Skip to main content
Nyheter

Resultat av kundnöjdhetsenkäten

Studentbystiftelsen i Åbo genomförde under våren 2019 en kundnöjdhetsenkät. Länken till enkäten skickades till hyresgästerna med e-post. I enkäten tillämpades en betygsskala på 1-5, där vitsordet 1 representerade det svagaste alternativet och 5 det bästa.

Kundnöjdhetsenkäten gav 1187 svar, vilket är 558 färre än föregående år. Svarsprocenten var 19,2 %. Respondenternas bakgrundsinformation var mycket lik den från 2018 och motsvarar väl dem som bor i TYS. TYS ämnar förnya sin kundnöjdhetsenkät i början av nästa år.

Kundservicen

Kundservicens medelvitsord var nästan oförändrat, inom alla områden, jämfört med 2018. Kundservicens helhetsbetyg var något högre vid 4,10 (4,05 år 2018). I den öppna responsen betonades kundservicens vänlighet, förståelse och snabba problemlösning. Köandet under flyttdagar och kontorets öppettider upplevdes av vissa respondenter som besvärliga.

Telefontjänsten mötte viss kritik. En del respondenter ansåg att kundtjänsten över huvud taget inte kunde nås via telefon och att återuppringningen inte fungerade. Problemet förekom särskilt vid månadsskiftet, då antalet kunder är högt. I framtiden försöker man lösa problemet genom att en av servicerådgivarna, under hektiska dagar, endast besvarar samtal och sköter den elektroniska kommunikationen. Däremot berömdes besvarandet av e-postmeddelanden och frågor ställda via hyresgästernas sidor i många svar som snabba, och många hade fått svar under samma dag.

Fastighetsservice

Cirka 83 % (80,1 % år 2018) av respondenterna upplevde att de hade fått information om reparationer i sin egen bostad eller sitt bostadsobjekt i god tid. En klar majoritet av de tillfrågade ansåg e-post vara den mest effektiva kommunikationskanalen inom fastighetskommunikation. Många respondenter önskade emellertid också en traditionell informationsblankett gällande objektets renoveringar invid ytterdörren. Dessutom ansåg en del av de tillfrågade att informationen hade kommit så tidigt att de hunnit glömma saken före det faktiska datumet. Fastighetsservice-teamet undersöker möjligheten att förbättra informationen till hyresgästerna med hjälp av blanketter och påminnelser.

Elektroniska tjänster

Man var till stor del nöjda med hyresgästernas sidor, och få respondenter kunde nämna ytterligare tjänster de hade behov av. Som utvecklingsförslag gavs kartor över bostadsobjekten och bättre information om objektens tjänster (lager, parkering etc.). Hyresgästernas sidor förnyades i slutet av våren och hyresgästernas önskemål har beaktats på de förnyade sidorna.

Så som under tidigare år önskades information om köplats på hyresgästernas sidor. Syftet är att utveckla bostadssökningen genom att inkludera information om uppskattad kötid för varje bostadstyps objekt.

Bostadens underhåll och service

Respondenternas medelvitsord för den egna bostadens skick var 3,98 (3,92 år 2018). Renoveringen av bostädernas ytor fick beröm. Samtidigt gavs negativ respons vad gällde slitna och föråldrade plastmattor, badrum och kökets fasta inredning. Bostädernas dåliga ventilation och kylan under vintrarna nämndes också i flera av svaren.

Precis som under föregående år var man nöjd med hanteringen av felanmälningar och själva reparationerna. I den öppna responsen berömdes främst den mycket snabba hanteringen av felanmälningar och servicepersonalens vänlighet. Vad gällde felanmälningsformuläret gavs respons om att formuläret inte fungerar i alla webbläsare och att det inte går att bifoga tillräckligt stora bilder. Felanmälningsformuläret har efter enkätens förverkligande helt förnyats och man har försökt beakta responsen.

Antalet respondenter som tecknat hemförsäkring ökade igen jämfört med tidigare år. I år meddelade så många som 80 % av de tillfrågade att de hade tecknat en hemförsäkring.

Bostadsobjektets underhåll och service

Utomhusområdenas skick och underhåll ansågs vara aningen bättre än för ett år sedan (3,73 / 3,66 år 2018). Även avfallshanteringen fick ett något högre vitsord än föregående år (3,95 / 3,84 år 2018). I den öppna responsen fick rengöringen av trapphus och bastur mest negativ respons. Flera respondenter klagade också på gårdens underhåll och över att skräpkorgarna snabbt fylls. Åsikterna var även delade vad gäller vinterunderhållet; en del av respondenterna tyckte att plogningen och sandningen sköttes utmärkt, medan andra klagade över en ständig risk för halka.

Återvinningsmängderna för separat uppsamlat avfall var alla något högre än föregående år. Betydligt fler respondenter än tidigare meddelade att de återvinner plast. Enligt hyresgästerna skulle bättre sorteringssystem i bostäderna öka återvinningsviljan. TYS har initierat en återvinningspilot i de gemensamma köken i Studentbyns hus 6C och 12A. Köken har separata återvinningskärl för bio-, kartong-, plast-, glas-, metall- och brännbart avfall. Dessutom kommer möjligheten till förbättrade återvinningsmöjligheter i bostäderna att undersökas.

Parkering

Parkeringsplatserna vid Aitiopaikka, Studentbyn, Nummisstranden, Ikituuri och Studenthusen bokas med hjälp av eParking-applikationen. Systemets användbarhet gavs medeltalet 3,72 (3,60 år 2018). Hyresgästerna tyckte att eParking var lätt att använda, även om flera respondenter tyckte att det var lite krångligt att registrera sig som användare av systemet. Oklara kartor över parkeringsområdet och ändringen av registreringsnumret i systemet ansågs också problematiska. Respondenterna ansåg gästparkeringen vara det mest problematiska. Faktureringen delade åsikterna; en del respondenter tyckte att betalningssystemet var behändigt, medan andra önskade sig möjlighet till e-faktura eller återkommande betalning. TYS vidarebefordrar hyresgästernas utvecklingsförslag beträffande faktureringen till eParking.

Hyra och fakturering

Respondenterna ansåg att TYS bostadspriser var förmånligare än i föregående års undersökning och prisnivån gavs medeltalet 3,94 på en skala från 1 (dyra) till 5 (förmånliga) (3,77 år 2018). Respondenterna ansåg oftast TYS hyresnivå vara rimlig, särskilt då bostädernas hyra inkluderar vatten, el och Internet. Förhållandet mellan priset och kvaliteten berömdes också i flera av svaren, även om många respondenter även upplevde att prisnivån nu har nått smärtgränsen och man inte har råd med dyrare priser.

Hyresgästkommittén

Av respondenterna uppgav 70 % sig vara medvetna om sitt objekts hyresgästkommitté. Emellertid var endast cirka 30 % av de tillfrågade medvetna om hyresgästkommitténs uppgifter. Endast 15,4 % av de tillfrågade hade deltagit i verksamhet organiserad av hyresgästkommittén. (17,6 % år 2018). Informationen från hyresgästkommittén gavs som medeltal 3,42 (3,21 år 2018) och den verksamhet kommittén organiserade 3,51.

Så som i föregående års enkät ombads hyresgästkommittén organisera verksamhet som det är lätt att delta i. Många av svaren inkluderade exempel så som grillfester, gårdstalkon och filmkvällar. Man önskade även nyttiga aktiviteter, såsom en cykelreparationsdag och inledande brandträning. TYS vidarebefordrar den mottagna responsen och utvecklingsförslagen till varje objekts hyresgästkommitté.

TYS helhetsvitsord

Respondenterna gav TYS helhetsvitsordet 4,12 (4,07 år 2018) och 98,0 % av respondenterna var redo att rekommendera TYS-lägenheter till en vän (98,2 % år 2018). Vid frågan om utvecklingsförslag önskades bland annat flera tvättstugemöjligheter i Studentbyn och gratis tvättstugetider. I och med den nya byggnaden, Tyyssija, får den västra delen av byn fler tvättstugor. Det faktum att det uppbärs en avgift för tvättstugetiderna garanterar i sin tur att tiderna effektivt utnyttjas och att de finns i tillräcklig mängd för dem som behöver dem. Det kom också utvecklingsförslag gällande webbplatsen, ansökningsformuläret och Booking och dessa har redan delvis genomförts under vårens reformer.

Vi vill tacka alla som svarat! Bland respondenterna som lämnade sin kontaktinformation med enkäten lottades det ut 10 bio- och godisbiljettpriser. Vinnarna har kontaktats personligen.

Pirjo Lipponen-Vaitomaa
kundrelations- och kommunikationschef
Studentbystiftelsen i Åbo