta. Jos asuinhuoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen on irtisanomisaika yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä eteenpäin. Vuokrasopimus on sanottava irti asukassivujen kautta tai kirjallisesti ja todistettavasti. Vuokranantajan taholta irtisanominen tehdään erillisellä ilmoituksella. Irtisanomisaikana vuokranantajalla on oikeus tehdä asunnontarkastus. Ellei kohdassa 8 ole toisin sovittu, sitoo määräaikainen vuokrasopimus molempia osapuolia ja mahdollisesta päättämisestä neuvotellaan aina erikseen.

10. Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon

Vuokrasuhteessa noudatetaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL 2). Tarvittaessa tai välittömästi toimenpiteitä vaativissa tilanteissa vuokranantajan edustajalla on oikeus tarkistaa huoneisto ilman vuokralaisen suostumusta. TYS tarkastaa kaikkien poismuuttavien vuokralaisten asunnot, soluhuoneistot tarkastetaan yhteistilojen ja poismuuttavan asukkaan huoneen osalta. Poismuuttoon liittyvistä tarkastuksista ei anneta ennakkoilmoitusta.

11. Muut ehdot

Vuokrasopimuksesta peritään vuokranantajan hallituksen vahvistama toimistokorvausmaksu. Asukas suostuu siihen, että hänen nimensä esiintyy kohteen asukaslistassa. Soluhuone on tarkoitettu yhdelle henkilölle (vuokralaiselle). Vuokrasopimuksessa mainitsemattomien henkilöiden majoittaminen asunnoissa on kielletty. Asuntojen varusteluun ei kuulu astian- tai pyykinpesukonetta ja mikroaaltouunia. Mikäli asunnosta sisäänmuuton yhteydessä ko. laitteita löytyy, tulee asiasta ilmoittaa vuokranantajalle. Ilmoittamatta jättäminen katsotaan laitteen ja mahdollisten liitäntöjen vastuulleen ottamiseksi. Vuokralaisen velvollisuus on hankkia ja ylläpitää palovaroitin, lisäksi vuokralaista suositetaan ottamaan kotivakuutus.

12. Erityistä

Vuokrasuhteessa noudatetaan tämän sopimuksen lisäksi asuntotuotanto- ja huoneenvuokralain määräyksiä sekä asuntoviranomaisten ohjeiden ja vuokranantajan asunnonjakoperusteiden määräyksiä. Lisäksi vuokrasuhteessa noudatetaan TYSsin järjestyssääntöjä sekä TYSsin verkkosivuillaan tiedottamia, kulloinkin voimassaolevaa erillismaksuhinnastoa, korvausvastuuhinnastoa ja vastuunjakotaulukkoa sekä erilaisia kiinteistön huolto- ja hoito-ohjeita. Tupakointi on kielletty opiskelija-asunnoissa ja yhteistiloissa (porraskäytävät, hissit, kellari- ja kerhotilat, sauna- ja pesulatilat). Vuokralaisen velvollisuus on siivota, hoitaa ja ylläpitää asuinhuoneistoa ja mahdollista huoneistopihaa huolellisesti. Tarvittaessa vuokranantajalla on oikeus siivouttaa tai muuten panna kuntoon asunto vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen ei saa käyttää kiinteistössä ilman vuokranantajan lupaa muita laitteita tai koneita kuin tavanomaisia kodinkoneita. Soluhuoneiston yhteistilojen siivouksesta, kalusteiden ja laitteiden kunnosta ovat huoneiston asukkaat yhteisvastuussa. Ylioppilastalojen asukas on tietoinen siitä, että B-talon kellarikerros on vuokrattu Turun yliopiston ylioppilaskunnalle. Aitiopaikan, Haliskylän, Nummenrannan, Ikituurin ja Tyyssijan kohteissa myös parveketupakointi on kielletty. Tavastin kohteessa tupakointi ja lemmikkieläimet eivät ole sallittuja. Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja soluasunnoissa.

13. Avain

Vuokralaiselle luovutetaan avain/avaimet viimeistään sisäänmuuttopäivänä. Kopioiden teettäminen avaimista on kielletty. Vuokralainen vastaa hänelle luovutetusta avaimesta ja mikäli avain katoaa, vuokranantaja on oikeutettu perimään korvauksen uuden avaimen toimituskuluista sekä mahdollisesta sarjoituksesta. Avain on ehdottomasti luovutettava vuokranantajalle vuokranantajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokralainen luopuu huoneiston hallintaoikeudesta palautettuaan avaimet vuokranantajalle. Vuokranmaksuvelvollisuus jatkuu sopimuskauden loppuun asti, vaikka vuokralainen luopuisi hallintaoikeudestaan ennen sopimuksen päättymistä.

14. Lisämerkintöjä

Vuokrasopimus tehdään yhtenä kappaleena. Allekirjoitettu kappale jää vuokralaiselle, vuokranantaja tallentaa allekirjoitetun sopimuksen sähköisenä järjestelmäänsä. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti. Tällöin molemmille osapuolille jää sähköinen sopimus, jossa on aikaleimat todentamassa sähköisen allekirjoituksen.