Skip to main content

Verkställande direktörens översikt

Studentbystiftelsen i Åbo grundades år 1966. Enligt stiftelsens stadgar är dess huvudsyfte att sörja för att studerande som studerar eller fortsätter sina studier på andra eller tredje stadiets läroanstalter i Åboregionen får en hyresbostad. Därutöver är stiftelsens syfte att sörja för att utexaminerade och andra unga samt utländska studerande och forskare får en hyresbostad eller bostadsrättsbostad.

Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att enligt sina tillgångar köpa och bygga fastigheter och bostäder med alla nödvändiga tilläggsutrymmen på lämpliga platser och till skäliga priser. Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att bygga studentbostäder och vid behov även andra byggnader inom sitt verksamhetsområde, äga bostadsaktier och fastigheter, sörja för att reservera markområden för kommande behov inom verksamhetens målgrupp, upprätthålla administrativa utrymmen för studentföreningar som anslutit sig till stiftelsens verksamhetsområde och fritidsutrymmen för studerande och utveckla de serviceformer som krävs för trivseln i bostadsområdena samt på annat sätt förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för personer som hör till dess verksamhetsområde.

Drygt en femtedel av Åbos växande befolkning är studenter, av vilka knappt en femtedel erbjuds en bostad av Studentbystiftelsen i Åbo (TYS). Denna femtedelsregel är tillräcklig exakt som en minnesregel. Att bo på hyra har blivit allt mer populärt i de största städerna, även i Åbo. I enkäten Turku Tänään 2018 som genomfördes av tidningen Taloustutkimus gällande hyresvärdar i Åbo bedömde nästan 550 personer mellan 15 och 79 år från Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins och Lundo att TYS är den mest kända av tio hyresvärdar i Åboregionen. I enkäten bedömdes boendekostnader vara den viktigaste faktorn vid valet av hyresbostad och TYS ansågs vara den förmånligaste. Dessutom intog TYS en ledande position på frågan: hur sannolikt skulle du rekommendera hyresvärden till en vän eller bekant.

TYS använder ARAs (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) stödformer för att kunna producera förmånliga bostäder för studenter. Det nyaste bostadsobjektet är Aitiopaikka, som är ett bra exempel på att boende och studentboende på hyra kan vara förmånligt och av hög standard. Stiftelsen renoverar och underhåller även ett gammalt fastighetsbestånd. Vid behov kan vi också avstå från några fastigheter, vilket å sin sida skulle främja bl.a. den allmänna utvecklingen av utbudet på hyresbostäder. Dessutom fortsätter vi att öka bostadsbeståndet. Vi strävar efter att bygga tusen nya studentbostäder under perioden 2018–2022. Av dessa finns drygt 250 bostäder i det nya bostadsobjektet Aitiopaikka, och Tyyssija som håller på att byggas väster om Studentbyn ska rymma lite under 200. Nästa nya bostadsobjekt är Kylänkulma, som ska byggas på östra sidan av Studentbyn. Planläggningen framskrider under innevarande år och fastigheten ska rymma drygt 350 bostäder.

TYS är med i Åbo stads projekt Kommunbors energiomställning, som är en del av ett partnerskap för hållbar utveckling som görs tillsammans med Sitra. Syftet med projektet är att starta uppmuntrande sätt för företag, samfund och kommuninvånare att delta i hela Åbos klimatsamarbete och påskynda regionens energiomställning. TYS vill granska den totala energieffektiviteten i sina bostadsobjekt och utveckla innovativa energilösningar till exempel i de nya bostadsobjekten.

I stiftelsen pågår som bäst ett digitaliseringsprojekt för att effektivisera tjänster och arbetsformer. Robotteknikens möjligheter utreds. TYS planerar att ta i bruk en chatbot under våren 2019 som ska betjäna kunder vid situationer och tider när den är till störst nytta till exempel tack vare sin snabbhet och ofelbarhet. TYS hemsida och intranät förnyas under den innevarande våren.

Genom att följa upp hur servicelöftena som offentliggjordes i början av år 2018 har uppfyllts får vi värdefull information om hur väl stiftelsens tjänster fungerar.

Stiftelsen fick en ny verkställande direktör sommaren 2018 efter att Kalervo Haverinen gått i pension. Risto Siilos började som ny verkställande direktör.

Det operativa och ekonomiska resultatet för Studentbystiftelsen i Åbos 52:a verksamhetsår var som förväntat.

Stiftelsens totalavkastning var under redovisningsperioden cirka 26,7 M€. Balansomslutningen uppgick till 166,5 M€. Långfristiga lån uppgick till 126,9 M€. Åbo stad och stiftelsen avtalade om att ersätta det i februari 2019 förfallna skuldsaneringsavtalet på cirka 7,6 M€ med ett nytt, räntebärande lån av samma storlek från Åbo stad.

Stiftelsen gjorde inga hyreshöjningar för år 2018 och inga hyreshöjningar för år 2019 har heller gjorts. Stiftelsen fortsätter genomförandet av den uppdaterade strategin.

Tillbaka till årsboken