Skip to main content

Byggprojekt

Nya objekt och ombyggnadsarbeten

190 av bostäderna i Aitiopaikka blev färdiga vid årsskiftet 2018-2019. Arbetet med de resterande bostäderna fortsatte i början av år 2019. Den beräknade totalkostnaden för projektet är 25 M€.

Planeringen av det nya bostadsobjektet Tyyssija som inleddes hösten 2017 fortsatte, och planerna som behövdes för konkurrensutsättningen blev färdiga hösten 2018. I december 2018 offentliggjordes anbudsbegäran för hela byggprojektet. Fristen för anbudsansökan löpte ut i februari 2019. Vinnaren av anbudsförfarandet avgörs genom förhandlingar.

Huvudprojektledare för Tyyssija är arkitekttävlingens vinnare SIGGE Arkitekter Ab, byggprojektledare är A-Insinöörit Oy, VVSA-projektör är LVI-Soisalo Oy och elprojektör är Karawatski Oy. Objektet byggs enligt Kuivaketju10, så för planeringen av objektet utsågs även en fuktighetskoordinator (Sitowise Oy). ARA har beviljat en preliminär avsättning på cirka 22 M€. Den beräknade totalkostnaden för projektet är cirka 30 M€ inklusive affärslokaler och stiftelsens nya kontor. Hyresavtal för affärslokalerna har tecknats med tjänsteleverantörer från affärs-, restaurang- och idrottsbranschen.

Stiftelsens gamla kontorsbyggnad, bostadsbyggnad och garage revs på hösten 2018 för att ge plats åt Tyyssija. Tvättstugan som revs i samband med rivningen av den gamla kontorsbyggnaden ersattes med en ny tvättstuga i Studentbyn 1 C. Samtidigt flyttades affären som funnits i stiftelsens kontorsbyggnad till tillfälliga lokaler i nedre våningen av Ikituuri.

Ett program för deltagande och bedömning gjordes på basen av planen för Kylänkulma på hösten 2018. Utarbetningen av planen och en detaljerad planering av byggandet fortsätter på våren 2019. Planen och byggnadsplanerna blir färdiga under år 2019.

Underhåll och reparationer

Inom fastighetsskötseln inleddes en ny tvåårig optionsperiod med ISS Palvelut Oy.

Förnyandet av de gamla låssystemen fortsatte år 2018. Förnyandet av låssystemen fortsätter år 2019. Konkurrensutsättningen av ramavtal för VVS- och elreparationserbeten inleddes på hösten 2018 och entreprenörerna valdes i januari 2019. Avtalen träder i kraft 1.3.2019 och är i kraft tillsvidare.
Liksom under tidigare år gjordes fortsättningsvis betydande insatser för reparation och förbättring av bostädernas standard. Utöver köpta reparationstjänster har reparationer även utförts av två av stiftelsens egna reparatörer. Trivselrenoveringarna i Iltakajo blev färdiga när den sista byggnaden (A-huset) renoverades på sommaren 2018. Liksom i samband med renoveringarna av B- och C-husen som genomförts under tidigare år ändrades också alla A-husets bostäder till cellbostäder som lämpar sig för utbytesstudenter. Ytorna, köken och badrummen förnyades i samtliga bostäder.

I slutet av år 2018 inleddes planeringen av renoveringen av A-E-trappornas bostäder och fasader vid Kuusilta. Syftet är att bygga om cellbostäderna till ettor och förbättra trivseln i familjebostäderna. Under renoveringsarbetet byggs 26 lägenheter om till 42 bostäder. Den beräknade kostnaden är 1 M€.

Underhållskostnaderna av fastigheterna var totalt ca. 17,4 M€ dvs. 8,21 €/m2/månad (år 2017 ca. 16,5 M€, 7,81 €/m2/månad). I slutändan föreverkligades fastigheternas underhållskostnader till ca. 0,7 M€ mindre än förväntat i budgeten. Fast budgeten överskreds aningen bl.a. inom avfalsshanteringen (79 000 €), hyresutgifterna (52 000 €) och reparationerna (40 000 €), tillkom det betydliga besparningar speciellt inom användningen och servicen (218 000 €), städningen (96 000 €), uppvärmingen (243 000 €), vattnet och avfallsvattnet (94 000 €) och elen (62 000 €).

Reparationsutgifternas betydligaste enskilda kotnadsgrupper utgjordes av trivsamhetsreparationerna i A-huset i Iltakajo samt förnyandet av ytterdörrar i östra Studentbyn och reparationerna av värmeväxlare. Reparationer av lägenheter medförde kostnader på ca. 2,2 M€. Utöver de bokförda reparationsutgifterna i resultaträkningen lade man till i balansräkningen aktiva reparationskostnader på ca. 0,6 M€.

Tillbaka till årsboken