Skip to main content

Hyresgäster

Bostadssökande och ingångna hyresavtal

Under verksamhetsåret ansökte totalt 6628 studenter/studentfamiljer om bostad hos stiftelsen och inklusive interna flytt ingicks 2696 nya hyresavtal. I slutet av verksamhetsåret hade stiftelsen totalt 4726 lägenheter med rum för totalt 6812 hyresgäster. I det totala antalet ingår 138 ungdomsbostadsplatser. 57 % av bostadsplatserna som var tillgängliga för uthyrning fanns i enpersonsbostäder, dvs. ettor eller cellbostäder, och 43 % i familjebostäder. Vid årets slut bodde 6426 personer i stiftelsens bostäder.

Den fysiska beläggningsgraden för stiftelsens bostäder år 2018 var 97,2 %. Ineffektivt utnyttjande av bostäderna förekom främst på vårterminen och sommaren. År 2018 bodde i genomsnitt 1595 (1472 år 2017) internationella examens- och utbytesstudenter från cirka hundra länder i stiftelsens bostäder varje månad. TYS reserverade 350 bostadsplatser för internationella utbytesstudenter.

I stiftelsens fastigheter verkade vid årets slut sex daghem, en butik, en restaurang samt Turun yliopistos studentkår (TYY) med underorganisationer. Dessutom har TYY hyrt den av stiftelsen ägda ungdomsgården Kuuvuori som fest- och klubbrum.

Hyrorna i Studentbystiftelsens student- och ungdomsbostäder kunde fortsättningsvis hållas på en skälig nivå. Den genomsnittliga hyran år 2018 var 12,5 €/m2/mån, inklusive el- och vattenavgifter samt datanät. I enlighet med budgeten för år 2019 höjdes inte hyrorna för bostäder som hyrs ut för en längre period 1.1.2019.

Bostädernas ekonomiska uthyrningsgrad var 97,6 %, vilket var 0,2 procentenheter bättre än föregående år. Intäkterna för år 2018 realiserades i enlighet med budgeten och uppgick till 26,7 M€ (26,5 M€ år 2017), varav 25,7 M€ (25,6 M€ år 2017) var hyresintäkter från bostäder. De totala hyresintäkterna från bostäder för hela året var 12,17 €/m2/mån (12,11 €/m2/mån år 2017).

Tillbaka till årsboken